eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Usługa łącza podkładowego o przepływności co najmniej 40Gb/s na portach o przepustowości 100Gb/s z protekcją na trasie Puławy - Warszawa oraz na trasie Katowice - Lublin z podziałem na częściOgłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa łącza podkładowego o przepływności co najmniej 40Gb/s na portach o przepustowości 100Gb/s z protekcją na trasie Puławy - Warszawa oraz na trasie Katowice – Lublin z podziałem na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Lubelskie - Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387842118

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mieczysława Karłowicza 4

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-027

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 47 81 356

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: martyna.buczkowska@lcit.lubelskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa łącza podkładowego o przepływności co najmniej 40Gb/s na portach o przepustowości 100Gb/s z protekcją na trasie Puławy - Warszawa oraz na trasie Katowice – Lublin z podziałem na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-341cbacf-957a-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00064036

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://lcit.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest na
Platformie dostępowej: https://lcit.ezamawiajacy.pl/
1. Instrukcja korzystania z Platformy:
1) W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę „Lista postępowań PZP”, następnie zakładkę „Aktualne”, wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w wybrany link, przechodząc do obszaru postępowania (po upływie terminu składania ofert dokumentacja jest dostępna w zakładce „W toku”).
2) Zadawanie pytań do treści SWZ za pośrednictwem Platformy:
- bez logowania – poprzez funkcjonalność „Zadaj pytanie”,
- poprzez funkcjonalność „Przystąp do postępowania” i po zalogowaniu się na konto użytkownika w zakładce „Korespondencja”.
3) Przystąpienie do postępowania:
a) przystąpienie wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii;
https://lcit.ezamawiajacy.pl/
b) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”,
c) rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:
- podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym),
lub
- kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu,
lub
- jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych,
d) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu,
e) w przypadku problemów technicznych dotyczących pracy Platformy można się kontaktować z serwisem dostępnym codziennie od
poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00,
- pod numerem telefonu: (22) 257-22-23, - pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl
2. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
- komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pamięć min 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHZ, system operacyjny MS Windows 7, Linux, Mac Os x 10.4, lub ich nowsze wersje;
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji (w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0);
- włączona obsługa JavaScript;
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach, w szczególności: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc
4. Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik oferty wraz z załącznikami przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
5. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
6. O terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
7. Osobami uprawnionymi do kontaktów jest:
1) Martyna Buczkowska – nr telefonu 81 47 81 356,
e-mail: martyna.buczkowska@lcit.lubelskie.pl
2) Andrzej Danaj – nr telefonu 81 44 16 533,
e-mail: andrzej.danaj@lcit.lubelskie.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Województwo Lubelskie - Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii ul. Mieczysława Karłowicza 4, 20-027 Lublin, (adres korespondencyjny 20-029 Lublin, ul. A. Grottgera 4, email: kontakt@lcit.lubelskie.pl;
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się kontaktować pod adresem email: odo@lcit.lubelskie.pl;
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
1) art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w zakresie:
a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy,
b) wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
2) art. 10 RODO w zakresie informacji dotyczących podstaw wykluczenia
z postępowania określonego w art. 108 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa (w szczególności Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych).
5. Odbiorcami danych będą podmioty na podstawie przepisów prawa (w szczególności Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, tj. podmioty świadczące usługi wsparcia i serwisu (podmiot przetwarzający).
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
1) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania,
2) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych, w zakresie określonym ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz w aktach wykonawczych, jest obligatoryjne. Niepodanie danych osobowych skutkuje odrzuceniem oferty.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 2: Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2. Zgodnie z art. 19 ust. 3: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AO-II.26.1.1.2023.MBU

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: usługa łącza podkładowego o przepływności co najmniej 40Gb/s na portach o przepustowości 100Gb/s z protekcją na trasie Puławy – Warszawa

