eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa pojazdu elektrycznego typu SUV z napędem 4x4 dla Komendy Miejskiej PSP w KrakowieOgłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa pojazdu elektrycznego typu SUV z napędem 4x4 dla Komendy Miejskiej PSP w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351567031

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Westerplatte 19

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-033

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 47 8359300

1.5.8.) Numer faksu: 47 8359309

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@psp.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kmpsp-krakow/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pojazdu elektrycznego typu SUV z napędem 4x4 dla Komendy Miejskiej PSP w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-44ac7f6d-9e49-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00065345

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054039/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa pojazdu elektrycznego typu SUV z napędem 4x4 dla Komendy Miejskiej PSP w Krakowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 10.1 W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (składnie ofert, oświadczeń, dokumentów, zawiadomień, pytań oraz przekazywanie informacji) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz Za datę i godzinę wpływu dokumentu w przedmiotowym postępowaniu przyjmuje się termin złożenia dokumentu na platformie zakupowej.
10.2 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, oświadczeń itp. zostały opisane w regulaminie internetowej platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o. o. dostępnym na stronie platformy oraz instrukcji dla Wykonawców dostępnej na stronie przedmiotowego postępowania w pozycji: wymagania i specyfikacja. Ponadto wszystkie niezbędne instrukcje potrzebne do użytkowania przedmiotowej platformy znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
10.3 W sprawach technicznych związanych z obsługą platformy należy kontaktować się
z Centrum Wsparcia Klienta nr tel. (22) 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl, które udzieli wszelkich informacji związanych
z procesem składania ofert, rejestracji oraz innych aspektów technicznych.
10.4 Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami, oprócz opisanego powyżej.
10.5 Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie danych kontaktowych przedstawionych w ofercie, w szczególności: zmiany adresu siedziby, nr telefonu, maila, nr konta bankowego.
10.6 Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
• Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków;
• W KM PSP w Krakowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną Pana(i) danych korzystając
z adresu mailowego dpo@psp.krakow.pl
• Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr MT.2370.1.2023 prowadzonym w trybie podstawowym;
• Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa PZP”,
• Dane osobowe zebrane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienie publicznego będą przetwarzane do momentu zakończenia tego postępowania, a następnie – w celach archiwalnych przez okres minimum 5 lat licząc od 01 stycznia roku następującego po roku, w którym postępowanie zostało zakończone – zgodnie z JRWA obowiązującym w PSP;
• Obowiązek podania przez Wykonawców danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
• W odniesieniu do danych osobowych Wykonawców decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
• Posiadają Państwo:
- na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych ¹);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ²);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
• w związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Państwa dane mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

¹) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

²) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MT.2370.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu typu SUV z napędem 4x4. Samochód musi być fabrycznie nowy – rok produkcji nie wcześniej niż 2023 r. Samochód musi spełniać:
• wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ”Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.988 z późn. zm.) wraz
z przepisami wykonawczymi do ustawy,
• wymagania dla pojazdu straży pożarnej uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione zgodnie z kryteriami wskazanymi w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• spełniają warunki udziału w postępowaniu,
• nie podlegają wykluczeniu.
7.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
• zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
• uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
• sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań;
• zdolności technicznej lub zawodowej – o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną dostawę o podobnym charakterze o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 PLN brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Jako dostawę o podobnym charakterze Zamawiający rozumie dostawę pojazdu elektrycznego typu SUV z napędem 4x4.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: • wykaz dostaw wykonanych (Załącznik nr 4 do SWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.2 Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
9.3 Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 PZP, lub podmiotowe środku dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest
w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postepowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca do oferty dołącza następujące przedmiotowe środki dowodowe:
• kartę katalogową lub równoważny dokument zawierający dane techniczne zaoferowanego pojazdu w tym: producenta, model podwozia, zwymiarowane rysunki poglądowe - boki, przód, tył oraz dach pojazdu bez wyposażenia,
• kartę katalogową lub inny dokument dotyczący danych zamontowanego w pojeździe wyposażenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

9.2 Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dopuszczenia i homologacje, dokumentacja:
a) Wyciąg ze świadectwa homologacji na samochód podstawowy, karta pojazdu – przy dostawie,
b) Pojazd ma spełniać warunki niezbędne do zarejestrowania
na terenie RP.
c) Dodatkowe badanie techniczne umożliwiające zarejestrowanie jako pojazd uprzywilejowany w ruchu przy dostawie, na koszt Wykonawcy.
Instrukcja obsługi, książka gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych – przy dostawie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do ofert. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.
Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja itp.) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z niżej wymienionych okoliczności:

1) Zmiana rozwiązań technicznych lub/i technologicznych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających działanie przedmiotu dostawy w stosunku do złożonej oferty (między innymi, np. nowszy model sprzętu o lepszych parametrach) lub z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia przedmiotu umowy, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego. W przypadku wprowadzenia zmian technicznych lub technologicznych wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może wydłużyć termin końcowy określony
w umowie o czas niezbędny do prawidłowej realizacji umowy.
2) Wydłużenie terminu końcowego określonego w umowie, gdy konieczność dokonania zmiany będzie niezbędna w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu umowy
u użytkowników lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności z powodu:
a) ograniczonych zasileń budżetowych otrzymywanych od dysponentów nadrzędnych lub,
b) opóźnień w procesie zmiany limitów budżetowych właściwych dysponentów.
3) Zmiana terminu końcowego określonego w umowie, gdy konieczność dokonania zmiany będzie niezbędna w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu umowy
u użytkowników oraz/lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności z powodu:
a) ograniczonych zasileń budżetowych otrzymywanych od dysponentów nadrzędnych lub,
b) opóźnień w procesie zmiany limitów budżetowych właściwych dysponentów.
4) Wydłużenie terminu końcowego określonego w umowie może ulec zmianie
w przypadkach, gdy Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż z przyczyn od niego nie zależnych nie może zrealizować przedmiotu umowy w terminie.
5) Zmiany określone w pkt 1-4 są dopuszczalne przy założeniu, że cena ofertowa nie ulegnie zwiększeniu.
6) Zmiany umowy są dopuszczalne, gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
7) Dopuszczalne są zmiany o których mowa w art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8) W przypadku propozycji zmiany umowy pochodzącej od Wykonawcy, zamawiający podejmie decyzję o zakresie ewentualnej zmiany umowy pod warunkiem, iż zaproponowana zmiana nie zmienia ogólnego charakteru umowy oraz nie narusza równowagi ekonomicznej zawartej umowy.
9) Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia zasadności jej wprowadzenia oraz wymagać będzie formy aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/malopolska_straz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.