eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › WRO.WOP.260.1.2023 Usługi społeczne - usługi ochrony w formie dozoru oraz monitoringu siedzib KOWR OT WrocławOgłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
WRO.WOP.260.1.2023 Usługi społeczne – usługi ochrony w formie dozoru oraz monitoringu siedzib KOWR OT Wrocław

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mińska 60

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 54-610

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.wroclaw@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kowr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WRO.WOP.260.1.2023 Usługi społeczne – usługi ochrony w formie dozoru oraz monitoringu siedzib KOWR OT Wrocław

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f4f231ec-9e32-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00065368

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kowr.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji, przekazywanie dokumentów, lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – pod adresem:
https://kowr.eb2b.com.pl i pod numerem postępowania wskazanym w tytule SWZ.
2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.
3. Korzystanie z Platformy wymaga zarejestrowania konta na Platformie. Wykonawca w celu rejestracji przechodzi do Formularza
rejestracyjnego poprzez zakładkę „LOGOWANIE” oraz opcję „ZAREJESTRUJ SIĘ”.
4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje e-maila informującego, że może dokonać pierwszego logowania
do Platformy.
5.Minimalne wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod
adresem https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms).
6.Instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej dostępna jest w zakładce „Pomoc/Instrukcje”.
7. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy,
określone w instrukcji korzystania z platformy oraz w regulaminie platformy Wykonawca korzystając z platformy zobowiązuje się do
przestrzegania postanowień zawartych w ww. instrukcji oraz w regulaminie platformy.
8. System umożliwia dodanie plików o wielkości do 50 MB. Zamawiający dopuszcza w szczególności pliki w formatach: .doc, .docx,
.xls, .xlsx, .pdf, .jpg, .zip, .rar. elektronicznie za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje”.
10. Za datę wpływu oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych, w tym
oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowych
środków dowodowych,
pełnomocnictw, oraz innych informacji, dokumentów i oświadczeń przyjmuje się datę ich wczytywania do systemu (przesłania na
Platformę).
11. Plik oferty załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość
otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
12 Zamawiający określa następujące niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
12.1 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
12.2 komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 4GB Ram, procesor Intel IV 4GHZ, jeden z
systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;
12.3 zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku minimalnie wersja 11.0;
12.4 włączona obsługa JavaScript;
12.5 zainstalowany program Acrobat Reader.
13 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniach:
-Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy;
- Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
14 Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej wskazanej w SWZ. Pozostałe informacje podano w SWZ pkt.7

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://kowr.eb2b.com.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej jako „RODO”, wszystkie osoby,
które ubiegają się o udzielenie zamówienia/ złożyły ofertę. Zamawiający informuje, że:
1. Administrator danych osobowych Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych, jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul.
Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na
adres korespondencyjny:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się
Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub
pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w ust. 1.
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą w celach związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póżn.zm. (dalej PZP), w
celach związanych z realizacją obowiązków administratora jako Zamawiającego, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także w celu realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji
dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz.164 z późn. zm.).
4. Odbiorcy danych osobowych Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych
przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 PZP. Pani/Pana dane osobowe mogą
być udostępniane innym osobom lub podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych
mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi
informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych lub kurierską.
5. Okres przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami
prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach
wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do
niego. Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie przechowywana, zgodnie z art. 78 ust.
1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po
dniu zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy.
6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych Podanie Pani/Pana danych osobowych w związku z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia w nim udziału.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7. Prawa osób, których dane dotyczą Zgodnie z RODO
przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, prosimy o kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w pkt1.
Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie
podejmował wobec Pani/Pana z
automatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
9.Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego obejmującego Unię Europejską Norwegię, Liechtenstein i Islandię), z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 4

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRO.WOP.260.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 2990047,61 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1551373,04 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PRZEDMIOT 1 -Usługi ochrony fizycznej całodobowej osób i mienia (terenu, obiektu, urządzeń, mienia ruchomego) oraz dozoru budynku biurowego A i B KOWR OT we Wrocławiu przy ul. Mińskiej 60.

4.2.5.) Wartość części: 675562,28 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Kryterium „Cena brutto za przedmiot zamówienia” (Kc) – waga 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozoru budynków biurowych Sekcji Zamiejscowej, Archiwum we Wrocławiu przy ul. Kunickiego 2-4, budynku magazynowego na działce nr 87/30AM-12 Obręb Muchobór Wielki

4.2.5.) Wartość części: 401225,07 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Kryterium „Cena brutto za przedmiot zamówienia” (Kc) – waga 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozoru budynku biurowego w Sekcji Zamiejscowej w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 199 wraz z budynkiem gospodarczym /garaż/

4.2.5.) Wartość części: 428092,89 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Kryterium „Cena brutto za przedmiot zamówienia” (Kc) – waga 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozoru budynku biurowego Sekcji Zamiejscowej w Rakowicach Wielkich 15, pow. lwówecki

4.2.5.) Wartość części: 403308,60 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Kryterium „Cena brutto za przedmiot zamówienia” (Kc) – waga 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1 nie podlegają wykluczeniu - obligatoryjne przesłanki wykluczenia art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz fakultatywne przesłanki z art. 109 ust.1 pkt 4)-10) ustawy PZP oraz

2 spełniają warunki udziału w postępowaniu - dotyczące:

2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;

2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów
Zamawiający wymaga posiadania koncesji do wykonywania działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej:
a) stałej lub doraźnej,
b) polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli każdy z wykonawców wykaże się posiadaniem koncesji. Zamawiający nie uzna warunku za spełniony, jeżeli którykolwiek z uczestników nie wykaże się wymaganą koncesją.

