eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bychawa › Zakup paliw dla pojazdów i sprzętu mechanicznego na potrzeby Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. na lata 2024 - 2025

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup paliw dla pojazdów i sprzętu mechanicznego na potrzeby Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. na lata 2024 – 2025

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BYCHAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430515145

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Macieja Rataja 6

1.5.2.) Miejscowość: Bychawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ebpk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ebpk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-97e77245-95b9-11ee-ba3b-4e891c384685

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Spółka komunalna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


usługi komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup paliw dla pojazdów i sprzętu mechanicznego na potrzeby Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. na lata 2024 – 2025

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-97e77245-95b9-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00065163

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00132763/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup paliw dla pojazdów i sprzętu mechanicznego na potrzeby Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. na lata 2024 – 2025

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541092

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZU.271.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie paliw i tankowaniu samochodów na wskazanych przez Wykonawcę stacjach paliwowych w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku.
3.2. Szacunkowe ilości zamawianego paliwa wynoszą:
3.2.1. Olej napędowy – ON - 156 000 litrów,
3.2.2. Benzyna bezołowiowa PB 95 – 2 000 litrów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09132000-3 - Benzyna

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1004668,64 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1004668,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 104668,64 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H.U. „PETRO-MART” S.C. M. Bancerz, R. Bancerz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7132785384

7.3.3) Ulica: H. Sienkiewicza

7.3.4) Miejscowość: Bychawa

7.3.5) Kod pocztowy: 23-100

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1004668,64 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-01 do 2025-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.