eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Wykonanie elementów konstrukcyjnych wewn. bud. oraz dachu wraz z elementami instalacji sanitarnych i elektrycznych w bud. dawnej Nefrologii Dziecięcej przy ul. M. C. Skłodowskiej 50-52 we Wrocławiu.Ogłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie elementów konstrukcyjnych wewn. bud. oraz dachu wraz z elementami instalacji sanitarnych i elektrycznych w bud. dawnej Nefrologii Dziecięcej przy ul. M. C. Skłodowskiej 50-52 we Wrocławiu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288981

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wybrzeże Ludwika Pasteura 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-367

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: edyta.szyjkowska@umw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umw.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie elementów konstrukcyjnych wewn. bud. oraz dachu wraz z elementami instalacji sanitarnych i elektrycznych w bud. dawnej Nefrologii Dziecięcej przy ul. M. C. Skłodowskiej 50-52 we Wrocławiu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c33667af-9e2e-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00064164

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umed-wroc.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umed-wroc.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym
a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. Platformy. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. W celu złożenia, wycofania oferty oraz w celu porozumiewania się z Zamawiającym po otwarciu ofert, Wykonawca musi posiadać konto na Platformie, to znaczy być zarejestrowanym użytkownikiem Platformy. Aby zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, Wykonawca nie musi posiadać konta na Platformie.
2. Prawidłowym złożeniem ofert oraz dokumentów lub oświadczeń przez Wykonawcę za pomocą środka komunikacji elektronicznej jest ich złożenie pod adresem: https://umed-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania.
3. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę.
W wypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę. W wypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, która jest wysyłana automatycznie do Wykonawcy po złożeniu oferty, dokumentu. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu po kliknięciu w ikonę „Złóż ofertę”.
5. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego (AZP-260-TP-8/23).
6. W zakresie ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust.1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów – sposób ich sporządzania
i sposób przekazywania, wymagania techniczne dla zawierających je dokumentów elektronicznych oraz wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru ww. dokumentów elektronicznych określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
8. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa
w pkt. 7, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
9. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 8, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
10. Pytanie powinno być opatrzone nazwą składającego je Wykonawcy. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na Platformie, bez ujawniania źródła zapytania.
11. Jeżeli Zamawiający wprowadzi przed terminem składania ofert jakiekolwiek zmiany w treści SWZ, zostaną one zamieszczone na Platformie.
12. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, o którym mowa w art. 285 ust. 1 Pzp, w celu wyjaśnienia treści SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawców i innych osób uczestniczących
w postępowaniu jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, zwany dalej „Administratorem”, reprezentowany przez Rektora.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umw.edu.pl
3) Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą na potrzeby przeprowadzenia tego postepowania,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze zgodnie z Pzp.
4) Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w oparciu
o art. 18 Pzp odbiorcami danych osobowych mogą być wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty. Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w wyjątkowych przypadkach, określonych w ustawie, w szczególności, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
5) Administrator może udostępniać dane osobowe także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa lub umowy zawartej
z administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie lub dostawcom usług IT.
6) Dane osobowe Wykonawców i innych uczestników postępowania będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
7) Obowiązek podania przez Wykonawców danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących oraz innych wymaganych danych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
8) Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.
9) Osoby uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu posiadają:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących. Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp, a także nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania danych, zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub przetwarzania w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, a także z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej albo państwa członkowskiego). Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
c.d. (informacje dodatkowe)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Wykonawcy i innym osobom uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i e RODO;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 RODO, ponieważ podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców i innych osób uczestniczących w postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. W przypadku danych osobowych przekazanych Zamawiającemu, a nie dotyczących bezpośrednio Wykonawcy (np. danych osobowych pracowników, podwykonawców, osób, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji zamówienia), Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO,
w tym do przekazania odpowiedniej informacji o administrowaniu tymi danymi przez Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZP-260-TP-8/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie elementów konstrukcyjnych wewnątrz budynku oraz dachu wraz z elementami instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku dawnej Nefrologii Dziecięcej przy ul. M. Curie Skłodowskiej 50-52 we Wrocławiu.
2. Miejsce realizacji robót budowlanych:
Budynek należący do UMW znajdujący się przy ul. M. Curie Skłodowskiej 50-52, 50-381 Wrocław
3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załączniki nr 9.1-9.7 do SWZ w tym:
Załącznik nr 9.1 – branża architektoniczna
Załącznik nr 9.2 - branża elektryczna
Załącznik nr 9.3 – sprawy administracyjne
Załącznik nr 9.4 – branża konstrukcyjna
Załącznik nr 9.5 – errata
Załącznik nr 9.6 – przedmiar
Załącznik nr 9.7 – dodatkowe wyjaśnienia
UWAGA: Przedmiar robót należy traktować jedynie jako pomocniczą formę opisu przedmiotu zamówienia. Podstawą sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa wraz z dokumentami pomocniczymi.
4. Zamawiający wymaga, by oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi zawarte w Specyfikacji Technicznej (zał. nr 9.1-9.7 do SWZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

45261300-7 - Kładzenie zaprawy i rynien

45261400-8 - Pokrywanie

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261220-2 - Malowanie dachów i inne roboty dotyczące okładzin

45261211-6 - Kładzenie płytek dachowych

45261212-3 - Kładzenie łupków dachowych

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262300-4 - Betonowanie

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane

45262700-8 - Przebudowa budynków

45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynków

45262420-1 - Wznoszenie konstrukcji obiektów

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45231112-3 - Instalacja rurociągów

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
1) Cenę brutto przedmiotu zamówienia – 60 %,
2) Okres gwarancji – 30%
3) Doświadczenie zawodowe kierownika budowy – 10%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe kierownika budowy, skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, który kierował co najmniej 3 (trzema) robotami budowlanymi prowadzonymi pod nadzorem konserwatora zabytków.

