eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamienna Góra › Rozbiórka zespołu budynków gospodarczych w Jaworze przy ul. Mickiewicza, dz. nr 146/1, 646/1Ogłoszenie z dnia 2022-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbiórka zespołu budynków gospodarczych w Jaworze przy ul. Mickiewicza, dz. nr 146/1, 646/1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "TBS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230289940

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 7

1.4.2.) Miejscowość: Kamienna Góra

1.4.3.) Kod pocztowy: 58-400

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: tbs@tbskg.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbskg.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00063898

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00062708/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli:
1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (roboty budowlane rozbiórkowe), na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000 zł.
2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 300 000,00 zł.
2. Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:
1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej:
- dwa zamówienia, których przedmiotem były roboty budowlane polegające na rozbiórce obiektów budowlanych, z czego przynajmniej jeden był o kubaturze 1 000 m3 i wartości(*1) robót (bez podatku VAT) co najmniej 400 000 zł (czterysta tysięcy złotych).
oraz
2) skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej:
- Kierownika Budowy – osoba posiadająca doświadczenie zawodowe(*2) co najmniej 5 lat, w tym kierowanie, jako Kierownik Budowy, rozbiórką co najmniej dwóch obiektów budowlanych oraz posiadająca uprawnienia budowlane(*3) do kierowania robotami budowlanymi lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów oraz co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie, jak również będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa.
(*1) Ilekroć jest mowa o wykonaniu robót budowlanych, należy przez to rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
Wartości potwierdzające spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru lub innego równoważnego dokumentu. Kursy walut dostępne są pod adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystvka/kursy.html.
Jeśli w dniu wystawienia dokumentu nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosować należy kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem wystawienia dokumentu.
(*2) Ilekroć jest mowa o doświadczeniu zawodowym (w przypadku osób od których wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych, doświadczenie liczy się w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania ofert), rozumie się przez to doświadczenie uzyskane w trakcie:
– zatrudnienia,
– wykonywania innej pracy zarobkowej,
lub prowadzenia działalności gospodarczej.
Warunek doświadczenia zawodowego zawiera także doświadczenie praktyczne tj. wymóg nabycia, w trakcie tego doświadczenia zawodowego, określonych umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań o określonym stopniu złożoności.
(*3) Ilekroć jest mowa o uprawnieniach budowlanych lub innych odpowiadających im uprawnieniach wydanych na podstawie obowiązujących przepisów w określonej specjalności, na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późn. zm. – dalej „ustawa PB”), rozumie się przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z 2021 poz. 78 – dalej „ustawa o uznawaniu kwalifikacji”).

Po zmianie:
1. Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli:
1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (roboty budowlane rozbiórkowe), na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000 zł.
2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 000,00 zł.
2. Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:
1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej:
- dwa zamówienia, których przedmiotem były roboty budowlane polegające na rozbiórce obiektów budowlanych, z czego przynajmniej jeden był o kubaturze 1 000 m3 i wartości(*1) robót (bez podatku VAT) co najmniej 400 000 zł (czterysta tysięcy złotych).
oraz
2) skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej:
- Kierownika Budowy – osoba posiadająca doświadczenie zawodowe(*2) co najmniej 5 lat, w tym kierowanie, jako Kierownik Budowy, rozbiórką co najmniej dwóch obiektów budowlanych oraz posiadająca uprawnienia budowlane(*3) do kierowania robotami budowlanymi lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów oraz co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie, jak również będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa.
(*1) Ilekroć jest mowa o wykonaniu robót budowlanych, należy przez to rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
Wartości potwierdzające spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru lub innego równoważnego dokumentu. Kursy walut dostępne są pod adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystvka/kursy.html.
Jeśli w dniu wystawienia dokumentu nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosować należy kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem wystawienia dokumentu.
(*2) Ilekroć jest mowa o doświadczeniu zawodowym (w przypadku osób od których wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych, doświadczenie liczy się w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania ofert), rozumie się przez to doświadczenie uzyskane w trakcie:
– zatrudnienia,
– wykonywania innej pracy zarobkowej,
lub prowadzenia działalności gospodarczej.
Warunek doświadczenia zawodowego zawiera także doświadczenie praktyczne tj. wymóg nabycia, w trakcie tego doświadczenia zawodowego, określonych umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań o określonym stopniu złożoności.
(*3) Ilekroć jest mowa o uprawnieniach budowlanych lub innych odpowiadających im uprawnieniach wydanych na podstawie obowiązujących przepisów w określonej specjalności, na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późn. zm. – dalej „ustawa PB”), rozumie się przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z 2021 poz. 78 – dalej „ustawa o uznawaniu kwalifikacji”).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.