eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Modernizacja oraz wymiana elementów instalacji upłynniania w systemie zaprojektuj i wykonajOgłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Modernizacja oraz wymiana elementów instalacji upłynniania w systemie zaprojektuj i wykonaj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Główny Instytut Górnictwa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000023461

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Gwarków 1

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-166

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 259 25 47, 32 259 25 55

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mwallenburg@gig.eu, skolinska@gig.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gig.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Instytut Badawczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja oraz wymiana elementów instalacji upłynniania w systemie zaprojektuj i wykonaj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d690fde-9e22-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00064291

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Bezpośrednia hydrotermalna katalityczna konwersja biomasy oraz węgli brunatnych do paliw ciekłych i chemikaliów (Akronim: HyCon). Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Węgla i Stali

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2d690fde-9e22-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać aktywne konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.Wykonawca posiadający aktywne konto na Platformie e-Zamówienia będzie miał dostęp do formularzy służących do komunikacji z Zamawiającym oraz do formularzy umożliwiających złożenie lub wycofanie oferty.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.Instrukcja składania ofert dostępna jest na stronie https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Centrum pomocy” – kafelek „Oferty, wnioski, prace konkursowe”.Ponieważ Zamawiający nie wykorzystuje interaktywnego formularza udostępnionego przez platformę, Wykonawców nie dotyczy instrukcja w części dot. pobierania wzorca formularza i jego wypełnienia.Podczas dodawania formularza oferty Platforma może zgłosić komunikat dotyczący braku wygenerowania interaktywnego formularza – należy potwierdzić komunikat. Więcej informacji w SWZ rozdział VIII oraz XV.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej mwallenburg@gig.eu lub skolinska@gig.eu lub Platformy e-Zamówienia, dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Wszystkie wysłane i odebrane przez Wykonawcę wiadomości widoczne będą po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 2. Postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia poprzez kafelek „Przeglądaj postępowania / konkursy”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów / oświadczeń / informacji zostały opisane w regulaminach korzystania z Platformy e-Zamówienia, dostępnych pod adresem https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Centrum Pomocy”. 4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy powinni posługiwać się numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego, tj. FZ/5732/SK/22/SO.
5. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 6. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy jednego z
następujących podpisów: kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): I. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Instytut Górnictwa z siedzibą przy Pl. Gwarków 1 w Katowicach, 40- 166, tel.: 32 259 20 00, fax: 32 259 65 33.
2. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem: gdpr@gig.eu.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO - w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – podstawą prawną ich przetwarzania jest ciążący na Administratorze obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych.
4. W razie zawarcia wskutek przeprowadzonej przez Administratora procedury o udzielenie zamówienia publicznego umowy dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji tej umowy na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub czynności poprzedzających jej realizację;
b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa zamówień publicznych i prawa podatkowego;
c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym dochodzenia lub odpierania ewentualnych roszczeń.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
c) wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych – w zakresie określonym w przepisach RODO;
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, w jakich dane są przetwarzane. W przypadku niepodania danych osobowych udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcie i realizacja umowy nie będzie możliwe. Niezbędność podania przez Panią/Pana danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom w celu wykonania na zlecenie Administratora czynności związanych z realizacją celów przetwarzania. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa, w tym podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ciąg dalszy treści niniejszego punktu w Sekcji IX - Pozostałe informacje.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZ/5732/SK/22/SO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oraz wymiana elementów instalacji upłynniania w systemie zaprojektuj i wykonaj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50412000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

51230000-3 - Usługi instalowania urządzeń badawczych

38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium
„Cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady: X punktów = ( najniższa cena brutto występująca w ofertach x 100 / cena brutto oferty ocenianej). Otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 90%. Wyliczenie zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów: 90.
2. W kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” ilości punktów będą oceniane wg poniższych zasad (maksymalna ilość punktów 5):
a) udzielenie gwarancji i rękojmi na okres nie krótszy niż 6 miesięcy (okres minimalny wymagany przez Zamawiającego) – 0 pkt.
b) udzielenie gwarancji i rękojmi na okres nie krótszy niż 12 miesięcy lub
więcej – 5 pkt. Termin udzielonej gwarancji i rękojmi będzie obowiązywać od końcowego odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego obustronnie protokołu odbioru końcowego. Najkrótszy z okresów gwarancji i rękojmi jaki może być zaoferowany wynosi 6 miesięcy. Określenie przez
Wykonawcę krótszego okresu będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Określenie gwarancji na poziomie wyższym niż 12 miesięcy spowoduje przyjęcie do kryteriów oceny ofert wartości 12- miesięcznej, ale do umowy zostanie wpisany rzeczywisty okres gwarancji i rękojmi deklarowany przez
Wykonawcę.
3. W kryterium „Czas reakcji serwisowej” ilości punktów będą oceniane wg poniższych zasad (maksymalna ilość punktów 5):
a) czas reakcji na zgłoszoną awarię - do 12 godzin - 5 pkt.
b) czas reakcji na zgłoszoną awarię - od 13 godzin do 24 godzin – 3 pkt.
c) czas reakcji na zgłoszoną awarię - od 25 godzin do 48 godzin – 0 pkt.
Najdłuższym czas reakcji jaki może być zaoferowany wynosi 48 godzin. Określenie przez Wykonawcę dłuższego czasu będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Określenie czasu na poziomie niższym niż 12 godzin spowoduje przyjęcie do kryteriów oceny ofert wartości 12 - godzinnej, ale do umowy zostanie wpisany rzeczywisty czas reakcji deklarowany przez Wykonawcę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 5,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisowej

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z Rozdziałem XV SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XV SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
7. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie (załącznik nr 1 do SWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszystkie przesłanki i zakresy zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawiera załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e - Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy treści z pkt. 3.15.) RODO (obowiązek informacyjny):
8. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
9. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.
II. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co
najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust. 5 RODO.

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę jeżeli zachodzi którakolwiek z okoliczności wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835). Powyższe
wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

Informacja o konieczności odbycie wizji lokalnej przez Wykonawców:

1. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający informuje
o konieczności odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej w przyszłym miejscu wykonania przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 18 ustawy pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, która zostanie złożona bez odbycia wizji lokalnej.
2. W celu udziału w wizji lokalnej Wykonawcy zobowiązani są do zgłoszenia imion i nazwisk osób, które wezmą udział w wizji lokalnej oraz podania pełnej nazwy oraz adresu firmy, którą będą reprezentować pod następującym adresem e-mail: skolinska@gig.eu. Zgłoszeń należy dokonać do dnia 31/01/2023 r. do godz. 14:00.
3. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 01/02/2023 r. o godz. 9:00, miejsce: Kopalnia Doświadczalna „Barbara”, 43 – 190 Mikołów, ul. Podleska 72, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza – Laboratorium Instalacji Doświadczalnych, Hala D.
4. Osoby, które przybędą na wizję lokalną zobowiązane są posiadać przy sobie dokument tożsamości.
5. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ, a w trakcie wizji lokalnej nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.