eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hażlach › Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w PogwizdowieOgłoszenie z dnia 2023-01-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Hażlach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182479

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 57

1.5.2.) Miejscowość: Hażlach

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-419

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 338569479

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@hazlach.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.hazlach.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-90cd8de4-9e3c-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00064534

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059683/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/hazlach

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/hazlach oraz poczty elektronicznej: zp@hazlach.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/hazlach.
2. W celu skrócenia udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawiający preferuje, aby komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/hazlach i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/hazlach poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zp@hazlach.pl.
3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/hazlach. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/hazlach do konkretnego Wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl/pn/hazlach przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.
7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach, tel. 33 85 69 555, adres e-mail: ug@hazlach.pl.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Gminy Hażlach ul. Główna 57, 43-419 Hażlach; e-mail: iod@hazlach.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy Prawo zamówień publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
b. art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu realizacji umowy, jeżeli oferta będzie najkorzystniejsza.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, a także podmiotom świadczącym usługi IT dla Urzędu Gminy Hażlach;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zmówienia publicznego;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących1;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GK.271.2.2023.K

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa centrum sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie.
Zamówienie obejmuje:
ETAP I
1.1. Budowę skateparku wraz z oświetleniem zewnętrznym w zakresie wykonania w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) inwestycji obejmującej w szczególności opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej zatwierdzonej dokumentacji projektowej zadania aż po skuteczne zakończenie budowy rozumianej na podstawie art. 54 lub art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Skatepark powinien zostać wykonany o nawierzchni betonowej z elementami typu: Roll-in Quarto Pipe, Quarte Pipe + Bank Ramp, Jumpbox, Funbox z grindbox z walle
ETAP II
1.2. Przebudowę boiska sportowego trawiastego polegającą na: budowie piłkochwytów, trybun sportowych, ogrodzenia oddzielającego obszar pola gry od widowni, montażu teleskopowego tunelu piłkarskiego, wykonaniu chodników.
1.3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę: obiektów małej architektury, tj. ławki, kosze na odpadki, stojaki na rowery, zestaw ławko-huśtawek, tablica informacyjna, siedziska z betonu; altany; oświetlenia zewnętrznego oraz poprzez wykonanie utwardzenia terenu i chodników.
Ponadto przewiduje się nasadzenia zieleni, wykonanie trawników, wykonanie rabat, przesadzenia istniejących nasadzeń

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 407 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje w zakresie Etapu II udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych („uzupełniających”) w wysokości do 20% zamówienia podstawowego.
Ewentualny zakres robót budowlanych będzie dotyczył tych samych asortymentów robót jakie są ujęte w zamówieniu podstawowym. Zamówienie może zostać udzielone z uwzględnieniem cen ofertowych obowiązujących w zamówieniu podstawowym oraz wymaganym zapewnieniem okresu gwarancji takim samym jak zadeklarowane w zamówieniu podstawowym. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie ustawy Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenie określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
że w okresie:
dot. Etapu I
- 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na wykonaniu obiektów sportowo-rekreacyjnych typu skatepark, tor rowerowy o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto i wykaże, że w okresie 3 lat zrealizował przynajmniej 1 (jedno) zadanie obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy obiektu sportowo-rekreacyjnego typu skatepark, tor rowerowy
LUB
- w okresie 5 lat zrealizował przynajmniej 1 (jedno) zadanie obejmujące roboty budowlane w ramach jednego kontraktu, w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy obiektu sportowo-rekreacyjnego typu skatepark, tor rowerowy oraz wykonaniu robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto.

dot. Etapu II
- 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na wykonaniu obiektów sportowo-rekreacyjnych typu: boisko wraz infrastrukturą towarzyszącą i altana i/lub wiata rekreacyjna wraz z utwardzeniami terenu (place, chodniki), o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto każda

UWAGA: Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, dla których wystawiono Protokół Odbioru Końcowego.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej).
4.2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia osoby zdolne do wykonania zamówienia tj.:
a. projektant branży konstrukcyjno-budowlanej - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Projektant musi mieć co najmniej 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej po dacie uzyskania uprawnień,
b. projektant branży elektrycznej – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Projektant musi mieć co najmniej 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych po dacie uzyskania uprawnień,
c. kierownik budowy – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Kierownik budowy musi mieć co najmniej 3 lat doświadczenia
w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót po dacie uzyskania uprawnień,
d. kierownik robót branży elektrycznej - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Uprawnienia winne być potwierdzone decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub inne ważne uprawnienia do projektowania w tej specjalności bez ograniczeń, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający uzna również wymagane uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.)
oraz zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia): Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w powyższym zakresie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia): 1.. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 8 do SWZ. Okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
2. Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie i ukończone w terminie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 9 do SWZ.
3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 10 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W zakresie Etapu II
W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2020, poz. 299).
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W związku z ograniczoną ilością znaków rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/hazlach. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-15

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamówienie jest dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do finansowania części inwestycji niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę Promesy z zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego.
3. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Zamawiającego Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dla zadania będącego przedmiotem zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.