eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oborniki Śląskie › Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich - II etapOgłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich - II etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Oborniki Śląskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935081

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Trzebnicka 1

1.5.2.) Miejscowość: Oborniki Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-120

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oborniki@oborniki-slaskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.oborniki-slaskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich - II etap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-46dc7abc-9e2b-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00064477

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062872/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa drogi ul. Energetycznej w m. Oborniki Śląskie - Etap 2

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu
komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy
określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca
zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub
podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie SWZ. Zamawiający
określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet;
posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows
7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi
wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome,
Opera); włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem
Platformy wynosi 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat
kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami
przechowywane są na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie
terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego
datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania
decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA
OBORNIKI ŚLĄSKIE. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3
Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w
protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zamawiający nie planuje
przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony powyżej.
Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Należą do nich obowiązki informacyjne z:
􀀀 art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał
i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego,
􀀀 art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca
przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że:
􀀀 udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów
zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu
terminu na ich wniesienie;
􀀀 udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o
których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne,
przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych,
danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00423235/01 z dnia 2022-11-04
2022-11-04 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
􀀀 w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym
mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy
przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach,
o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
􀀀 skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
􀀀 w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
􀀀 w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w
art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 4606696,32 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZAKRES PRAC:
1.1. Opis lokalizacji zamierzenia inwestycyjnego.
Opracowanie dotyczące drogi gminnej - ul. Energetyczna w miejscowości Oborniki Śląskie wraz z infrastruktura techniczną:
- działki stanowiące własność Gminy Oborniki Śląskie: nr obr. Oborniki Śl. (0001) Gmina Oborniki Śl. (022001-4): dz. nr. 161/2, 151, 212/9, 212/2, 205/2, 213/2, 149/1, 239, 241 AM-25; dz nr. 207, 69/3 AM-26; dz nr. 211, 16 AM-38; dz nr. 1 AM-40;
dz nr. 5/1, 4/1 AM-43
- działki stanowiące własność Województwa Dolnośląskiego obr. Oborniki Śl. (0001) Gmina Oborniki Śl. (022001-4): dz nr 70 AM-24
- działki stanowiące własność Starostwa Powiatowego w Trzebnicy: 26 AM-40
Ulica Energetyczna stanowi łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 342 (DW342) i drogą wojewódzką nr 340 (ul. Trzebnicka). Odcinek objęty zamówieniem obejmuje odcinek od ulicy Aleksandra Fredry (droga gminna) do ul Trzebnickiej (DW340). Ulica Energetyczna stanowi dojazd do budynków na osiedlu domów jednorodzinnych zlokalizowanych wzdłuż ul. Energetycznej. Ulica ta zaliczana jest do klasy dróg Lokalnej układu komunikacyjnego miejscowości Oborniki Śląskie. Istniejąca nawierzchnia drogi od ul. Aleksandra Fredry do ul. Czesława Miłosza to nawierzchnia bitumiczna, od ul. Czesława Miłosza do ul. Generała Stanisława Maczka to nawierzchnia z kruszywa łamanego, od ul. Gen. Stanisława Maczka do ul. Trzebnickiej to nawierzchnia gruntowa. Szerokość drogi nie jest stała i waha się od do 7,0m. Wody opadowe odprowadzane są poprzez spadki poprzeczne na tereny pasa drogowego oraz w części do istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej. W pasie drogowym zlokalizowane są urządzenia infrastruktury technicznej nie związane
z funkcjonowaniem drogi tj: sieć kanalizacji ogólnospławnej, sieć energetyczna nN i SN, sieć teletechnicznej, sieć gazowa, sieć wodociągowa należy założyć konieczność korekt wysokościowych lub jej przebudowy.
1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych.
Przedstawione w PFU powierzchnie, długości oraz inne jednostki (tj. sztuk i kompletów) mają charakter orientacyjny i mogą się różnić od rzeczywistych.
1.2.1. Roboty budowlane w zakresie ul. Energetycznej :
1.2.2.1 Roboty rozbiórkowe.
Na odcinku ul. Energetycznej należy założyć rozebranie następujących elementów pasa drogowego:
- nawierzchni bitumicznej jezdni istniejącej: około 2000m2
- nawierzchnię istniejącego chodnika i ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej dla regulacji wysokościowej około 200m2.
- rozbiórka istniejących wpustów deszczowych
- rozbiórka istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego: około 1500m2

Należy dodatkowo założyć wszelkie uzgodnienia na wycinkę drzew kolidujących
z budowanym odcinkiem ul. Energetycznej.

