eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żabia Wola › "Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Żabia Wola w roku 2022"



Ogłoszenie z dnia 2022-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Żabia Wola w roku
2022”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻABIA WOLA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148578

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Główna 3

1.4.2.) Miejscowość: Żabia Wola

1.4.3.) Kod pocztowy: 96-321

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zabiawola.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00063899

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00052386/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
Szczegóły związane z zakresem realizacji zamówienia, sposobem prowadzenia robót, sposobem odbioru robót oraz lokalizacją robót określone zostały w załączniku nr 11 do SWZ pn.: ”Specyfikacja zakresu, realizacji i odbioru robót”.

Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp.

Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.12.2022, z tym, że:
1) rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – od daty zawarcia umowy,
2) zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia – do 31.12.2022 z zastrzeżeniem, że w przypadku wcześniejszego wykorzystania limitu środków finansowych określonych w umowie zawartej w wyniku niniejszego postępowania, zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie wcześniejszego wykorzystania środków finansowych.
3) Realizacja przedmiotu zamówienia, od dnia rozpoczęcia do jego zakończenia, odbywać się będzie w sposób ciągły (zgodnie z przekazanym harmonogramem), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Nie dopuszcza się nieuzasadnionych przerw w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze,
skutkujących niemożliwością dotrzymania wyznaczonego terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia przedmiotu umowy (np. niesprzyjających warunków atmosferycznych), termin ten może ulec przedłużeniu o czas występowania tych okoliczności. Okoliczności
te Wykonawca zobowiązany jest dokumentować w formie pisemnych notatek ze szczegółowym opisem, osobno za każdy dzień występowania i na bieżąco uzyskiwać ich potwierdzenie poprzez podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego.
4) Pisemne zlecenia określające potrzeby i szczegółowe informacje związane z realizacją przedmiotu umowy przekazywane będą Wykonawcy harmonogramem robót, przez cały okres obowiązywania umowy do godz. 15.00, w dni pracy Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo potwierdzi otrzymanie harmonogramu w takiej samej formie, w jakiej je
otrzymał, w tym samym dniu. Brak potwierdzenia ze strony Wykonawcy nie wstrzymuje biegu terminu wskazanego w pkt 3) powyżej, a dowodem doręczenia harmonogramu będzie potwierdzenie wygenerowane przez urządzenie, za pomocą którego je przekazano.

Po zmianie:
Szczegóły związane z zakresem realizacji zamówienia, sposobem prowadzenia robót, sposobem odbioru robót oraz lokalizacją robót określone zostały w załączniku nr 11 do SWZ pn.: ”Specyfikacja zakresu, realizacji i odbioru robót”.
Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp.
Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.12.2022, z tym, że:
1) rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – od daty zawarcia umowy,
2) zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia – do 31.12.2022 z zastrzeżeniem, że w przypadku wcześniejszego wykorzystania limitu środków finansowych określonych w umowie zawartej w wyniku niniejszego postępowania, zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie wcześniejszego wykorzystania środków finansowych.
3) Realizacja przedmiotu zamówienia, od dnia rozpoczęcia do jego zakończenia, odbywać się będzie w sposób ciągły (zgodnie z przekazanym harmonogramem), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Nie dopuszcza się nieuzasadnionych przerw w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, skutkujących niemożliwością dotrzymania wyznaczonego terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia przedmiotu umowy (np. niesprzyjających warunków atmosferycznych), termin ten może ulec przedłużeniu o czas występowania tych okoliczności. Okoliczności te Wykonawca zobowiązany jest dokumentować w formie pisemnych notatek ze szczegółowym opisem, osobno za każdy dzień występowania i na bieżąco uzyskiwać ich potwierdzenie poprzez podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego.
4) Pisemne zlecenia określające potrzeby i szczegółowe informacje związane z realizacją przedmiotu umowy przekazywane będą Wykonawcy harmonogramem robót, przez cały okres obowiązywania umowy do godz. 15.00, w dni pracy Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo potwierdzi otrzymanie harmonogramu w takiej samej formie, w jakiej je otrzymał, w tym samym dniu. Brak potwierdzenia ze strony Wykonawcy nie wstrzymuje biegu terminu wskazanego w pkt 3) powyżej, a dowodem doręczenia harmonogramu będzie potwierdzenie wygenerowane przez urządzenie, za pomocą którego je przekazano.
W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej przy użyciu mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, oferty, dokumenty, oświadczenia przy użyciu ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, wnioski o wyjaśnienie SWZ, wezwania dla Wykonawcy przy użyciu poczty elektronicznej, e-mail przetargi@zabiawola.pl.
Wizja lokalna: Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.
Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp Zam. przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp /zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.
1) Zam. wymaga, by czynności polegające na wykonywaniu prac zw. z bieżącym utrzymaniem dróg - operatorzy maszyn i sprzętu, – o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej – były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
2) Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób:
określony w dokumentacji postępowania.

4) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, na jedną część przedmiotu zamówienia. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone wszystkie oferty, złożone przez tego wykonawcę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie:
A) zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną
polegającą na budowie, przebudowie, remoncie lub bieżącym utrzymaniu dróg o wartości
co najmniej 250 000,00 zł brutto
2) dysponuje lub będzie dysponować maszynami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji
zamówienia:
 samochodami ciężarowymi o ładowności minimum 8 ton – 2 szt.,
 równiarką drogową – 1 szt.,
 walcem drogowym o masie minimum 5 ton z wibracją – 1 szt.,
 koparko-spycharką – 2 szt.,
 kosą spalinową – 1 szt.
B) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 100
RI.271.2.3.2022
000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda tylko
wstępnego oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający na
podstawie art. 126 ust. 2 ustawy Pzp zastrzega możliwość żądania na każdym etapie
postępowania dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

Po zmianie:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie:
A) zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną
polegającą na budowie, przebudowie, remoncie lub bieżącym utrzymaniu dróg o wartości
co najmniej 250 000,00 zł brutto
2) dysponuje lub będzie dysponować maszynami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji
zamówienia:
 samochodami ciężarowymi o ładowności minimum 8 ton – 2 szt.,
 równiarką drogową – 1 szt.,
 walcem drogowym o masie minimum 5 ton z wibracją – 1 szt.,
 koparko-spycharką – 2 szt.,
 kosą spalinową – 1 szt.
B) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda tylko
wstępnego oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający na
podstawie art. 126 ust. 2 ustawy Pzp zastrzega możliwość żądania na każdym etapie
postępowania dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 5 do SWZ,

e) wykaz maszyn i urządzeń dysponowanych przez wykonawcę na cele realizacji przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

Po zmianie:
a) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 5 do SWZ,

c) wykaz maszyn i urządzeń dysponowanych przez wykonawcę na cele realizacji przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
Wymagania dotyczące wadium
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) – dot. wszystkich części (każdej z osobna).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 24.03.2022.

3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej,
nr rachunku: 66 9291 0001 0046 3049 2000 0030.
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym
w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Żabia Wola,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp

Po zmianie:
Wymagania dotyczące wadium
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) – dot. wszystkich części (każdej z osobna).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 26.03.2022.

3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej,
nr rachunku: 66 9291 0001 0046 3049 2000 0030.
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym
w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Żabia Wola,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-02-24 10:00

Po zmianie:
2022-02-25 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-02-24 10:30

Po zmianie:
2022-02-25 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-03-24

Po zmianie:
2022-03-26

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający przewiduje udzielenie/nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp/zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, zamówienia na dodatkowe dostawy w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, tj. robót budowlanych polegających na wykonaniu bieżącego utrzymania dróg o nawierzchni bitumicznej i z powierzchniowego utrwalenia na terenie Gminy Żabia Wola, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel – do 50% wartości zamówienia podstawowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.