2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000 PLN (słownie: dwa milion złotych).

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie. Zamawiający nie uzna warunku za spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy w sumie wykażą się wymaganym ubezpieczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże się całym wymaganym ubezpieczeniem.

2.4 zdolności technicznej lub zawodowej
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonywał, a w przypadku świadczeń ciągłych wykonuje co najmniej trzy usługi całodobowej ochrony osób i mienia realizowanych w budynkach biurowych lub użyteczności publicznej w sposób ciągły przez okres co najmniej 24 miesiące – z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i odbiorców. Nieprzerwane usługi realizowane w sposób ciągły, na podstawie więcej niż jednej umowy, na tym samym obiekcie, u tego samego podmiotu zamawiającego - będą uznane za jedną dłuższą usługę o okresie trwania wynikającym ze zsumowania okresów ich obowiązywania. Oceniany będzie okres jaki upłynął do dnia składania ofert.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców wykaże się całym wymaganym doświadczeniem. Zamawiający nie uzna warunku za spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże się całym wymaganym doświadczeniem. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług winien dotyczyć usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5 Zasady udostępniania zasobów opisano w ust. 13 SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty, każdy wykonawca musi dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - zgodne co do treści z Załącznikiem nr 2 i 2a do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1 koncesji do wykonywania działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej:
a) stałej lub doraźnej,
b) polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia.

2 dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000 PLN (dwa miliony złotych).
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej;

3 wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, – potwierdzającego należyte wykonanie co najmniej co najmniej trzech usług całodobowej ochrony osób i mienia realizowanych w budynkach biurowych lub użyteczności publicznej w sposób ciągły przez okres co najmniej 24 miesiące – z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i odbiorców, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane (Wykaz usług winien być zgodny co do treści z załącznikiem nr 3 do SWZ) oraz dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług, musi dotyczyć usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (min. konsorcjum, spółka cywilna). Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność.
2 Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem wykonawców działających wspólnie.
3 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4 Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określone w paragrafie 16 IPU cyt:
3. Zmiany Umowy, w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:
1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;
3) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.
4. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 2 i 3 IPU na zasadach i w sposób określony w ust. 2 – 16 (w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności) w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a. zmiany stawki podatku od towarów i usług - jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
b. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r o pracowniczych planach kapitałowych - jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
e. zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia tj. wzrostu lub obniżenia względem kosztu dla wynagrodzenia ofertowego, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określony przez GUS, dotyczący cen wpływających na realizację przedmiotu usługi.
5. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 1), będzie odnosić się wyłącznie do tych części przedmiotu Umowy, które zrealizowane zostaną zgodnie z terminami ustalonymi w ust 12 i 13 Umowy, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do tej części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
7. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 2)-4), będzie obejmować wyłącznie tę część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zmian w zakresie pracowniczych planów kapitałowych.
8. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy może być zmieniana o wartość zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 5) z zastrzeżeniem, że pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia dokona wyliczenia zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia zastosowanych przy sporządzaniu oferty cenowej i różnic po waloryzacji. Strony dopuszczają waloryzację, jeżeli zmiana wskaźnika cen GUS przekroczy 5% w stosunku do wielkości wskaźnika liczonego od dnia złożenia oferty. Wzrost / obniżenie może być liczone wyłącznie w stosunku do zakresu pozostającego do wykonania po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
cd w informacjach dodatkowych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kowr.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-06 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd. zmian skrót: W-Wykonawca, um-umowa
9.W przyp. zmiany, o kt mowa w ust. 3 pkt 2), wynagrodzenie W ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu W w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego min. wynagrodzenia za pracę, z uwzgl wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpow. wzrostowi kosztu W będzie odnosić się wyłącznie do tej cz. wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Um.
10. W przypadku zmiany, o kt mowa w ust. 3 pkt 3) i 4), wynagrodzenie W ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu W ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia osobom bezpośrednio realizującym przedmiot um. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu W będzie odnosić się wyłącznie do tej cz. wynagrodzenia Pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedm. Um.
11. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 3, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego W, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie W powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Um. uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego W.
12. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, jeżeli z wnioskiem występuje W, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z kt będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Um., w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Um. oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2), lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do ZUS/KRUS w części finansowanej przez W, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Um. oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przyp. zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3).
13. W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 11, zamawiający, przekaże W informację o zakresie, w jakim zakresie uwzględnienia wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne W powinno ulec zmianie, albo informację o odrzuceniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
14. W przypadku otrzymania przez W informacji o odrzuceniu wniosku, W ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o kt mowa w ust. 10. W takim przypadku przepisy ust. 11 - 12 stosuje się odpowiednio.
15. Zamawiający dopuszcza zmianę Um. jeśli zachowanie istniejących postanowień Um. będzie niemożliwe wskutek decyzji lub innych rozstrzygnięć organów administracji, zmiany przepisów prawa, opublikowanej w DUUE, DU, MP lub DU odp. ministra. Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Um. lub zmiany zakresu świadczeń W wymuszone takimi zmianami prawa, dotyczy zmian, które nastąpiły po dniu podpisania nin. umowy.
16. Istotne zmiany wymagają formy pisemnej, w postaci Aneksu do Um., pod rygorem nieważności. Zmiany um. dot. Zamawiającego lub W tj. nazwy podmiotu, adresu, NIP, REGON lub osób wyznaczonych do kontaktów lub nr tel kontakt, nie wymagają aneksu do umowy lecz Strony są zobowiązane do natychmiastowego wzajemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony w formie pisemnej. Wobec braku zawiadomienia drugiej strony o zmianie danych adr., o kt. mowa wyżej doręczenie uznaje się za skuteczne na adres podany w niniejszej um.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.