eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Prostki › Zagospodarowanie terenów gminnych w Prostkach wraz z modernizacją oświetlenia drogowego na terenie gminy ProstkiOgłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenów gminnych w Prostkach wraz z modernizacją oświetlenia drogowego na terenie gminy Prostki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PROSTKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671136

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 44B

1.5.2.) Miejscowość: Prostki

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-335

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 876112012

1.5.8.) Numer faksu: 876112079

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@prostki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.prostki.pl/wiadomosci/10042/przetargi

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenów gminnych w Prostkach wraz z modernizacją oświetlenia drogowego na terenie gminy Prostki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-767747aa-9e34-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00064367

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004421/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Zagospodarowanie terenów gminnych w Prostkach wraz z modernizacją oświetlenia drogowego na terenie gminy Prostki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_prostki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_prostki

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia,
formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania
i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania
ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym
postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
10. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
11. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed
upływem terminu składania odpowiednio ofert.
12. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 11, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny
do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia
ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 11, zamawiający nie ma
obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 12, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści
SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44 B, 19-335 Prostki, email:sekretariat@prostki.pl;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod1@prostki.pl,
iod2@prostki.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowympostępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. w tym upoważnieni pracownicy firmy Open Nexus Sp. z o.o. ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144
Poznań , jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Prostki prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. Zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystanie danych osobowych przez platformazakupowa.pl zostały określone
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/2-polityka-prywatnosci
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenów gminnych oraz modernizacja oświetlenia na terenie gminy Prostki. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
Część nr 1 – Zadanie: Zagospodarowanie terenów gminnych w Prostkach.
Część nr 2 - Zadanie: Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Prostki.
UWAGA:
Przedmiot zamówienia należy wykonać w następujący sposób:
Części nr 1 zadania w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”
Części nr 2 zadania w systemie wybuduj na podstawie załączonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.
CZĘŚĆ I - zadania w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”
1. Zagospodarowanie terenów gminnych w Prostkach.
Przedmiotem inwestycji jest: zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg
i ciągów jezdnych gminnych w miejscowości Prostki pomiędzy skrzyżowaniami z drogą krajową na działce o nr geod. 381 (obręb 0031 Prostki) – ul. 1 Maja oraz pomiędzy drogami gminnymi na działkach o nr geod. 470/12, 470/18 i 471 (obręb 0031 Prostki) wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr geod. 246 i 253 (obręb 0031 Prostki) oraz pełnienie nadzoru autorskiego (zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym).
Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:
Część A:
- rozbiórkę części budynków gospodarczych i garażowych,
- rozbiórkę masztu antenowego i przeniesienie anteny na dach urzędu gminy,
- budowę nowych budynków/boksów gospodarczych w technologii, szeregowej blaszanej na nawierzchni z kostki betonowej.
- budowę parkingu o liczbie miejsc parkingowych w technologii kostka brukowa, płyty ażurowe,
budowę drogi dojazdowej w technologii: kostka brukowa,
- urządzenie zieleni - krzewy ozdobne,
- oświetlenie zewnętrzne: oświetlenie parkingu,
- oświetlenie zewnętrzne: oświetlenie promenady,
- mała architektura: ławki, kosze na śmieci, kwietniki, wiaty śmietnikowe,
- przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.
Część B
- przebudowę (przełożenie kostki) ciągu pieszego,
- budowę parkingu,
- budowa miejsc utwardzonych,
- wymiana poszycia drewnianego wraz z elementami konstrukcyjnymi na mostku/kładce pieszej wraz z balustradami i podświetleniem kładki,
- urządzenie zieleni - krzewy ozdobne,
- elementy grodu rycerskiego; wiata, ogrodzenie (palisada), mała architektura (ławostoły, podest, dyby, pręgież, imitacja studni, rzeźby, elementy edukacyjne oraz informacyjno - promocyjne),
- mała architektura: ławki, kosze na śmieci, kwietniki,
- wykonanie barierek ochronnych drewnianych.

Proces inwestycyjny podczas realizacji zadania będzie obejmował:
1. sporządzenie mapy do celów projektowych,
2. sporządzenie projektu budowlanego i uzyskania dla niego wynikających
z aktualnych przepisów wszystkich niezbędnych do realizacji procesu budowlanego: opinii, zgód, uzgodnień i właściwych pozwoleń,
3. sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót,
4. sporządzenie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich,
5. sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
6. sporządzenie stałych organizacji ruchu i tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych wraz z uzyskaniem właściwych opinii , uzgodnień i pozwoleń.
7. realizację robót w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową,
8. zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji,
9. wykonawca zapewni kierownika budowy,
10. zamawiający ustanowi Nadzór Inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem,
11. przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego,
12. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno -Użytkowy. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w PFU są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu szczegółowej dokumentacji projektowej. Zgodnie z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia zapisanym w umowie Wykonawca przygotowuje ofertę na podstawie Programu Funkcjonalno - Użytkowego.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 9 do SWZ (PFU).

