eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Środa Wielkopolska › Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąOgłoszenie z dnia 2023-01-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Średzki Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308560

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 10

1.5.2.) Miejscowość: Środa Wielkopolska

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-000

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 61 285-40-31

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitalsredzki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalsredzki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_sredzki

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78dcaeda-8cf8-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00065650

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00013432

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/1/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego sukcesywnych dostaw wyrobów medycznych - drobnego sprzętu medycznego. Asortyment jest niezbędny do bieżącego funkcjonowania Pracowni Endoskopii.
2. Asortyment stanowiący przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części. Szczegółowy wykaz asortymentu, który składa się na zamówienie wraz z parametrami określony został w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – opis przedmiotu zamówienia. Jednocześnie jest to formularz asortymentowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania przez Wykonawcę ofert na dowolną ilość części.
4. Zamawiający składać będzie zamówienia na asortyment według bieżących potrzeb za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Asortyment stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązuje wymagania określone przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. W formularzu asortymentowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, Wykonawca zobowiązany jest wskazać, czy poszczególny asortyment jest zakwalifikowany jak wyrób medyczny.
6. Wykonawca realizuje dostawy w ciągu kolejnych dwóch dni roboczych, następujących po dniu złożenia zamówienia, w godzinach od 8.00-13.00. Towar należy dostarczyć bezpośrednio do pomieszczeń Pracowni Endoskopii (pomieszczenie na parterze szpitala). Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych – wolnych ustawowo od pracy.
7. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z dostawą asortymentu do Zamawiającego.
8. Zamawiający oczekuje przedmiotu zamówienia wysokiej jakości, spełniającego wszystkie funkcje zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamowania dostawy lub jej części bezpośrednio u Wykonawcy, w przypadku jeżeli asortyment stanowiący przedmiot zamówienia będzie wadliwy.
10. Termin płatności za każdą dostawę przedmiotu zamówienia na podstawie faktury VAT wynosi 60 dni. Termin płatność liczy się od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu (prawidłowo wystawionej).
11. Z każdą kolejną dostawą Wykonawca dołączy fakturę VAT – oryginał oraz kopię. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przesłania faktury VAT w postaci elektronicznej, oraz o ile zajdzie taka konieczność - zgodnie z BLOZ 9, format pliku txt. Wykonawca może również dostarczać fakturę zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666), za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania lub stosownie do brzmienia - art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług – w postaci elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z czasowych, bądź jednorazowych promocji i obniżek cen na dany asortyment.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33100000-1 - Urządzenia medyczne

33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.5.) Wartość części: 119200,56 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego sukcesywnych dostaw wyrobów medycznych - drobnego sprzętu medycznego. Asortyment jest niezbędny do bieżącego funkcjonowania Pracowni Endoskopii.
2. Asortyment stanowiący przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części. Szczegółowy wykaz asortymentu, który składa się na zamówienie wraz z parametrami określony został w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – opis przedmiotu zamówienia. Jednocześnie jest to formularz asortymentowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania przez Wykonawcę ofert na dowolną ilość części.
4. Zamawiający składać będzie zamówienia na asortyment według bieżących potrzeb za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Asortyment stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązuje wymagania określone przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. W formularzu asortymentowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, Wykonawca zobowiązany jest wskazać, czy poszczególny asortyment jest zakwalifikowany jak wyrób medyczny.
6. Wykonawca realizuje dostawy w ciągu kolejnych dwóch dni roboczych, następujących po dniu złożenia zamówienia, w godzinach od 8.00-13.00. Towar należy dostarczyć bezpośrednio do pomieszczeń Pracowni Endoskopii (pomieszczenie na parterze szpitala). Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych – wolnych ustawowo od pracy.
7. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z dostawą asortymentu do Zamawiającego.
8. Zamawiający oczekuje przedmiotu zamówienia wysokiej jakości, spełniającego wszystkie funkcje zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamowania dostawy lub jej części bezpośrednio u Wykonawcy, w przypadku jeżeli asortyment stanowiący przedmiot zamówienia będzie wadliwy.
10. Termin płatności za każdą dostawę przedmiotu zamówienia na podstawie faktury VAT wynosi 60 dni. Termin płatność liczy się od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu (prawidłowo wystawionej).
11. Z każdą kolejną dostawą Wykonawca dołączy fakturę VAT – oryginał oraz kopię. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przesłania faktury VAT w postaci elektronicznej, oraz o ile zajdzie taka konieczność - zgodnie z BLOZ 9, format pliku txt. Wykonawca może również dostarczać fakturę zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666), za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania lub stosownie do brzmienia - art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług – w postaci elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z czasowych, bądź jednorazowych promocji i obniżek cen na dany asortyment.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33140000-3 - Materiały medyczne

33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.5.5.) Wartość części: 81653,28 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 129474,69 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 129474,69 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 129474,69 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „Varimed” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8990202964

7.3.3) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki nr 115 lok. 4U

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 50-442

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 129474,69 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-01-23

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 80340,66 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 80340,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 80340,66 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Camedica spółka cywilna

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Paweł Harasimiuk Camedica, Katarzyna Harasimiuk Camedica

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5391503758

7.3.3) Ulica: ul. Kościelna 30

7.3.4) Miejscowość: Milanów

7.3.5) Kod pocztowy: 21-210

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 80340,66 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-01-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.