eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Pranie bielizny szpitalnej chemicznie i na mokroOgłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pranie bielizny szpitalnej chemicznie i na mokro

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288395

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kasprzaka 17a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-211

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: witold.sarnowski@imid.med.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.imid.med.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pranie bielizny szpitalnej chemicznie i na mokro

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3dcf3f06-9d75-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00065214

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://imid.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://imid.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z
uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zdefiniowanych w ustawie z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3.Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacjeWykonawcy przekazują:1)drogą elektroniczną:
witold.sarnowski@imid.med.pl; zamowienia.publiczne@imid.med.pl;2)poprzez Platformę, dostępną
pod adresem: https://imid.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
5.W korespondencji kierowanej doZamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem
przedmiotowego postępowania. Szczegółowe informacje zawarte są w rozdz. XII SWZ.
12.Zamawiający zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.70Pzp oraz w związku z
ObwieszczeniemPrezesaRadyMinistrów z dn.9.11.2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia RadyMinistrów w sprawieKrajowychRamInteroperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
jako:
1)dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES; 2)dopuszcza się podpisanie
dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W
związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć podpisywany plik oraz plik
podpisu.13.Dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub w konkursie muszą spełniać łącznie
następujące wymagania:1)są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie,zapisanie i
powielenie,a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym
nośniku danych;2)umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej,w szczególności przez
wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
3)umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej,w szczególności za pomocą
wydruku;4)zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu
zapisanych informacji.14.Zamawiający, zgodnie z Paragrafem 3 Rozporządzenia Prezesa RM z dnia
30.12.2020 w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie, tj.:1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości
nie mniejszej niż 512 KB/s; 2)komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć
min.2GB RAM, procesor o wydajności odpowiadającej Intel IV 2GHzlub wydajniejszy, jeden z
systemów operacyjnych-MS Windows 7, MacOsx10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 3)zainstalowana dowolna przeglądarka
internetowa obsługującaTLS1.2, najlepiej w najnowszej wersji
w przypadku InternetExplorer minimalnie wersja 10.0;4)włączona obsługa JavaScript;7.5.
zainstalowanyprogram AcrobatReader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.15.Zamawiający
rekomenduje dopuszczalne formaty przesyłanych danych,tj. plików o wielkości do 100 MB w
formatach: .pdf. xlsx .doc .zip.16.Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru
danych, tj.1)plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany,widoczny jest w Systemie,jako
zaszyfrowany-format kodowaniaUTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po
odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert. 17.Oznaczenie czasu odbioru
danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas godzina: minuta: sekunda (hh:mm:ss)
generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Matki i Dziecka, reprezentowany przez Dyrektora Instytutu, ul.
Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa, adres strony internetowej:
www.imid.med.pl;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@imid.med.pl, telefon 22 32 77 394.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A/ZP/SZP.261-10/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pranie bielizny szpitalnej chemicznie i na mokro. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 2 do SWZ - tabela asortymentowo-cenowa

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98311000-6 - Usługi odbierania prania

98312000-3 - Usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych

98315000-4 - Usługi prasowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena (C)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.


2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) spełnienie warunku w tym zakresie nastąpi jeżeli Wykonawca wykaże, że :
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w sposób należyty:
co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu lub wykonywaniu usługi na rzecz placówek ochrony zdrowia z zakresu prania bielizny ogólnoszpitalnej. Spełnienie warunku w tym zakresie nastąpi poprzez potwierdzenie należycie wykonanych lub wykonywanych usług, o wartości rocznej dla każdej z nich nie niższej niż 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych). W przypadku wykazania więcej niż jednej usługi (zamówienia/kontraktu/umowy) przynajmniej jedna z nich musi spełniać warunek dotyczący wartości. Nie ma możliwości sumowania wartości z kilku usług (zamówień/kontraktów/umów).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden z tych Wykonawców musi wykazać się usługą w zakresie i o wartości wskazanej powyżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Zał. nr 4 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Zał. nr 6 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Zał. nr 4 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
3) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia: wykaz usług,
o którym mowa w rozdz. VII pkt 2 ppkt 2.4 SWZ wykonanych, a w przypadku świadczeń wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykonawca składa wykaz usług według wzoru stanowiącego Zał. nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą pod rygorem nieważności w formie elektronicznej następujących przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania:
1) Oświadczenie Wykonawcy, że preparaty stosowane przez Wykonawcę do dezynfekcji w procesie prania przedmiotu zamówienia posiadają:
Pozwolenie na wprowadzenie do obrotu bądź wpis do rejestru produktów biobójczych niskiego ryzyka, wydane przez Ministra Zdrowia (zgodnie z ustawą z 9 października 2015 r. o produktach biobójczych – t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 24) – w przypadku środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do ogólnego zastosowania (kategoria I, grupa 2 zgodnie z rozporządzeniem UE nr 528/2012).
2) Oświadczenie Wykonawcy, że środki piorące i wybielające stosowane przez Wykonawcę w procesie prania przedmiotu zamówienia posiadają:
a) zaświadczenie, podmiotu uprawnionego do kontroli, jakości, potwierdzającego, że produkty te odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami (certyfikat zgodności, atesty).
3) Oświadczenie Wykonawcy, iż deklaruje gotowość do uzgodnień i wdrożeń
w zakresie modelowania technologii i modelowania procesu prania dezynfekcyjnego, o ile zaistnieją takie potrzeby natury higieniczno-sanitarnej, na koszt Wykonawcy.
4) Oświadczenie Wykonawcy, iż będzie wykonywał badania mikrobiologiczne oceniające skuteczność dezynfekcji w procesie prania, nie rzadziej niż raz na kwartał, a kopię tych badań przekazywał do Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 7 dni od pozyskania wyników przeprowadzonej oceny.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

