eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radzanowo › Dostawa oleju napędowego na potrzeby Urzędu Gminy Radzanowo i Zakładu Gospodarczego działającego przy Urzędzie Gminy w Radzanowie na 2023r.Ogłoszenie z dnia 2023-01-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju napędowego na potrzeby Urzędu Gminy Radzanowo i Zakładu Gospodarczego działającego przy Urzędzie Gminy w Radzanowie na 2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RADZANOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016057

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Płocka 32

1.5.2.) Miejscowość: Radzanowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-451

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@radzanowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzanowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Urzędu Gminy Radzanowo i Zakładu Gospodarczego działającego przy Urzędzie Gminy w Radzanowie na 2023r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-71128319-9e34-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00063991

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00003519/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa oleju napędowego na potrzeby Urzędu Gminy Radzanowo i Zakładu Gospodarczego działającego przy Urzędzie Gminy w Radzanowie na 2023r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.radzanowo.bipgmina.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://radzanowo.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy: https://radzanowo.ezamawiajacy.pl.
2. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowani Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Radzanowo: https://radzanowo.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketpanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego, podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”: w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, Wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy „Pytanie wysłane”.
4. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platformy Zakupowej dla Gminy Radzanowo tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9:00-17:00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
5. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały opisane na Platformie w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” pod adresem internetowym https://radzanowo.ezamawiajacy.pl.
7. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy.
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@radzanowo.pl.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: sekretariat@radzanowo.pl.
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
11. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Gmina Radzanowo zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radzanowo, 09-451 Radzanowo, ul. Płocka 32.
2) inspektorem danych osobowych Gminy Radzanowo jest iod@radzanowo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju napędowego na potrzeby Urzędu Gminy w Radzanowie i Zakładu Gospodarczego działającego przy Urzędzie Gminy w Radzanowie na 2023r.”, numer postępowania RI.271.03.2023, prowadzonego w trybie podstawowym.
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz; U. z 2019r. poz. 1919 z poźn. zm.) dalej „ustawa Pzp”.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
8) posiada Pan/Pani:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub Erodo prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.03.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań:
1) Zadanie 1 - Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Radzanowie na 2023r.
2) Zadanie 2 - Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej na potrzeby Urzędu Gminy Radzanowo na 2023r.
2. Zamówienie realizowane będzie ze środków Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Radzanowie oraz budżetu Gminy Radzanowo.
3. Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1:
1) przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Radzanowie w ilości 40.000 litrów,
2) dostawy oleju napędowego odbywać się będą w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023r.,
3) jednorazowa średnia dostawa oleju napędowego wynosić będzie około 450 litrów,
4) dostawy odbywać się będą sukcesywnie w ciągu trwania umowy do zbiorników pojazdów wskazanych przez Zamawiającego i do kanistrów. Zamawiający dopuszcza odbiór oleju napędowego ze stacji Wykonawcy, lecz zlokalizowanych nie dalej iż 15 km od siedziby Zakładu Gospodarczego, tj. Radzanowo, ul. Rolna 4.
4. Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2:
1) przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego na potrzeby Urzędu Gminy Radzanowo w ilości 3.540 litrów oraz 230 litrów benzyny bezołowiowej,
2) dostawy oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej odbywać się będą w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023r.,
3) dostawy odbywać się będą w miarę potrzeb Zamawiającego. Ilości jednorazowych dostaw uzależnione będą od potrzeb faktycznych lecz nie mniejszych niż 100 litrów dla oleju napędowego oraz 20 litrów dla benzyny bezołowiowej,
4) dostawy odbywać się będą sukcesywnie w ciągu trwania umowy do zbiorników urządzeń wskazanych przez Zamawiającego i do kanistrów. Zamawiający dopuszcza odbiór oleju napędowego i benzyny bezołowiowej ze stacji Wykonawcy, lecz zlokalizowanych nie dalej niż 15 km od siedziby Urzędu Gminy w Radzanowie, tj. Ul. Płocka 32.
5. Faktycznie dostarczona ilość paliwa dla zadań 1 i 2, potwierdzona będzie przez wskazanego przedstawiciela Zamawiającego wpisem na karcie paliw. Zatwierdzona w karcie paliw ilość paliwa będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.
6. Faktury VAT dla zadania nr 1 wystawiane będą:
1) za okres od 1 do 15 dnia każdego miesiąca,
2) za okres od 16 dnia każdego miesiąca do ostatniego dnia każdego miesiąca.
6. Faktury VAT dla zadania nr 2 wystawiane będą po każdorazowej dostawie.
7. Miejscem dostawy oleju napędowego dla zadania nr 1 będzie siedziba Zakładu Gospodarczego w Radzanowie przy ul. Rolnej 4.
8. Miejscem dostawy oleju napędowego dla zadania nr 2 będzie:
1) Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Juryszewo,
2) Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Ciółkówko,
3) Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości Woźniki.
9. Miejscem dostawy benzyny bezołowiowej będzie:
1) Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Juryszewo
2) Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Ciółkówko
10. Zamawiający zastrzega, że podane ilości dla zadań nr 1 i nr 2 są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy. Jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od ilości określonej w przedmiocie zamówienia, Zamawiający ma prawo odstąpić od dalszych zakupów paliwa bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.
11. Wykonawca, przez cały okres realizacji umowy zagwarantuje ciągłość dostaw oraz wysoką jakość dostarczanego paliwa zgodnie z obowiązującymi normami jakości i przepisami.
12. Koszty dostaw paliwa oraz wszystkie inne koszty Wykonawca zobowiązany jest wliczyć w oferowaną cenę jednostkową.
13. Ceny za zakupione paliwo naliczane będą według cen obowiązujących na stacji paliw Wykonawcy pomniejszone o zadeklarowany w ofercie przez Wykonawcę upust wyrażony procentowo [%].
14. Do wyceny przedmiotu zamówienia Wykonawca przyjmie cenę brutto na dystrybutorze z dnia poprzedzającego dzień składania ofert pomniejszoną o proponowany upust wyrażony w [%] za litr paliwa (stały w okresie trwania umowy).
15. Oferta Wykonawcy za realizację całości zamówienia obejmować będzie wszelkie niezbędne koszty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 57 Ustawy Pzp, tj. nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający na podstawie art. 112 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję, zezwolenie lub licencję na obrót paliwami płynnymi.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, aktualnych na dzień ich złożenia:
1) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofert częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, wymienionych poniżej podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień ich złożenia:
1) koncesję, zezwolenie lub licencję na obrót paliwami płynnymi.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy, w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w załączniku do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę na Platformie pod adresem: https://radzanowo.ezamawiajacy.pl, w zakładce „OFERTY”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.