1.2.2.2 Roboty ziemne.
W ramach zadania dotyczącego ul. Energetycznej zostaną wykonane roboty ziemne związane z wykonaniem:
- jezdni do zakładanej szerokości 5,5m
- skrzyżowań z innymi drogami
- chodników o szerokości 2m.
- ścieżki pieszo – rowerowej szerokości 3m.
- zjazdów na posesje prywatne
- kanalizacji deszczowej
- rowów
- kanału technologicznego
- oświetlenie drogowego
1.2.2.3 Droga, chodniki, ścieżki rowerowe.
Ulica Energetyczna to droga utwardzona o nawierzchni bitumicznej w klasie technicznej L, przeznaczona do ruchu KR2-3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego droga oznaczona jest jako KDL1.
Jezdnię drogi gminnej należy ograniczyć obustronnie krawężnikiem betonowym na ławie betonowej. Chodniki, ścieżki pieszo - rowerowe i zjazdy należy ograniczyć obrzeżem betonowym na ławie betonowej. W miarę możliwości oddzielić projektowany chodnik i ścieżkę pieszo – rowerową od projektowanej jezdni pasem zieleni.

Droga: - założenia do dokumentacji
Szerokość: 5,5m z miejscowymi zwężeniami do 5m,
Długość: około 875mb,
Długość krawężnika: 2200m,
Skrzyżowania zwykłe z drogami gminnymi – o nawierzchni bitumicznej
Zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej
Pobocza z kruszywa kamiennego o szerokości 0,75m

Skrzyżowanie ul. Energetyczne z ul. Generała Stanisława Maczka i ul. Łąkową.
- rondo typu mini z wyspą środkową przejezdną

Skrzyżowanie ul. Energetyczne z drogą wojewódzką nr 340 (DW340).
- skrzyżowanie zwykłe lub skanalizowane
Chodnik:
Szerokość: 2m,
- nawierzchnia z kostki betonowej
Długość: około 900mb,

Ścieżka pieszo - rowerowa:
Szerokość: 3m,
- nawierzchnia bitumiczna
Długość: około 900mb,

Skrzyżowania z Fredry, ul. Gen. S. Maczka, droga wojewódzka nr 340 oraz innymi drogami gminnymi należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla dróg publicznych, wzorcami standardami Ministra ds. transportu oraz wykonać przebudowę dróg gminnych na długości 30m od krawędzi jezdni ul. Energetycznej.
W obrębie przejścia dla pieszych należy przewidzieć wyniesienie jezdni na wysokości 10cm jako najazdowy próg zwalniający z przejściem dla pieszych.

1.2.2.4 Odwodnienie.
Na odcinku pomiędzy od ul. Fredry do Gen. S. Maczka należy przewidzieć budowę nowej kanalizacji deszczowej z rur min. fi315 wraz z wpustami drogowym, na odcinku od ul. Gen. S. Maczka do ul. Trzebnickiej należy przewidzieć budowę nowej kanalizacji deszczowej z rur o średnicy fi600. Należy przewidzieć odprowadzenie wody opadowej z tej kanalizacji do rowu melioracyjnego - działki nr 26 AM-40 obr. Oborniki Śląskie poprzez dz nr 16 AM-38, 1 AM-40.
Dla zabezpieczenia zalewania posesji prywatnych na odcinku ul. Energetycznej należy
przewidzieć odwodnienie liniowe na całej szerokości zjazdów.
Kanalizacja deszczowa:
Kolektor:
- z rur min fi 315 - długość: około 450mb.
- z rur fi 600 – długość około 600mb
Studnie:
- studnie fi 600 PCV oraz fi1500-2000 z włazami żeliwnymi D400
Ścianki wylotowe kolektora prefabrykowane
Wpusty deszczowe:
- z osadnikiem fi 500 z kratkami żeliwnymi krawężnikowe
1.2.2.5. Sieć wodociągowa:
W ramach opracowania należy założyć przebudowę sieci wodociągowej w miejscach kolizji z budowaną drogą.

1.2.2.7. Kanał technologiczny:
W ramach opracowania należy opracować oraz wykonać roboty budowlane budowy oświetlenia drogowego na odcinku od ul. Gen. S. Maczka do ul. Trzebnickiej. Warunki techniczne przyłączenia do sieci należy uzgodnić z Tauron Dystrybucja S.A.
- kanał technologiczny KTu złożona z 7 mikrorurek.
- 3 rury światłowodowe 40/3,7mm
- rura osłonowej DVK110.
- KTp rury osłonowe fi200.
Dodatkowo w ramach opracowania należy założyć przebudowę sieci energetycznej w miejscach kolizji z budowaną drogą.

1.2.2.8. Inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonanie innych prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i oddania obiektu do użytkowania, w tym m.in. przygotowanie terenu pod budowę, czy też wykonanie robót niezbędnych mających na celu doprowadzenie terenów przyległych do stanu przed rozpoczęciem inwestycji, czy też zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie organizacji ruchu zarówno zastępczego na okres robót budowlanych jaki i docelowego.
Do wykonania przedsięwzięcia konieczne jest także usunięcie wszystkich kolizji występujących podczas robót ziemnych.