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat (licząc wstecz od dnia,
w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane polegające na pracach budowlanych pod nadzorem konserwatora zabytków, o wartości brutto co najmniej 500 000,00 zł* (pięćset tysięcy złotych netto) każda;
b) dysponuje kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, który kierował co najmniej 3 (trzema) robotami budowlanymi prowadzonymi pod nadzorem konserwatora zabytków - doświadczenie zawodowe kierownika budowy będzie punktowane w ramach kryterium „Doświadczenie zawodowe kierownika budowy”.

* Dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

WYJAŚNIENIE POJĘĆ:
• Przez robotę budowlaną rozumie się, zgodnie z art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego: budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,
• Przez uprawnienia budowlane rozumie się:
1) prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o którym mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U.
z 2021 r., poz. 2351, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831), lub uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy - Prawo budowlane,
2) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. - Dz. U. z 2021r., poz. 1646, z późn. zm.),
3) lub prawo do świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgranicznej, w rozumieniu przepisów ustawy cytowanej w ppkt. II, oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu stanowi załącznik do wezwania. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert;

2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wysokość wadium. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
2. Termin wniesienia wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert
i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ppkt. 6.1.b, 6.1.c i 6.2.
3. Forma wniesienia wadium. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. - Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
4. Postanowienia dotyczące wadium wnoszonego w pieniądzu (ppkt. 3.1.).
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: Santander Bank Polska S.A. IV Oddział we Wrocławiu,
o numerze: 72109024020000000630000428
z dopiskiem: „Wadium w przetargu nr AZP-260-TP-8/23 na zadanie: Wykonanie elementów konstrukcyjnych wewnątrz budynku oraz dachu wraz z elementami instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku dawnej Nefrologii Dziecięcej przy ul. M. Curie Skłodowskiej 50-52 we Wrocławiu.
2) Wniesienie wadium w pieniądzu, za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
5. Postanowienia dotyczące wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia (ppkt. 3.2 – 3.4).
1) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ppkt. 3.2 – 3.4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia,
w postaci elektronicznej.
2) W wypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem,
c) kwotę gwarancji / poręczenia,
d) termin ważności gwarancji / poręczenia, nie krótszy niż termin związania ofertą, wraz z oświadczeniem gwaranta / poręczyciela o nieodwołalności zabezpieczenia w okresie jego ważności,
e) zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty kwoty gwarancji / poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
3) Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia powinno być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Istotna zmiana zawartej umowy jest niedopuszczalna. Dopuszczalna jest zmiana umowy
w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz w art. 455 ust. 2 Pzp, a także
w przypadkach wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych poniżej okoliczności:
1) [zmiana stawki VAT] zmiany stawki podatku VAT w toku wykonywania umowy – do ceny netto zostanie doliczona stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury;
2) [zmiana przepisów] wejścia w życie innych niż wymienione w pkt 1, regulacji prawnych po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany;
3) [doprecyzowanie umowy] wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów;
4) [zamienna technologia] gdyby z przyczyn technicznych, których nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia postępowania na udzielenie zamówienia, wystąpiła obiektywna konieczność zmiany technologii wykonania robót w stosunku do dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy, lub gdy taka zamiana byłaby korzystna dla Zamawiającego,
5) [zmiany organizacyjne u Zamawiającego] zmian organizacyjnych Zamawiającego (między innymi zmian związanych z wprowadzeniem nowego programu elektronicznego obiegu dokumentów, zmian organizacji pracy kancelarii),
6) [zmniejszenie zakresu robót] zmniejszenia zakresu robót z przyczyn, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia niniejszej umowy, w tym w szczególności w związku
z warunkami zastanymi na miejscu prowadzenia prac; w przypadku zmniejszenia zakresu robót wynagrodzenie Wykonawcy zostanie stosownie obniżone,
7) [zmiana terminu wykonania] zmian w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, których wystąpienia nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy, takich jak: wystąpienie konieczności realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, wystąpienie siły wyższej (w postaci strajków, wojny, publicznych rozruchów, katastrofy naturalnej), opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których zobowiązane są właściwe organy administracji publicznej jeżeli przyczyna opóźnienia nie tkwi po stronie Wykonawcy, a które uniemożliwiają dotrzymanie terminu przez Wykonawcę; w przypadku wystąpienia tych ww. okoliczności termin może zostać przedłużony o okres niezbędny do wykonania prac niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,
8) [zmiana kierownika robót] zmiany Kierownika robót, o którym mowa w § 5 ust. 1; Zamawiający dopuszcza zmianę osoby, pełniącej funkcję Kierownika robót, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowana inna osoba posiada wymagane w SWZ doświadczenie zawodowe co najmniej odpowiadające liczbie punktów uzyskanych przez ofertę Wykonawcy za zmienianą osobę w kryterium oceny ofert,
9) [nadzwyczajna zmiana stosunków] jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków, do której doszło po dniu zawarcia umowy, spełnienie świadczenia przez Wykonawcę byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, poprzez zmianę sposobu jej wykonania lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, przy uwzględnieniu zasad współżycia społecznego; w takim przypadku zmiana umowy dopuszczalna jest w zakresie, w jakim usunie rażącą stratę, jaką poniósłby Wykonawca w związku z wykonaniem zamówienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://umed-wroc.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-20 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

c.d.
RODO (obowiązek informacyjny)
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestników postępowania narusza przepisy RODO.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.