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:
1. wykonania i oddania przedmiotu zamówienia, zrealizowanego zgodnie z wykonaną na podstawie PFU dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
2. wykonania niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń, rozruchów i odbiorów technicznych wraz z poniesieniem kosztów ewentualnych opłat,
3. ustalenia lokalizacji, wykonania i utrzymania niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowania materiałów,
4. uporządkowania placu budowy,
5. przywrócenia terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, parkingi, dojazdy) przed terminem zakończenia robót,
6. naprawy ewentualnych zniszczeń powstałych przy prowadzeniu robót, przywrócenie do stanu pierwotnego,
7. oznakowania, niezbędne zabezpieczenie terenu,
8. usunięcia i utylizacji odpadów bez dodatkowego wynagrodzenia,
9. przekazania zrealizowanych robót Zamawiającemu,
10. wykonania dokumentacji powykonawczej,
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy włącznie z wbudowanymi materiałami oraz gwarancji na zamontowane urządzenia.
Okres gwarancji ustala się na co najmniej 48 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego na całość zamówienia.
Jeżeli w SWZ lub w załączonych do niej: projektach - PFU, opisach technicznych, formularzach zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów, czy urządzeń służących do realizacji niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”.
Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie,
a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w PFU pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w PFU.

CZĘŚĆ II - zadania w systemie „wykonaj” na podstawie załączonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.

1. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Prostki.
Zakresem inwestycji jest modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Prostki (miejscowości: Bobry, Bogusze, Borki, Bzury, Cisy, Czyprki, Dąbrowskie, Długochorzele, Długosze, Dybowo, Dybówko, Glinki, Gorczyce, Guty Rożyńkie, Jebramki, Katarzynowo, Kobylin, Kobylinek, Kopijki, Kosinowo, Krupin, Krzywińskie, Krzywe, Kurzątki, Lipińskie Małe, Marchewki, Miechowo, Miłusze, Nowaki, Olszewo, Ostrykół, Popowo, Prostki, Rożyńsk Wielki, Sokółki, Sołtmany, Taczki, Wiśniowo Ełckie, Wojtele, Zawady, Żelazki).
Zakres (I etap) dotyczy wymiany 566 szt. istniejących wyeksploatowanych opraw drogowych na oprawy z wymiennym źródłem światła LED, wymiany wysięgników wraz z przewodem i gniazdem bezpiecznikowym oraz wymiany cyfrowych programatorów astronomicznych w szafach oświetleniowych. W przypadku istniejących opraw parkowych, modernizacja dotyczy wymiany 41 szt. źródła światła na LED-owe.
UWAGA:
Materiały z rozbiórki (oprawy, żarówki, wysięgniki oraz osprzęt) należy przekazać dla Zamawiającego. Dotyczy opraw z ulicy Kolejowa, Zielona, Lipińskie Małe i Miłusze. Pozostałe oprawy Wykonawca winien zutylizować na koszt własny.
Zgodnie z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia zapisanym w umowie Wykonawca przygotowuje ofertę na podstawie dokumentacji projektowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 10 do SWZ (Dokumentacja projektowa).
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:
1. wykonania i oddania przedmiotu zamówienia, zrealizowanego zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
2. ustalenia lokalizacji, wykonania i utrzymania niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowania materiałów,
3. uporządkowania placu budowy,
4. przywrócenia terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, parkingi, dojazdy) przed terminem zakończenia robót,
5. naprawy ewentualnych zniszczeń powstałych przy prowadzeniu robót, przywrócenie do stanu pierwotnego,
6. oznakowania, niezbędne zabezpieczenie terenu,
7. usunięcia i utylizacji odpadów bez dodatkowego wynagrodzenia,
8. przekazania zrealizowanych robót Zamawiającemu,
9. wykonania dokumentacji powykonawczej,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45221113-7 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 60 %;
2) Okres gwarancji (OG) - waga kryterium 40 %.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) - waga 60 %
C = cena najniższa brutto*/ cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 60 %
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Formuła oceny w kryterium okres gwarancji (OG):
 minimalny okres gwarancji wynosi 48 miesięcy
 za okres gwarancji równy 48 miesięcy – 20 pkt.
 za okres gwarancji równy 60 miesięcy – 40 pkt.
W kryterium okres gwarancji Wykonawca otrzyma maksymalnie 40 pkt.
W przypadku, w którym Wykonawca nie określi oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, iż oferowany okres gwarancji wynosi 48 miesięcy.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli zamawiający, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się dyspozycją osobami z:
a) posiadaniem uprawnień w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, lub dysponowaniem kadrą na czas realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do:
 pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które wydane zostały na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wspólnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272),
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca:
a) przedstawi możliwość dysponowania środkami pieniężnymi w wysokości: min. 1 500 000,00 zł – milion pięćset tysięcy złotych; (środki własne lub możliwości uzyskania kredytu);
b) wykaże się posiadaniem polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę w wysokości: min. 500.000. zł – jeden milion złotych brutto.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2) Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2) Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie
z Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz osób.
2) oświadczenie wykonawcy, iż osoby skierowane do realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie wymagane uprawnienia.;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto na rachunek bankowy Zamawiającego Urząd Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44b, 19-335 Prostki, Bank Spółdzielczy Ełk O/Prostki konto nr: 29 93310004 0030 0305 7300 0003
z dopiskiem: Wadium przetargowe – Zagospodarowanie terenów gminnych w Prostkach wraz z modernizacją oświetlenia drogowego na terenie gminy Prostki
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Prostki.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa
w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy
z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór Umowy.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym
w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór Umowy.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_prostki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

3) Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
b) w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
d) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.