eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Budzyń › Budowa drogi gminnej na os.Wierzbowym w BudzyniuOgłoszenie z dnia 2023-01-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej na os.Wierzbowym w Budzyniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BUDZYŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791017

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przemysłowa 16 A

1.5.2.) Miejscowość: Budzyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-840

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 67 2843201; 2843313;

1.5.8.) Numer faksu: 67 2843 370

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@budzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.budzyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi gminnej na os.Wierzbowym w Budzyniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc401c25-9e4e-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00065419

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025970/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa drogi gminnej na os. Wierzbowym w Budzyniu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dc401c25-9e4e-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowoaplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0 lub Google Chrome wersji 71.0.3 lub Firefox od wersji 65.0.1 lub Safari od wersji 12.0.2,
- włączona obsługa JavaScript;
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Centrum Pomocy Platformy pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zawarto w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące RODO zawarto w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKM.272.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych branży drogowej oraz branży sanitarnej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej obejmujących budowę drogi gminnej na działkach o numerach ewidencyjnych 88/3, 296/10, 280/23, 292, 290, 2142/2, 2265, 987, 985/4, 986/4, 988, 996/7, 995/3, 986/5 obręb ewidencyjny Budzyń miasto, gm. Budzyń, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie.
Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia rozpoczyna się od połączenia drogi wewnętrznej
ul. Przemysłowej z drogą gminna – ul. Przemysłowa w km 0+003.00, a koniec zaplanowano
w km 0+438.00 ulica Gimnazjalna.
Lokalizacja planowanych prac:
Ulica Przemysłowa droga wewnętrzna:
Początek – połączenie z drogą gminną 201515P ulica Przemysłowa w km 0+003, do połączenia
z drogą gminną 201567P ulica Strażacką w km 0+276.68
Ulica Gimnazjalna:
Początek – skrzyżowanie drogą gminną 201567P ulica Strażacką w km 0+282.80, koniec w km 0+438 drogi gminnej 201575P ul. Gimnazjalna – włączenie do istniejącej nawierzchni.

Opis zakresu prac branży drogowej:
Założenia projektowe – droga wewnętrzna ulica Przemysłowa klasa D od km 0+003 do km 0+276.68
− klasa D – standardowo dwukierunkowy 1 / 2
− Teren płaski
− Kategoria obciążenia ruchem KR1
− Prędkość do projektowania: 30 km/h
− szerokość jezdni: szerokość podstawowa od 5 m do 5.5 m
− przebieg drogi – terenem zabudowy
− spadki poprzeczne na odcinkach prostych – daszek o spadku 2%,
− pojazd miarodajny – dla dróg klasy L lub D – pojazd komunalny (śmieciarka)
− chodniki strona prawa od km 0+003 do km 0+096.60 spadek 2% w kierunku jezdni
− ciąg pieszo – rowerowy strona lewa od km 0+003 do km 0+276.68 oraz strona prawa od km 0+265.15 do km 276.68 spadek 2% w kierunku jezdni
Założenia projektowe – droga gminna ulica Gimnazjalna klasa L od km 0+0282.80 do 0+438
− klasa L – standardowo dwukierunkowy 1 / 2
− Teren płaski
− Kategoria obciążenia ruchem KR1
− Prędkość do projektowania: 40 km/h
− szerokość jezdni: szerokość podstawowa 6 m
− przebieg drogi – terenem zabudowy
− spadki poprzeczne na odcinkach prostych – daszek o spadku 2%,
− pojazd miarodajny – dla dróg klasy L lub D – pojazd komunalny (śmieciarka)
− chodniki strona lewa od km 0+289.37 do km 0+317.72 spadek 2% w kierunku jezdni
− ciąg pieszo – rowerowy strona prawa od km 0+282.80 do km 0+438 spadek 2% w kierunku jezdni
Kolorystyka oraz rodzaj materiałów dla poszczególnych elementów drogi:
− nawierzchnia jezdni na odcinku od km 0+003 połączenia z ulicą Przemysłową do km 0+276.68 połączenia z ulicą Strażacką będzie posiadała nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 koloru szarego
− nawierzchnia jezdni na odcinku od km 0+282.80 skrzyżowanie z ulicą Strażacką do km 0+438 będzie posiadała nawierzchnię betonu asfaltowego koloru czarnego.
− nawierzchnia zatoki postojowej, zjazdów będzie posiadała nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 koloru grafitowego
− nawierzchnia chodników będzie posiadała nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 koloru szarego
− nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego będzie posiadała nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 koloru czerwonego
−płytki akustyczne wraz z płytkami naprowadzającymi dla osób niewidomych lub niedowidzących koloru żółtego
−obrzeża betonowe koloru szarego
− krawężniki betonowe koloru szarego

