eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Kompleksowa dostawa paliwa gazowego wraz z dystrybucją, dla oddziałów MNKOgłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego wraz z dystrybucją, dla oddziałów MNK

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Narodowe w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275961

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. 3 Maja 1

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-062

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_publ@mnk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego wraz z dystrybucją, dla oddziałów MNK

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-15acf558-9e42-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00065417

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mnk.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w
szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń, odbywa się przy użyciu Platformy elektronicznej.
2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty oraz wszelkich oświadczeń przez Wykonawcę, jest Platforma zakupowa on-line Marketplanet dostępna pod adresem https://mnk.ezamawiajacy.pl - dalej zwana „Platformą.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzystanie z Platformy przez
Wykonawcę jest bezpłatne.
2. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://mnk.ezamawiajacy.pl lub
https://oneplace.marketplanet.pl.
2) wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony
o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;
podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie
„zarejestruj się”.
3) rejestracja konta na Platformie następuje automatycznie poprzez podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym
(kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym) lub kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu lub jeżeli użytkownik
nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie, konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin
roboczych.
3. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
„Korespondencja”.
4. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca
winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Marketplanet tel. (22) 576-87-90, e-mail:
oneplace@marketplanet.pl
5. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w
postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
6. Zgodnie z art. 67 Pzp określa się wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
7. Zgodnie z art. 67 Pzp określa się informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj: Plik załączony przez Wykonawcę na
Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia
pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
8. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie
pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii
poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, adres e-mail: dyrekcja@mnk.pl).
• Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Muzeum Narodowym w Krakowie - adres e-mail: iod@mnk.pl .
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: EP-ZP-271-05/23 prowadzonym w trybie podstawowym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art. 291 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
• a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w tym okresie Zamawiający stosuje przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EP-ZP-271-05/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie kompleksowej dostawy paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego grupy E do celów opałowych przy ciśnieniu nie mniejszym niż 1,8 kPa, obejmującej sprzedaż oraz dystrybucję do punktów poboru paliwa gazowego dla instalacji znajdującej się w Oddziałach Muzeum Narodowego
w Krakowie.
2. Sprzedaż paliwa gazowego musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2022 poz. 1385) i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
3. Wszystkie punkty objęte postępowaniem podlegają ochronie taryfowej w 100 % i paliwo gazowe jest nabywane i pobierane w PPG oraz zużywane na potrzeby o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz.716, z późn. zm.). Zamawiający oświadcza, że jego wniosek w tej sprawie został pozytywnie zweryfikowany przez PGNiG OD.
4. Szczegółowy wykaz obiektów (punktów poboru) Muzeum Narodowego w Krakowie, wraz
z podstawowymi parametrami technicznymi i planowanym szacunkowym zużyciem rocznym, określającym przedmiot zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.
5. Wymagania Zamawiającego odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
1) Dostawa paliwa gazowego musi odbywać się dla każdego punktu odbioru i w każdej grupie taryfowej dla obiektów wyszczególnionych poniżej i w załączniku nr 2 do SWZ, tj.:
a) Nabywca: Muzeum Narodowe w Krakowie, Oddział Dom Józefa Mehoffera,
ul. Krupnicza 26, 31-123 Kraków, e-mail: faktury@mnk.pl;
b) Nabywca: Muzeum Narodowe w Krakowie, Oddział Biblioteka Czartoryskich,
ul. św. Marka 17, 31-018 Kraków, e-mail: faktury@mnk.pl;
c) Nabywca: Muzeum Narodowe w Krakowie, Oddział Kamienica Szołayskich,
ul. Szczepańska 11, Kraków ,e-mail: faktury@mnk.pl;
d) Nabywca: Muzeum Narodowe w Krakowie, Oddział Pałac Biskupa Erazma Ciołka, ul. Kanonicza 17, 31-002 Kraków, e-mail: faktury@mnk.pl
e) Nabywca: Muzeum Narodowe w Krakowie, Oddział Dom Jana Matejki, ul. Floriańska 41, 31-019 Kraków, e-mail: faktury@mnk.pl;
f) Nabywca: Muzeum Narodowe w Krakowie, Oddział Pałac Czartoryskich, Arsenał i Klasztorek, ul. Jana 19/Pijarska 15, 31-017 Kraków, e-mail: faktury@mnk.pl
2) Podane w załączniku nr 2 do SWZ dane odnoszące się w szczególności do ilości paliwa gazowego, są ilościami planowanymi i szacunkowymi przedstawionymi w celu określenia zakresu i wartości zamówienia, co nie odzwierciedla rzeczywistego zużycia w czasie trwania umowy, jednak Zamawiający gwarantuje, że zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie 75% wartości zawartej umowy.
3) Sprzedawane paliwo gazowe będzie rozliczane w cyklach z okresem przyjętym przez OSD, jednak nie krótszych niż miesięczne, według cen jednostkowych określonych
w ofercie Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów umowy.
4) Rozliczenia odbywać się będą na podstawie rzeczywistego zużycia paliwa gazowego
w danym okresie rozliczeniowym, indywidualnie dla każdego ze wskazanych Oddziałów Muzeum Narodowego.
5) Cena jednostkowa netto sprzedaży paliwa gazowego jest stała, dla każdej grupy taryfowej, przez cały okres trwania umowy, za wyjątkiem możliwości jej zmiany określonej w § 12 umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ
6) Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
6. Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego. Zamawiający udzieli niezbędnego pełnomocnictwa Wykonawcy do reprezentowania Zamawiającego przed OSD.
7. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. (Obszar Tarnowski).
8. Zamawiający nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w postepowaniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający najkorzystniejszą ofertę określi wyłącznie na podstawie ceny. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ oraz jest najtańsza

