eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Turze › SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W TURZU Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCIOgłoszenie z dnia 2023-01-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
DLA ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W TURZU Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W TURZU

1.3.) Oddział zamawiającego: ZKiW Turze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191236042

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościelna 7

1.5.2.) Miejscowość: Turze

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-113

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 58 536 77 26

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@spturze.zeas.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkiwturze.szkolnastrona.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zkiwturze.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
DLA ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W TURZU Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6c9719e3-8089-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00065654

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00507682/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W TURZU Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00507767

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZT-1/12/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 218954,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA
Nazwa części nr 1: „Sukcesywna dostawa produktów zwierzęcych, mięsa, drobiu i podrobów dla Zespołu Kształcenia i Wychowania w Turzu – część nr 1”
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w załączniku nr 1.1. do SWZ tj. projekt umowy oraz wykazie asortymentu załącznik nr 2.1. do SWZ (tzw. Formularz cenowy) będącego przedmiotem zamówienia w części nr 1, który będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy.

2. UWAGA: Zastosowanie nazw producentów służy jedynie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadający te same walory spożywcze (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego i o przybliżonej gramaturze. Oferowane produkty równoważne powinny charakteryzować się właściwościami jakościowymi takimi samymi lub zbliżonymi do tych, które zostały określone w opisach przedmiotu zamówienia, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem, źródłem lub pochodzeniem. Istotne jest, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15110000-2 - Mięso

15112000-6 - Drób

4.5.5.) Wartość części: 47384,79 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA
Nazwa części nr 2: „Sukcesywna dostawa różnych artykułów spożywczych dla Zespołu Kształcenia i Wychowania w Turzu – część nr 2”
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w załączniku nr 1.2. do SWZ tj. projekt umowy oraz wykazie asortymentu załącznik nr 2.2.do SWZ (tzw. Formularz cenowy) będącego przedmiotem zamówienia w części nr 2, który będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy.
2. UWAGA: Zastosowanie nazw producentów służy jedynie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadający te same walory spożywcze (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego i o przybliżonej gramaturze. Oferowane produkty równoważne powinny charakteryzować się właściwościami jakościowymi takimi samymi lub zbliżonymi do tych, które zostały określone w opisach przedmiotu zamówienia, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem, źródłem lub pochodzeniem. Istotne jest, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15820000-2 - Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości

15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne

15840000-8 - Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze

15850000-1 - Produkty z ciasta makaronowego

15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

15880000-0 - Specjalne produkty odżywcze

15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

4.5.5.) Wartość części: 50017,88 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA
Nazwa części nr 3: „Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich - nabiału dla Zespołu Kształcenia i Wychowania w Turzu – część nr 3”
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w załączniku nr 1.3. do SWZ tj. projekt umowy oraz wykazie asortymentu załącznik nr 2.3.do SWZ (tzw. Formularz cenowy) będącego przedmiotem zamówienia w części nr 3, który będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy.
2. UWAGA: Zastosowanie nazw producentów służy jedynie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadający te same walory spożywcze (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego i o przybliżonej gramaturze. Oferowane produkty równoważne powinny charakteryzować się właściwościami jakościowymi takimi samymi lub zbliżonymi do tych, które zostały określone w opisach przedmiotu zamówienia, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem, źródłem lub pochodzeniem. Istotne jest, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 29213,15 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia: „Sukcesywna dostawa pieczywa dla Zespołu Kształcenia i Wychowania w Turzu – część nr 4”
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w załączniku nr 1.4. do SWZ tj. projekt umowy oraz wykazie asortymentu załącznik nr 2.4.do SWZ (tzw. Formularz cenowy) będącego przedmiotem zamówienia w części nr 4, który będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy.
2. UWAGA: Zastosowanie nazw producentów służy jedynie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadający te same walory spożywcze (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego i o przybliżonej gramaturze. Oferowane produkty równoważne powinny charakteryzować się właściwościami jakościowymi takimi samymi lub zbliżonymi do tych, które zostały określone w opisach przedmiotu zamówienia, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem, źródłem lub pochodzeniem. Istotne jest, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15811000-6 - Pieczywo

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.5.5.) Wartość części: 6843,47 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia: „Sukcesywna dostawa mrożonek dla Zespołu Kształcenia i Wychowania w Turzu – część nr 5”
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w załączniku nr 1.5. do SWZ tj. projekt umowy oraz wykazie asortymentu załącznik nr 2.5. do SWZ (tzw. Formularz cenowy) będącego przedmiotem zamówienia w części nr 5, który będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy.
2. UWAGA: Zastosowanie nazw producentów służy jedynie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadający te same walory spożywcze (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego i o przybliżonej gramaturze. Oferowane produkty równoważne powinny charakteryzować się właściwościami jakościowymi takimi samymi lub zbliżonymi do tych, które zostały określone w opisach przedmiotu zamówienia, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem, źródłem lub pochodzeniem. Istotne jest, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15331170-9 - Warzywa mrożone

15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

15229000-9 - Mrożone produkty rybne

4.5.5.) Wartość części: 32129,93 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ VI ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia: „Sukcesywna dostawa warzyw i owoców dla Zespołu Kształcenia i Wychowania w Turzu – część nr 6”
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w załączniku nr 1.6. do SWZ tj. projekt umowy oraz wykazie asortymentu załącznik nr 2.6. do SWZ (tzw. Formularz cenowy) będącego przedmiotem zamówienia w części nr 6, który będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy.


2. UWAGA: Zastosowanie nazw producentów służy jedynie doprecyzowaniu przedmiotu zamó-wienia. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadający te same walory spożywcze (smak, zapach, barwa, es-tetyka, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do pro-dukcji, co artykuły określone przez Zamawiającego i o przybliżonej gramaturze. Oferowane produkty równoważne powinny charakteryzować się właściwościami jakościowymi takimi sa-mymi lub zbliżonymi do tych, które zostały określone w opisach przedmiotu zamówienia, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem, źródłem lub pochodzeniem. Istotne jest, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyj-nym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.5.5.) Wartość części: 53365,60 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie w części nr 1 zamówienia na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.
Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym
i Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta Wykonawcy nie została podpisana w żaden z wymaganych ustawą PZP sposobów. Oceny oferty dokonano w każdy z możliwych sposobów weryfikacyjnych podpisy elektroniczne, zaufane, osobiste i każdy z komunikatów wskazywał brak
podpisu. W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) gdyż jest niezgodna z przepisami ustawy PZP, a to powoduje unieważnienie postępowania zgodnie
z art. 255 pkt 2 ustawy PZP.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 38317,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 38317,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 49444,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 49444,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 49444,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MLH Marita Laga

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5871720763

7.3.3) Ulica: ul. Gdańska 65

7.3.4) Miejscowość: Władysławowo

7.3.5) Kod pocztowy: 84-120

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 49444,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 28133,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 28133,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 28133,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MLH Marita Laga

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5871720763

7.3.3) Ulica: ul. Gdańska 65

7.3.4) Miejscowość: Władysławowo

7.3.5) Kod pocztowy: 84-120

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 28133,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7219,59 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7219,59 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7219,59 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Piekarnia - Ciastkarnia "u Karola" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5932606927

7.3.3) Ulica: ul. Wiślana 6a

7.3.4) Miejscowość: Gniew

7.3.5) Kod pocztowy: 83-140

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7219,59 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), ponieważ w części nr 5 postępowania nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 46535,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 46535,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 46535,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MLH Marita Laga

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5871720763

7.3.3) Ulica: ul. Gdańska 65

7.3.4) Miejscowość: Własysławowo

7.3.5) Kod pocztowy: 84-120

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 46535,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.