Parametry ogólne planowanej drogi:
- jezdnia z kostki brukowej szerokości od 5 m do 5.5 m od km 0+003 do km 0+276,68
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokości 6 m od km 0+282,80 do km 0+438 wraz ze
ściekami z kostki brukowej betonowej strona Lewa od km 0+282.80 do km 0+370, strona Prawa od km 0+282,80 do km 0+438
- zjazdy do posesji przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu ścięte skosem o proporcji n : m,
gdzie n = m ≥ 1,50 m, wyłącznie dla projektowanych relacji skrętnych
- szerokość ścieżki pieszo-rowerowej, dostosowana do natężenia ruchu pieszych i rowerów
wynosi od 2.5m do 4,0 m ;
- szerokość zatoki postojowej 2,5 m
-szerokość chodnika dostosowana do natężenia ruchu pieszych wynosi od 1.5m do 2.6 m
- połączenie w km 0+003 przecięcie krawędzi jezdni podporządkowanej i drogi głównej wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu R=7 m strona lewa, R=6 strona Prawa , szerokość drogi podporządkowanej 5 m
- połączenie w km 0+276,68 przecięcie krawędzi jezdni podporządkowanej i drogi głównej wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu R=7 m strona lewa, R=8 strona Prawa , szerokość drogi podporządkowanej 5,5 m
- połączenie w km 0+282,80 przecięcie krawędzi jezdni podporządkowanej i drogi głównej wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu R=6 m strona lewa, R=6 strona Prawa , szerokość drogi podporządkowanej 6 m
- Wysokość progów i uskoków ścieżce pieszo-rowerowej nie będzie przekraczać 1 cm.
- Pochylenie poprzeczne ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika jednostronne w stronę jezdni i
wynosić 2% umożliwiając sprawny spływ wody opadowej
Opis zakresu prac branży sanitarnej (kanalizacji deszczowej)
Zdecydowano się na odprowadzenie wód deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej
oraz rowu za pomocą elementów odwadniających. Wody deszczowe zbierane będą
z powierzchni dróg gminnych za pomocą wpustów deszczowych, odwodnieni liniowych
i krawężnikowych, a następnie trafią do projektowanych studni deszczowych i rurociągów oraz
rowu.
Odwodnienie drogi obejmuje wykonanie niżej wymienionych elementów infrastruktury podziemnej:
A) rura PCV Ø 500 SN 12 lita 8,5m
B) rura PCV Ø 315 SN 12 lita 184,0m
C) rura PCV Ø 250 SN 12 lita 65,5m
D) rura PCV Ø 200 SN 12 lita 54,0m
E) rura PCV Ø 160 SN 12 lita 87,5m
F) wpust deszczowy Ø 600mm 8 szt.
G) studnia deszczowa Ø 600mm 14 szt.
H) studnia betonowa deszczowa Ø 1200mm 3 szt.
I) wylot żelbetowy prefabrykowany Ø 500mm 1 kpl.
J) odwodnienie liniowe polimerobetonowe ze studzienką osadnikową kl. F900, Bz=204mm, Lc=2,5m 2 kpl.
K) odwodnienie krawężnikowe ze studzienką osaadnikową kl. D400 Lc=2,5m 14 kpl.
L) separator substancji mineralnych i ropopochodnych ECO K 20/200-4,5 1 kpl.
M) wymiana istniejącego przepustu na przepust z rur PP Ø 600mm SN 10 wraz z prefabrykowanymi wylotami żelbetowymi Ø 600mm na główkach 1 kpl.
N) regulacja pionowa włazów studni kanalizacji sanitarnej 19 szt.
O) regulacja pionowa skrzynek zasuw wodociągowych 6 szt.
P) regulacja pionowa skrzynek hydrantów 1 szt.
Uwaga:
Wykonawca, działając z upoważnienia w imieniu i na rzecz Zamawiającego, przygotuje niezbędne dokumenty do zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chodzieży, wynikające z decyzji pozwolenia na budowę.

Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą:
- dokumentacje techniczne (projekty budowlane),
- przedmiary robót (kosztorysy ofertowe),
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych ( dalej STWiORB).
Dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem : https://ezamowienia.gov.pl
Powyższe dokumenty zostały pogrupowane odpowiednio dla każdej z części postępowania przetargowego i stanowią załącznik nr 8 do niniejszej SWZ.
Uwaga:
Załączone przedmiary robót(kosztorysy ofertowe) stanowią zakresy prac objętych niniejszym postępowaniem i służą wykonawcom jako pomoc w oszacowaniu kosztów inwestycji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę 1%=1 punkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej: tj.: posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000
000,00 zł (słownie: jeden milion złotych ), co potwierdzą poprzez złożenie aktualnej informacji banku;
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia wg
załącznika Nr 2 oraz informacji banku złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
3) zdolności technicznej lub zawodowej: tj.:
a) doświadczenie:
posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. wykonali należycie oraz
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na
budowie lub przebudowie drogi lub dróg, w tym jedną o nawierzchni jezdni z kostki betonowej o pow. min. 1 500 m²
i drugą o nawierzchni jezdni z masy bitumicznej o pow. min. 800 m² wraz z elementami odwodnienia terenu tj.
budowie/przebudowie rurociągów kanalizacji deszczowej lub porównywalne np. sieci sanitarnej. Wartość każdej z robót
budowlanych
nie mniejsza niż 700 000,00 zł brutto, co potwierdzą w wykazie wykonanych robót oraz referencjami;
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia wg załącznika
Nr 2 oraz dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIESPEŁNIA.
Uwaga:
Jeżeli wykonawca zamierza potwierdzić spełnianie warunku dokumentami wystawionymi dla konsorcjum, w którym był
partnerem, z treści referencji lub innych dokumentów musi wynikać, jakie roboty i o jakiej wartości były wykonane przez
wykonawcę składającego ofertę.
b) dysponują lub będą dysponować:
- kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na
wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tej specjalności oraz wpis na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego, co potwierdzą w wykazie osób zdolnych do realizacji zamówienia, na
podstawie złożonego oświadczenia wg załącznika Nr 2, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
- kierownikiem robót sanitarnych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bądź też
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót sanitarnych oraz wpis
na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, co potwierdzą w wykazie osób
zdolnych do realizacji zamówienia, na podstawie złożonego oświadczenia
wg załącznika Nr 2, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
Osoba wskazana w wykazie osób będzie pełniła funkcję kierownika budowy w trakcie realizacji zadania będącego
przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku gdy Wykonawca będzie
zmuszony do zmiany kierownika budowy musi zapewnić udział osoby, o wiedzy i doświadczeniu odpowiadającymwarunkom określonym w niniejszym SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia przez
wykonawcę braku podstaw wykluczenia z postępowania, Zamawiający żąda złożenia :
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed ich złożeniem,
2) oświadczenia własnego wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy,
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego.
c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ).
3) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
(wg załącznika nr 7),
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych
środków dowodowych, o których mowa w ppkt. 1 – 2) dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane lub usługi zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane lub usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne odpowiednie dokumenty ( wg załącznika Nr 4 ),
2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3) Pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który
składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym
zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, z którego będzie wynikało umocowanie do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia; powinno zawierać: nazwę postępowania o zamówienie
publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z
nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej
uprawnienia notariusza.
4) Zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,
że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów
oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą,
Wzór zobowiązania określa załącznik Nr 3.
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci
elektronicznej podpisane podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w
kwocie 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy :
Bank : Bank Spółdzielczy Chodzież / Oddział Budzyń
Nr rachunku : 26 8945 0002 2600 0101 2000 0070
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert
(decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać
następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie
ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Budzyń,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie
zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej,
w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572) musi zawierać
postanowienie o następującej treści :
Beneficjent ma prawo zgłaszania roszczeń w terminie do 5 dni po upływie terminu związania ofertą, jeżeli tylko zdarzenie
uzasadniające zatrzymanie wadium miało miejsce przed upływem terminu związania ofertą.
7. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, powoduje rozwiązanie stosunku
prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w
dziale IX.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia :
1) wspólnie muszą wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,
2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 835)
3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
4) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzona przez notariusza,
5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców,
6) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z którego
będzie wynikać, jakie roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy,
7) przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

2) Zamawiający udzieli zaliczki w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, która zostanie wypłacona zgodnie z warunkami
wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
3) Zaliczka zostanie udzielona w wysokości 2,0 % całkowitej ceny ofertowej w terminie
do 30 dni od dnia podpisania umowy na podstawie faktury zaliczkowej.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawarto w załączniku Nr 6 do SWZ- Wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy na adres : https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na podstawie udzielonej
przez Bank Gospodarstwa Krajowego Gminie Budzyń wstępnej promesy nr Edycja 3PGR/2021/105/PolskiLad.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.