eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kędzierzyn-Koźle › Adaptacja budynku przy PSP nr 6 - "DUGNAD" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnegoOgłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Adaptacja budynku przy PSP nr 6 - „DUGNAD” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kędzierzyn-Koźle - Urząd Miasta

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412912

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piramowicza 32

1.5.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-220

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@kedzierzynkozle.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kedzierzynkozle.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Adaptacja budynku przy PSP nr 6 - „DUGNAD” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f0deda90-9d4e-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00064808

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021803/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.34 Adaptacja budnku przy PSP 6 w ramach "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=f15dda4c-01df-4c59-b90f-a767d9826443

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=f15dda4c-01df-4c59-b90f-a767d9826443

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wyciąg z 14 pkt SWZ
14.1.1 Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
14.1.2 W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w SWZ, z zastrzeżeniem, że ofertę składa się tylko za pośrednictwem platformy e-ProPublico.
14.1.3 Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
14.1.4 Postępowanie prowadzone jest na Platformie pod nazwą: Adaptacja budynku przy PSP nr 6 - „DUGNAD” w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego . – znak sprawy: ZP.271.1.4.2023.DM
14.1.5 Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-ProPublico.pl/ oraz uznaje go za wiążący.
14.1.6 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
14.1.7 Złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
14.1.8 Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:
a) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j Dz.U. z 2020r. poz. 346);
b) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j Dz.U. z 2020r. poz. 332).
14.1.9 Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet,
2) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
3) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
4) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
5) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
14.1.10 Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 80 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .xml.zip., .rar,.txt,
14.1.11 Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
2) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
3) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).
14.1.12 Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
1) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;
3) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

Pozostałe wymagania zawiera pkt 14 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 25.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, adres e-mail: prezydent@kedzierzynkozle.pl, tel. 77/40-50-338.;
2) sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, adres e-mail: inspektor@kedzierzynkozle.pl, tel. 77/40-50-346;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także Spółka Datacomp Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 24, 30-532 Kraków), nr Rejestru KRS 0000193067, jako właściciel Platformy on-line działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
5) Pani/Pana dane osobowe oraz wszelka dokumentacja związana z realizacją projektu będą przechowywane przez co najmniej przez 5 lat od dnia przyjęcia przez Komitet Mechanizmu Finansowego i Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Raportu końcowego dla Programu „Rozwój Lokalny” w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania o miejscu jej przechowywania;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
25.2 nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
25.3 Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
25.4 Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
25.5 W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.4.2023.DM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

A. ZAKRES PODSTAWOWY (GWARANTOWANY).
Obejmuje: wielofunkcyjny budynek wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu wokół niego pozwalającym na jego funkcjonowanie, mieszczący :
1. gminne centrum seniora wraz z pomieszczeniami warsztatowymi i pokojami pobytu dziennego;
2. centrum wolontariatu;
3. jadłodajnię MOPS wraz z pełnym zapleczem kuchni gastronomicznej;
4. salę konferencyjną;
5. 30 mieszkań przeznaczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami;
6. nowy budynek gospodarczy.

Budynek zostanie dostosowany do obecnych wymagań technicznych w szczególności przepisów przeciwpożarowych i higieny pracy oraz dostosowany do osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach inwestycji budynek zostanie przebudowany i częściowo rozbudowany.
W zakresie podstawowym przewiduje się przebudowę i budowę instalacji wewnętrznych i zewnętrznych w niezbędnym dla funkcjonowania budynku zakresie oraz przebudowę i budowę przyłączy usunięcie kolizji i zabezpieczenie sieci podziemnych oraz budowę zbiornika retencyjnego.

Przedmiary dla zakresu podstawowego (jako element pomocniczy opisu przedmiotu zamówienia):
- Przedmiar branży budowlanej, konstrukcyjnej i zagospodarowania terenu dla zakresu podstawowego
- Przedmiar instalacji sanitarnych wewnętrznych
- Przedmiar instalacji sanitarnych zewnętrznych dla zakresu podstawowego
- Przedmiar instalacji elektrycznych wewnętrznych
- Przedmiar instalacji elektrycznych niskoprądowych dla zakresu podstawowego
- Przedmiar instalacji elektrycznych zewnętrznych dla zakresu podstawowego

Szczegółowe zobrazowanie zakresu podstawowego wskazano w załączniku nr 1 do PPU (Szczegółowe zobrazowanie zakresu podstawowego)


B. ZAKRES ZAMÓWIENIA objęty prawem opcji:

1. Teren wokół budynku poddany przebudowie w ramach zamówienia obejmuje:
a) nowy układ komunikacyjny;
b) pergole w części ogrodowej;
c) urządzenie zieleni;
d) przebudowa pozostałego zagospodarowania terenu i instalacji zewnętrznych nie objętych zakresem podstawowym.