j.w.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Zał. nr 1 do SWZ
wraz z tabelą asortymentowo – cenową – zgodnie z Zał. nr 2 do SWZ, stanowiącą integralną część oferty.
4. Wraz z ofertą (tj. formularzem ofertowym, tabelą asortymentowo-cenową) Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 1;
2) w przypadku podpisania oferty lub załączników przez osobę, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, tj. bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy dla uznania ważności oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym osoby/osób, których umocowanie wynika z dokumentów rejestrowych lub z elektronicznym poświadczeniem zgodności z okazanym dokumentem na podstawie art. 97 §2 Prawa o notariacie.
a) W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone podpisem elektronicznym.
b) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje się na zasadach opisanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. „W sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie”.
c) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać również notariusz na podstawie art. 97 § 2 Prawa o notariacie.
3) zobowiązanie podmiotu, na którego zasobach polega Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Rozdziałem XI (jeśli dotyczy);
4) przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z Rozdz. X;
5) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy).
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdz. IX pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu ofertowym – Zał. nr 1 do SWZ, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany Umowy mogą być dokonane na podstawie art 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zakresie:
1) zmiany przepisów prawa - zmiany są możliwe tylko w zakresie określonym takimi zmianami prawa;
1) w przypadku zmiany asortymentu lub ilości w zależności od potrzeb Zamawiającego – w zakresie zgodnym z potrzebami zgłoszonymi przez Zamawiającego;
2) (wydłużenia) okresu realizacji Umowy, w przypadku niewykorzystania kwoty określonej w §2 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem, że maksymalny okres realizacji Umowy nie może przekraczać 48 miesięcy od dnia jej zawarcia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2
i pkt 4 ustawy Pzp.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Strona, która powołuje się na tę okoliczność obowiązana jest niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni roboczych od jej zaistnienia, zawiadomić o danej okoliczności drugą Stronę. Zaniechanie obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym stanowi podstawę odmowy zmiany Umowy, chyba, że konieczność zmiany wynika z bezwzględnie wiążących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
1. W przypadku przedłużenia obowiązywania Umowy na okres powyżej 12 miesięcy Strony przewidują możliwość uzupełnienia treści umowy o zapisy dotyczące zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku VAT, przy czym kwota netto określona w §2 ust. 1 pkt 1 pozostaje bez zmian, a stosownej zmianie ulega kwota brutto określona w § 2 ust. 1 pkt 2;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
-jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące zasad wprowadzania zmian umowy, które zostaną wprowadzone zgodnie z ust. 1, Zamawiający określi wraz z wprowadzeniem możliwości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy – jeżeli zajdzie taka potrzeba, przy czym przez potrzebę rozumie się przedłużenie okresu realizacji umowy powyżej 12 miesięcy.
3. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w myśl art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, (ze względu na okres obowiązywania umowy dłuższy niż 6 miesięcy), w zakresie cen jednostkowych usługi, określonych w załączniku nr 1 (tabela asortymentowo-cenowa), w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:
1) przez cenę materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy należy rozumieć:
a) ceny środków czyszczących/myjących/piorących wykorzystywanych do wykonywania Przedmiotu Umowy,
b) ceny paliwa;
2) poziom zmiany cen materiałów lub kosztów, o których mowa w pkt 1, uprawniający do żądania zmiany wynagrodzenia Strony ustalają na poziomie 25% (zmiana ceny/kosztu o 25% w stosunku do ceny/kosztu z dnia zawarcia Umowy);
3) poziom zmiany cen materiałów lub kosztów, o którym mowa w pkt 2, musi być wykazany w sposób bezsporny przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca w celu wykazania poziomu zmiany cen materiałów lub kosztów winien odwołać się do wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
Ze względu na ograniczona liczbę znaków szczegóły wprowadzenia tych zmian zawarte są w zał. nr 5 do SWZ - wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://imid.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.poz.835), Zamawiający wykluczy Wykonawców w stosunku do których zachodzą
przesłanki art. 7 ust. 1 tejże ustawy. II. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej: Wykonawcy oraz innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w rozdz. XX SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.