4.2.6.) Główny kod CPV: 72318000-7 - Usługi przesyłu danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zgodnie z art. 441 ust. 1 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Prawa Opcji na zasadach określonych w treści Załącznika nr 3a oraz 3b do SWZ – Istotne Postanowienia Umowy odpowiednio dla części I i II postępowania. Zamawiający w wyniku niniejszego postępowania, gwarantuje dokonanie zakupu w ramach tzw. Zamówienia podstawowego, usługi łącza podkładowego o przepływności co najmniej 40Gb/s na portach o przepustowości 100Gb/s z protekcją na trasie Puławy – Warszawa oraz na trasie Katowice – Lublin, a także przewiduje, w ramach Prawa opcji, możliwość zwiększenia przepływności do 100Gb/s przez okres trwania umowy.
2. Zamawiający skorzysta z Prawa opcji poprzez złożenie pisemnego oświadczenia do Wykonawcy, w zależności od bieżącego wzrostu zapotrzebowania Zamawiającego ponad limit zawarty w usłudze podstawowej.
3. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy należne w czasie trwania umowy za wykonanie usługi nie przekroczy kwoty stanowiącej iloczyn ceny jednostkowej za kolejne 10Gb/s wskazanej w Formularzu ofertowym oraz cyfry 6)

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-06-01 do 2026-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w danej części postępowania.
2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją
do 100 pkt (100 %=100 pkt).
3. Zamawiający dokona oceny złożonych w terminie ofert, które spełnią wymagania formalne na podstawie następującego zestawu kryteriów oceny:

W zakresie Części I i II postępowania:
a) Cena – 60 pkt
Ocena punktowa w zakresie kryterium cena dokonana zostanie według poniższego wzoru:
Liczba punktów = Cena brutto oferty najtańszej/Cena brutto oferty badanej x 60 pkt

b) Usługi dodatkowe - 20 pkt
Punkty w kryterium Usługi dodatkowe zostaną przyznane na podstawie deklaracji Wykonawcy na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Dodatkowe funkcjonalności będą oceniane następująco:
Usługi dodatkowe:
- Stawka za kolejne 10Gb/s przepływności łącza w opcji niższa o 20% od stawki za 10Gb/s wynikającej z podziału wartości oferty za 40Gb/s (proponowana cena podstawowa podzielona przez 4) - 40 pkt;
- Stawka za kolejne 10Gb/s przepływności łącza w opcji niższa o 10% od stawki za 10Gb/s wynikającej z podziału wartości oferty za 40Gb/s (proponowana cena podstawowa podzielona przez 4) - 20 pkt;
- Stawka za kolejne 10Gb/s przepływności łącza w opcji równa stawce za 10Gb/s wynikającej z podziału wartości oferty za 40Gb/s (proponowana cena podstawowa podzielona przez 4) - 0 pkt
*Niepodanie w ofercie stawki za kolejne 10Gb/s przepływności łącza w ramach Prawa Opcji spowoduje nieprzyznanie pkt w danym kryterium.
Każdy Wykonawca łącznie może otrzymać 100 punktów. Łączna ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.

4. Punkty w powyższych kryteriach zostaną przyznane na podstawie informacji uzyskanych z Formularzy ofertowych – Załącznik nr 2 do SWZ. Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu punktów otrzymanych w poszczególnych kryteriach oceny w danej części. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.
6. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert w danej części, wyżej w rankingu oceniona będzie oferta Wykonawcy, który wskazał najniższą cenę.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej części postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Usługi dodatkowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: usługa łącza podkładowego o przepływności co najmniej 40Gb/s na portach o przepustowości 100Gb/s z protekcją na trasie Lublin – Katowice.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia dla części I i II postępowania stanowią Załączniki nr 1a oraz 1b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72318000-7 - Usługi przesyłu danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zgodnie z art. 441 ust. 1 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Prawa Opcji na zasadach określonych w treści Załącznika nr 3a oraz 3b do SWZ – Istotne Postanowienia Umowy odpowiednio dla części I i II postępowania. Zamawiający w wyniku niniejszego postępowania, gwarantuje dokonanie zakupu w ramach tzw. Zamówienia podstawowego, usługi łącza podkładowego o przepływności co najmniej 40Gb/s na portach o przepustowości 100Gb/s z protekcją na trasie Puławy – Warszawa oraz na trasie Katowice – Lublin, a także przewiduje, w ramach Prawa opcji, możliwość zwiększenia przepływności do 100Gb/s przez okres trwania umowy.
2. Zamawiający skorzysta z Prawa opcji poprzez złożenie pisemnego oświadczenia do Wykonawcy, w zależności od bieżącego wzrostu zapotrzebowania Zamawiającego ponad limit zawarty w usłudze podstawowej.
3. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy należne w czasie trwania umowy za wykonanie usługi nie przekroczy kwoty stanowiącej iloczyn ceny jednostkowej za kolejne 10Gb/s wskazanej w Formularzu ofertowym oraz cyfry 6)