2. Przedmiary dla zakresu objętego prawem opcji (jako element pomocniczy opisu przedmiotu zamówienia):
- Przedmiar branży drogowej i zagospodarowania terenu dla zakresu objętego prawem opcji
- Przedmiar instalacji sanitarnych zewnętrznych dla objętego prawem opcji
- Przedmiar instalacji elektrycznych zewnętrznych dla zakresu objętego prawem opcji
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zamówienia podstawowego o zakres objęty prawem opcji. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w sytuacji posiadania środków finansowych.
4. O skorzystaniu z prawa Opcji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.
5. Wszystkie Postanowienia Umowy dotyczące realizacji zamówienia podstawowego stosuje się odpowiednio do zamówień realizowanych w ramach Opcji.
6. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego prawa Opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
7. Sposób rozliczenia: jak dla zamówienia podstawowego.
8. Termin realizacji zamówienia objętego prawem opcji liczony od daty ponownego przekazania placu budowy i wynosi 180 dni.

C. Wykonanie zamówienia obejmuje ponadto:
1. Wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej część dokumentacji projektowej i dostarczenie jej Zamawiającemu do dnia zgłoszenia wykonanych robót, w formie papierowej i elektronicznej.
2. Wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, w czterech kompletach (w tym 2 komplety na nośniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podział i wydzielenie gruntu pod obiekty. Zamawiający w dniu odbioru robót będzie wymagał od wykonawcy: dokumentacji geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiarów powykonawczych, w tym mapę opatrzoną, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. , w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.
3. Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy.
4. Sporządzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na piśmie właściwych służb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie).
5. Wprowadzenie stałej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na piśmie właściwych służb o wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie).
6. Zajęcie pasa drogowego i koszty z tym związane.
7. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu.
8. Zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji robót objętych niniejszą umową zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować Zamawiającemu sposób zagospodarowania powstałych w wyniku prowadzenia tych robót odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami nie później niż w dniu zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. Udokumentowana ilość odpadów powinna być zgodna z przedmiarem robót. W przypadku rozbieżności wykonawca jest zobowiązany wyjaśnić i uzasadnić Zamawiającemu z czego wynika rozbieżność.
9. Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji, inwestora i użytkownika.
10. Przy pracach z zakresu kanalizacji i sieci wodociągowych: uwzględnienie wymogów MWiK zawartych w dokumentacji.
11. Remonty i naprawę zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
12. Sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu i budynku, polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu budynku i placu budowy przed rozpoczęciem robót. Inwentaryzację Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.
13. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej inwestycji w dniu odbioru końcowego i przekazanie Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia odbioru.
14. Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń na obiekcie oraz wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji.
15. Demontaż i przekazanie Zamawiającemu elementów do ponownego wykorzystania: Zamawiający zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania następujących materiałów z rozbiórki: płytki chodnikowe, obrzeża chodnikowe w związku z czym należy przewidzieć czysty sposób ich demontażu z obiektu budowlanego umożliwiający ponowne ich wykorzystanie. W trakcie przekazania placu budowy Zamawiający ustali sposób zagospodarowania materiałów pochodzących z rozbiórki, dokonując stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy.
16. Załadunek i wywóz (transport)- materiałów z rozbiórki na odległość do 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
17. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.
18. Uporządkowanie terenu przylegający do placu budowy, który został naruszony wskutek prowadzonych robót.
19. Wykonanie regulacji wszystkich elementów obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociągowe, gazowe i inne.
20. Wykonawca ponosi wszystkie koszty wynikające z warunków i decyzji instytucji w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot umowy.
21. Wykonawca zobowiązany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadać i przedłożyć Zamawiającemu opłacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej na wartość 5 000 000 zł.
22. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinające i mrozoochronne, pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w dokumentacji projektowej, STWIORB - udokumentowanych wynikami badań gruntu, przedłożonych Zamawiającemu.

D. Wymagania wynikające z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.) Zamawiający wymaga aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%. Zasady obliczania udziału pojazdów elektrycznych we flotach pojazdów wskazano w art. 36a o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

E. Wymóg zatrudnienia na umowę o prace. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia: roboty budowlane, roboty sanitarne; roboty elektryczne, roboty branży teletechnicznej.
Sposób weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy.

F. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: Opis przedmiotu zamówienia, Projektowane postanowienia umowy, załączona dokumentacja projektowa sporządzona przez BAUREN Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 12, zamieszczone wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na stronie internetowej prowadzonego postępowania stanowiące integralną częścią SWZ. Zamawiający umożliwia i zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej.
Przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy opisu przedmiot zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262700-8 - Przebudowa budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

ZAKRES ZAMÓWIENIA objęty prawem opcji:

1. Teren wokół budynku poddany przebudowie w ramach zamówienia obejmuje:
a) nowy układ komunikacyjny;
b) pergole w części ogrodowej;
c) urządzenie zieleni;
d) przebudowa pozostałego zagospodarowania terenu i instalacji zewnętrznych nie objętych zakresem podstawowym.

2. Przedmiary dla zakresu objętego prawem opcji (jako element pomocniczy opisu przedmiotu zamówienia):
- Przedmiar branży drogowej i zagospodarowania terenu dla zakresu objętego prawem opcji
- Przedmiar instalacji sanitarnych zewnętrznych dla objętego prawem opcji
- Przedmiar instalacji elektrycznych zewnętrznych dla zakresu objętego prawem opcji
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zamówienia podstawowego o zakres objęty prawem opcji. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w sytuacji posiadania środków finansowych.
4. O skorzystaniu z prawa Opcji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.
5. Wszystkie Postanowienia Umowy dotyczące realizacji zamówienia podstawowego stosuje się odpowiednio do zamówień realizowanych w ramach Opcji.
6. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego prawa Opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
7. Sposób rozliczenia: jak dla zamówienia podstawowego.
8. Termin realizacji zamówienia objętego prawem opcji liczony od daty ponownego przekazania placu budowy i wynosi 180 dni.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 480 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena całkowita brutto (tj. za zakres podstawowy i prawo opcji) 60%= 60pkt
2 Okres gwarancji dla zakresu podstawowego i prawa opcji 30%= 30 pkt
3 Termin realizacji zamówienia zakresu podstawowego 10%= 10 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji dla zakresu podstawowego i prawa opcji

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia zakresu podstawowego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności techniczna lub zawodowa.

I Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:
min. dwie roboty obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę lub rozbudowę obiektu użyteczności publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie o wartości 6 000 000 zł brutto każda, z potwierdzeniem należytego wykonania.

Uwaga: Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, warunek musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać robotę (zakres), w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej prowadzonego postepowania. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/.

II Wykonawca wskaże osoby do wykonania niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności, które spełniają następujące warunki:
1) jedną osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy posiadająca:
a) uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń;
b) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na min. 3 robotach w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy obiektu użyteczności publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2) jedną osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń;
3) jedną osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń;
4) jedną osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń uprawniający do kierowania robotami związanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji spośród wskazanych powyżej, pod warunkiem spełnienia powyższych warunków przez wskazaną osobę.

Wskazane wyżej uprawnienia budowlane powinny być wydane na podstawie:
- Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831), lub
- odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 220 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1117 ze zm.).

III. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawca musi wykazać, że posiada wolne środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3 000 000,00 PLN.
Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170),
f) art. 109 ust. 1 pkt 5, 8, 9 ustawy Pzp.
6) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ);
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ);
3) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez zamawiającego, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

11.1 Do oferty należy złożyć:
1) Formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ,
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wraz z oświadczeniem z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)
Oświadczenie składają odrębnie:
a) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ)
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
b) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu- jeżeli dotyczy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SWZ)
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.

Wymagana forma – pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w 11.1.3).
5) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
b) oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.4 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenia tego oświadczenia na formularzu ofertowym);
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów -wskazany w pkt 7.3 oraz 7.4 SWZ (jeżeli dotyczy),
11.2 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu rejestrowego, o których mowa w pkt 11.1.3) SWZ, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
11.3 Zapisy pkt 11.1.4) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11.4 Zapisy pkt 11.1.3), 11.1.4) i 11.2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