4.2.5.) Wartość części: 4356696,32 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wg kryteriów opisanych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZAKRES PRAC
1.1 Opis lokalizacji zamierzenia inwestycyjnego.
Opracowanie dotyczące drogi gminnej - ul. Energetyczna w miejscowości Oborniki Śląskie w zakresie oświetlenia drogowego:
- działki stanowiące własność Gminy Oborniki Śląskie: nr obr. Oborniki Śl. (0001) Gmina Oborniki Śl. (022001-4): dz. nr. 161/2, 151, 212/9, 212/2, 205/2, 213/2, 149/1, 239, 241 AM-25; dz nr. 207, 69/3 AM-26; dz nr. 211, 16 AM-38; dz nr. 1 AM-40; dz nr. 5/1, 4/1 AM-43
- działki stanowiące własność Województwa Dolnośląskiego obr. Oborniki Śl. (0001) Gmina Oborniki Śl. (022001-4): dz nr 70 AM-24
- działki stanowiące własność Starostwa Powiatowego w Trzebnicy: 26 AM-40
Ulica Energetyczna stanowi łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 342 (DW342) i drogą wojewódzką nr 340 (ul. Trzebnicka). Odcinek objęty zamówieniem obejmuje odcinek od ulicy Aleksandra Fredry (droga gminna) do ul Trzebnickiej (DW340). Ulica Energetyczna stanowi dojazd do budynków na osiedlu domów jednorodzinnych zlokalizowanych wzdłuż ul. Energetycznej. Ulica ta zaliczana jest do klasy dróg Lokalnej układu komunikacyjnego miejscowości Oborniki Śląskie. Istniejąca nawierzchnia drogi od ul. Aleksandra Fredry do ul. Czesława Miłosza to nawierzchnia bitumiczna, od ul. Czesława Miłosza do ul. Generała Stanisława Maczka to nawierzchnia z kruszywa łamanego, od ul. Gen. Stanisława Maczka do ul. Trzebnickiej to nawierzchnia gruntowa. Szerokość drogi nie jest stała i waha się od do 7,0m. Wody opadowe odprowadzane są poprzez spadki poprzeczne na tereny pasa drogowego oraz w części do istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej. W pasie drogowym zlokalizowane są urządzenia infrastruktury technicznej nie związane
z funkcjonowaniem drogi tj: sieć kanalizacji ogólnospławnej, sieć energetyczna nN i SN, sieć teletechnicznej, sieć gazowa, sieć wodociągowa należy założyć konieczność korekt wysokościowych lub jej przebudowy.
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych.
Przedstawione w PFU powierzchnie, długości oraz inne jednostki (tj. sztuk i kompletów) mają charakter orientacyjny i mogą się różnić od rzeczywistych.

1.2. Roboty budowlane w zakresie ul. Energetycznej :
1.2.1. Sieć energetyczna – oświetlenie drogowe:
W ramach opracowania należy opracować oraz wykonać roboty budowlane budowy oświetlenia drogowego na odcinku od ul. Gen. S. Maczka do ul. Trzebnickiej. Warunki techniczne przyłączenia do sieci należy uzgodnić z Tauron Dystrybucja S.A.
Oświetleni drogowe:
- oprawy typu LED
- kabel YAKXS 4x35mm2 długość około 500mb
- słupy oświetleniowe wraz z fundamentem – około 16 szt.
- szafka sterownicza – szt. 1
Dodatkowo w ramach opracowania należy założyć przebudowę sieci energetycznej w miejscach kolizji z budowaną drogą.

1.2.2. Inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonanie innych prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i oddania obiektu do użytkowania, w tym m.in. przygotowanie terenu pod budowę, czy też wykonanie robót niezbędnych mających na celu doprowadzenie terenów przyległych do stanu przed rozpoczęciem inwestycji, czy też zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie organizacji ruchu zarówno zastępczego na okres robót budowlanych jaki i docelowego.
Do wykonania przedsięwzięcia konieczne jest także usunięcie wszystkich kolizji występujących podczas robót ziemnych.

4.2.5.) Wartość części: 250000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wg kryteriów opisanych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej w tym:
- posiadają polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą jak:
- dla części 1: 1 000 000,00 zł;
- dla części 2: 200 000,00 zł
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, oraz opłaconej polisy O.C.

2. Zdolność techniczna lub zawodowa:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, w tym:
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali roboty budowlane obejmujące swym zakresem:
CZĘŚĆ I: wykonywanie nawierzchni z asfaltobetonu o łącznej powierzchni 10 000,00 m2,
CZĘŚĆ II: wykonanie oświetlenia drogowego o wartości minimum 200 000 zł brutto.
Część I i II: dysponują co najmniej jedną osobą z odpowiednimi uprawnieniami do prowadzenia robót będących przedmiotem zamówienia - kierownik budowy.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, oraz informacji zawartych w druku "Wykaz robót budowlanych", popartych odpowiednimi poświadczeniami np. referencjami.

3. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania zdolności do występowania
w obrocie gospodarczym.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

2. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu wstępnym
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

2. Wykaz robót budowanych
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty
Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowy

2. Formularz cenowy
Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz cenowy

3. Dowód wniesienia wadium
Dokument potwierdzający wniesienie wymaganego wadium.

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w zakresie wykazu dostaw, usług lub robót budowlanych, które wykonają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

6. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

7. Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę.

8. Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
Dla zadania częściowego nr 1: 30 000.00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 2: 3 000.00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 PLN)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach:
Katalog dopuszczalnych zmian postanowień umowy zawarto w paragrafie 15 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.