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-05-01 do 2026-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w danej części postępowania.
2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją
do 100 pkt (100 %=100 pkt).
3. Zamawiający dokona oceny złożonych w terminie ofert, które spełnią wymagania formalne na podstawie następującego zestawu kryteriów oceny:

W zakresie Części I i II postępowania:
a) Cena – 60 pkt
Ocena punktowa w zakresie kryterium cena dokonana zostanie według poniższego wzoru:
Liczba punktów = Cena brutto oferty najtańszej/Cena brutto oferty badanej x 60 pkt

b) Usługi dodatkowe - 20 pkt
Punkty w kryterium Usługi dodatkowe zostaną przyznane na podstawie deklaracji Wykonawcy na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Dodatkowe funkcjonalności będą oceniane następująco:
Usługi dodatkowe:
- Stawka za kolejne 10Gb/s przepływności łącza w opcji niższa o 20% od stawki za 10Gb/s wynikającej z podziału wartości oferty za 40Gb/s (proponowana cena podstawowa podzielona przez 4) - 40 pkt;
- Stawka za kolejne 10Gb/s przepływności łącza w opcji niższa o 10% od stawki za 10Gb/s wynikającej z podziału wartości oferty za 40Gb/s (proponowana cena podstawowa podzielona przez 4) - 20 pkt;
- Stawka za kolejne 10Gb/s przepływności łącza w opcji równa stawce za 10Gb/s wynikającej z podziału wartości oferty za 40Gb/s (proponowana cena podstawowa podzielona przez 4) - 0 pkt
*Niepodanie w ofercie stawki za kolejne 10Gb/s przepływności łącza w ramach Prawa Opcji spowoduje nieprzyznanie pkt w danym kryterium.
Każdy Wykonawca łącznie może otrzymać 100 punktów. Łączna ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.

4. Punkty w powyższych kryteriach zostaną przyznane na podstawie informacji uzyskanych z Formularzy ofertowych – Załącznik nr 2 do SWZ. Formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu punktów otrzymanych w poszczególnych kryteriach oceny w danej części. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.
6. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert w danej części, wyżej w rankingu oceniona będzie oferta Wykonawcy, który wskazał najniższą cenę.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej części postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Usługi dodatkowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym zgodnie z ust. 1 według wzoru z Załącznika nr 5 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku gdy
pełnomocnictwo zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone (przed datą złożenia oferty) podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób udzielających pełnomocnictwa. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego;
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy dla poszczególnych części postępowania zostały określone w Załącznikach nr 3a oraz 3b do SWZ –
Istotne postanowienia umowy odpowiednio dla części I i II postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. c.d. Sekcji IV - Przedmiot zamówienia pkt 4.2.10.) w zakresie części I:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-06-01 do 2026-05-31
Wykonawca podłączy i skonfiguruje dostęp do usługi w terminie najpóźniej do dnia 12 maja 2023 r. Uruchomienie usługi i rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi nie później niż w dniu 1 czerwca 2023 r. Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 36 miesięcy licząc od dnia uruchomienia usługi, tj. w okresie od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2026 r.

2. c.d. Sekcji IV - Przedmiot zamówienia pkt 4.2.10.) w zakresie części II:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-05-01 do 2026-05-31
Wykonawca podłączy i skonfiguruje dostęp do usługi w terminie najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2023 r. Uruchomienie usługi i rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi nie później niż w dniu 1 maja 2023 r. Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 37 miesięcy licząc od dnia uruchomienia usługi, tj. w okresie od 1 maja 2023 r. do 31 maja 2026 r.

3. Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 3.
5. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 3, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji.
6. Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z ust. 3 jest wykonywana zgodnie z art. 596 Pzp.
7. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.
8. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 3, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej.
9. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 8, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.