15 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
15.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100).
15.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
15.3 Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
15.4 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP Kędzierzyn-Koźle 57 1020 3714 0000 4102 0108 5455;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).
15.5 Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Pzp, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SWZ. Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
15.6 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
15.7 Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
15.8 Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
15.9 Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 15.8, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
15.10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium w okolicznościach wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wyciąg z 7 pkt SWZ
7.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą.
7.2 Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty, dostawy lub usługi do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
7.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
7.4 W przypadku, o którym mowa w pkt 7.2 i 7.3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi, roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
7.5 Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
7.6 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
7.7 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).
7.8 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy cywilnoprawnej określającą rolę i zadania poszczególnych Wykonawców oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać przedstawienia wyżej wskazanej umowy.
7.9 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1.Zamawiający przewiduje udzielenie jednej zaliczki na poczet wykonania zamówienia w przypadku spełnienia następujących przesłanek:
1) uzyskania zgody podmiotu dofinansowującego przedsięwzięcie inwestycyjne objęte niniejszą Umową na zasadach określonych przez ten podmiot;
2) niewykonania i nierozliczenia w terminie do dnia 15 marca 2024r. robót objętych niniejszą Umową o wartości równej lub przekraczającej kwotę dofinansowania pochodzącego od podmiotu, o którym mowa w pkt 1, tj. kwotę 8 850 117, 38 zł brutto, przy czym niewykonanie i nierozliczenie Umowy nie może być spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy.
2.W przypadku spełnienia przesłanek do udzielenia zaliczki, o których mowa w ust. 14, Wykonawca będzie zobligowany do wystąpienia do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o udzielenie zaliczki, złożonym nie później niż 15 marca 2024r. We wniosku należy podać następujące informacje: określenie kwoty wnioskowanej zaliczki oraz wskazanie numer konta bankowego, na który należy dokonać przelewu zaliczki.
3. Wysokość udzielonej zaliczki będzie stanowić różnicę wartości dofinansowania, o którym mowa w ust. 14 pkt 2 PPU oraz wynagrodzenia należnego Wykonawcy za przedmiot umowy odebrany do dnia 15 marca 2024r.
4. Warunkiem udzielenia zaliczki jest wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 442 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy Pzp, opiewającym na 100% wartości udzielanej zaliczki.
5. Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Zamawiającego projekt dokumentu obejmującego zabezpieczenie udzielenia zaliczki. Termin ważności zabezpieczenia winien być zgodny z terminem umownym zakończenia przedmiotu umowy przedłużonym o co najmniej 28 dni.
6. Zaliczka zostanie przekazana Wykonawcy w formie polecenia przelewu na wskazany we wniosku rachunek Wykonawcy, w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia akceptacji prawidłowego wniosku Wykonawcy o zaliczkę wraz z uprzednio zaakceptowanym zabezpieczeniem.
7. Wykonawca zobowiązany jest rozliczyć otrzymaną zaliczkę najpóźniej na 28 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia.
8. Po wypłaceniu zaliczki Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania do odbioru częściowego robót wykonanych wraz z określeniem wartości tych robót na zasadach określonych w § 8, w cyklu dokładnie co 30 dni kalendarzowe. W przypadku, gdy trzydziesty dzień odbioru częściowego wypadnie w sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy za dzień zgłoszenia częściowego wykonania robót należy przyjąć pierwszy następny dzień roboczy.
9. Rozliczenie udzielonej zaliczki nastąpi poprzez wystawienie faktury lub faktur za należycie wykonaną i odebraną część umowy o łącznej wartości wynagrodzenia stanowiącej równowartość zaliczki.
11. Nierozliczenie zaliczki w terminie, o którym mowa w ust. 20, spowoduje niezwłoczne wystąpienie Zamawiającego do podmiotu udzielającego zabezpieczenia zaliczki o jej zwrot w nierozliczonej wysokości.
12. Wykonawca może wystąpić o wydłużenie terminu ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 17, jednak nie później niż 28 dni przed upływem jego ważności.
13. Wykonawca zobowiązuje się wystawić Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakturę zaliczkową w wysokości otrzymanej zaliczki.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy na podstawie art. 455 ust.1 ustawy Pzp. Szczegółowe zasady wprowadzania zmian określone zostały w PPU.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-17 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-17 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-18

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).
Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 ww. ustawy.

II. Cd. Wykazu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu
Dokumenty podmiotów zagranicznych.
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie, o którym mowa w punkcie 13.1.2 ppkt 1) SWZ- składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie wyżej wskazanym- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;
b) zaświadczenia, o którym mowa w punkcie 13.1.2 ppkt 2) SWZ, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o którym mowa w punkcie 13.1.2 ppkt 3) SWZ, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o którym mowa w punkcie 13.1.2 ppkt 4) SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
 nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Ww. dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 13.1.3 ppkt 1), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy - wystawione odpowiednio 6 lub 3 miesiące przed ich złożeniem.

III. Termin realizacji.
1.Zakres podstawowy (gwarantowany) w terminie nie dłuższym niż: 480 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy, (wartość oceniana minimalny oceniany w ramach kryterium 350 dni).
2. Zakres zamówienia objętego prawem opcji- w terminie nie dłuższym niż 180 dni kalendarzowych liczonych od daty ponownego przekazania placu budowy;
3. O skorzystaniu z prawa Opcji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.
4. Przekazanie placu budowy do 60 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy.

IV. Zamówienie dotyczy projektu "ROZWÓJ LOKALNY" pn. „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG ;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.