eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Złoty Stok › Kontynuacja prac związana z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości LaskiOgłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Kontynuacja prac związana z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZŁOTY STOK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718484

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 22

1.5.2.) Miejscowość: Złoty Stok

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-250

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748164164

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@zlotystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zlotystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kontynuacja prac związana z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-58d6ab82-9e27-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00065038

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00058915/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Kontynuacja prac związana z wodociągowaniem wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w miejscowości Laski ( zaprojektuj i wybuduj )

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zlotystok.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający udostępniał będzie informacje o zmianie, wyjaśnieniach dotyczących SWZ oraz inne dokumenty związane z niniejszym postępowaniem na stronie internetowej platformy zakupowej pod adresem: https://zlotystok.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywać się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień , ofert, wyjaśnień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy przetargowej pod adresem: https://zlotystok.ezamawiajacy.pl
b) instrukcja korzystania z portalu oraz informacja na temat wymagań technicznych do sporządzania, wysyłania i odebrania korespondencji dostępny jest w zakładce instrukcje i procedury procesu zakupowego pod adresem: https://zlotystok.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=zlotystok&USER_MENU_HOVER=publicFilesList
2. Posiadanie konta na platformie jest niezbędne do złożenia oferty, zmiany, wycofania oferty z Zamawiającym.
3. Wykonawca po wybraniu opcji ,, Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl gdzie będzie miał możliwość zalogowania i utworzenia bezpłatnie konta.
4. Rejestracja w platformie zakupowej Zamawiającego trwa do 2 dni roboczych maksymalnie. Otrzymując potwierdzenie złożenia wniosku rejestracyjnego Wykonawca otrzyma informację o możliwości przyspieszenia rejestracji w platformie zakupowej oraz numer telefonu pod który należy się w tej sprawie skontaktować.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi dysponować: podpisem kwalifikowanym lub zaufanym lub osobistym e-dowód.
6. Wykonawca musi spełniać wymagania techniczne opisane pod adresem: https://zlotystok.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=zlotystok&USER_MENU_HOVER=publicFilesList
7. Za datę wpływu oświadczeń, oferty, informacji przyjmuje się datę ich złożenia w platformie e-zamawiający przez Wykonawcę.
8. Wsparcie techniczne Platformy zakupowej dla wykonawców biorących udział w postępowaniu w razie zapytań lub problemów z działaniem możliwy jest pod e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
9. Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.
10. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia oferty, dokumentów i oświadczeń zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia i konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarte są w rozdziale XXXVII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zawarte są w rozdziale XXXVII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RL.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I - W REJONIE „BETONÓWKI”

Przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci wodociągowej w sołectwie Laski w rejonie „BETONÓWKI”
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia w ramach zadania pn. ,,Przebudowa drogi w sołectwie Laski ( dz. nr 330,417/11, 313/2, 429, 310)" obejmujących:
• przebudowę drogi gminnej na odcinku głównym, oraz dwóch ciągów bocznych
Głównym założeniem opracowanego projektu przebudowy drogi gminnej jest po-prawa stanu technicznego oraz podwyższenie warunków komunikacyjno-transportowych z jednoczesną poprawą funkcjonalności istniejącego układu komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.
• rozbudowę sieci wodociągowej
Zamierzenie obejmuje następujące elementy:
Etap projektowy
• opracowanie mapy do celów projektowych- inwestor jest w posiadaniu mapy do celów projektowych na odcinek główny oraz odcinek II - do wykorzystania przez projektanta, pozostałą część mapy tj. na odcinek I należy wykonać w ramach realizacji prac projektowych
• opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego technicznego i wykonawczego przebudowy drogi o wymaganych parametrach technicznych i rozbudowy sieci wodo-ciągowej wraz ze wszelkimi opracowaniami, uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania decyzji administracyjnych pozwalających na realizację zadania oraz uzyskanie w/w decyzji administracyjnych (w tym w miarę potrzeb decyzje pozwolenia wodno-praw-nego – dotyczy obiektu mostowego);
• opracowanie i uzgodnienie projektów przebudowy infrastruktury kolidującej z przebudowywanym odcinkiem drogi oraz uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na usunięcie kolizji (o ile zaistnieje taka sytuacja)
• opracowanie niezbędnych dla realizacji zadania opracowań geotechnicznych;
• opracowanie i zatwierdzenie projektu zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót;
• opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu;
• pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót inwestycyjnych
Etap realizacji
• wykonanie kompleksowych robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej wykonanej wraz ze wszelkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i decyzjami pozwalającymi użytkować obiekt i inwentaryzacją powykonawczą zrealizowanych robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 (50%). Zamówienia te oraz warunki na jakich zostaną one udzielone zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, są zgodne z przedmiotem zamówienia wskazanym w niniejszej SWZ, a całkowita wartość tego zamówienia (podobnego) została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z kryteriami oceny ofert przyjętymi w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II - W REJONIE „LEŚNICZÓWKI”

Przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci wodociągowejw sołectwie Laski w rejonie „LEŚNICZÓWKI”

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia w ramach zadania pn. ,,Przebudowa drogi w sołectwie Laski ( dz. nr 509/1, 509/2 ) w km 0+000 - 0+240 i połączenie z drogą krajową ( dz.nr 519 ), obejmujących:
• przebudowę drogi gminnej. Głównym założeniem opracowanego projektu prze-budowy drogi gminnej jest poprawa stanu technicznego oraz podwyższenie warunków komunikacyjno-transportowych z jednoczesną poprawą funkcjonalności istniejącego układu komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.
• rozbudowę sieci wodociągowej
Zamierzenie obejmuje następujące elementy:
Etap projektowy
• opracowanie mapy do celów projektowych - nie dotyczy
• opracowanie i uzgodnienie projektów budowlanych (ew. materiałów do zgłoszenia robót budowlanych) i technicznych przebudowy drogi wraz z rozbudową sieci wodociągowe, o wymaganych parametrach technicznych wraz z wszelkimi opracowaniami, uzgodnieniami , decyzjami koniecznymi do uzyskania decyzji administracyjnych pozwalających na realizację zadania oraz uzyskanie w/w decyzji administracyjnych (w tym w miarę potrzeb decyzje pozwolenia wodno,- prawnego);
. opracowanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej
• opracowanie i uzgodnienie projektów przebudowy infrastruktury kolidującej z przebudowywanym odcinkiem drogi oraz uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na usunięcie kolizji (o ile zaistnieje taka sytuacja)
• opracowanie niezbędnych dla realizacji zadania opracowań geotechnicznych;
• opracowanie i zatwierdzenie projektu zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót;
• opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu;
• pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót inwestycyjnych
. uzgodnienie i uzyskanie decyzji od GDDKiA na wejście z planowanymi robotami w pas drogi krajowej nr 46 ( dz. nr 519).
Etap realizacji
• wykonanie kompleksowych robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej wykonanej wraz ze wszelkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i decyzjami pozwalającymi użytkować obiekt i inwentaryzacją powykonawczą zrealizowanych robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 (50%). Zamówienia te oraz warunki na jakich zostaną one udzielone zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, są zgodne z przedmiotem zamówienia wskazanym w niniejszej SWZ, a całkowita wartość tego zamówienia (podobnego) została uwzględnio-na przy obliczaniu jego wartości.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z kryteriami oceny ofert przyjętymi w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

• Pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
• W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo z którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia; powinno zawierać: nazwę postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
• Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa, (jeżeli dotyczy) – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.1913 t.j.).
- dowód wniesienia wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I – 20.000,00 zł, Część II – 8.000,00 zł,
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.
3. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 299).
4. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu w którym upływa termin składania ofert.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl., oddział Złoty Stok, nr rachunku 79 9533 1069 2008 0006 8303 0004 z adnotacją „Wadium w postępowaniu nr RL.271.3.2023 część ….”
Uwaga : Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidło-wy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
6. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść je przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej).
Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowią-zany jest złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubez-pieczeniową) wraz z ofertą w ten sam sposób co ofertę przy użyciu środ-ków komunikacji elektronicznej, jednakże w wydzielonym odrębnym pliku (np: .pdf),
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Zamawiający może zażądać od Wykonawców, których oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza przedłożenia umowy o współpracy, która powinna zawierać oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy o udzielnie zamówienia publicznego, wyznaczenie lidera konsorcjum.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie według zapisów artykułu 117 ust. 4 ustawy Pzp

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
5. Zmiana umowy może nastąpić również na uzasadniony wniosek jednej ze stron za zgodą drugiej strony na podstawie aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentacji lub upoważnionego pełnomocnika należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy przetargowej pod adresem: https://zlotystok.ezamawiajacy.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.