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
2. W celu spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca musi wykazać, że:
1) posiada aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U.
z 2022 poz. 1385);
2) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, jeżeli wykonawca jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U.
z 2022 poz. 1385).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do Formularza Ofertowego (załącznik Nr 1 SWZ) należy dołączyć (w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym):
1) Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1a do SWZ;
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)
4) W przypadku podmiotów wspólnie składających ofertę, Wykonawca zobligowany jest załączyć oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XI ust. 3 SWZ – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ).
5) dowód wniesienia wadium w postaci:
- dokumentu gwarancyjnego lub poręczania wystawionego zgodnie z informacją zawartą w rozdziale XIV SWZ;
- kopi przelewu bankowego - dokument zalecany do złożenia, nie jest wymagany bezwzględnie przez Zamawiającego

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r.poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie nr rachunku: 15 1130 1150 0012 1268 8420 0022 z dopiskiem "Wadium-nr postępowania".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w formie elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Muzeum Narodowe w Krakowie
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji;
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej -zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji-wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp. zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
1) Pełnomocnikiem może być jeden z wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z wykonawców).
2) Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych wykonawców jest wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu), składa każdy z Wykonawców tworzących Konsorcjum. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto Wykonawcy oddzielnie składają oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do SWZ
3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 podlega uzupełnieniu na zasadach określonych w art. 128 ust. 1 Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje i zastrzega sobie wprowadzenie zmiany w treści Umowy w zakresie:
1) Terminu rozpoczęcia lub zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, z
2) Terminu obowiązywania umowy, poprzez jego przedłużenie, maksymalnie o okres 3 miesięcy,
Zakresu realizacji Umowy:
4) Zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, w tym cen jednostkowych, z
5) Waloryzację wynagrodzenia należnego Wykonawcy odnosząca się do ceny paliwa gazowego oraz opłaty abonamentowej po 01-01-2024 r., w przypadku zatwierdzenia nowej Taryfy Wykonawcy przez Prezesa URE. na zasadach określonych w § 6 ust. 21-29 Umowy.

Szczegółowe rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określa § 12 Projektu Umowy (załącznik Nr 5 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 3. Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na Formularzu Ofertowym

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) – zwanej dalej ustawą
sankcyjną, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
sankcyjnej,
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej,
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp tj. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.