eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Staroźreby › "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Staroźreby w okresie od 14.02.2022 do 31.12.2022"Ogłoszenie z dnia 2022-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Staroźreby w okresie od 14.02.2022 do 31.12.2022”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY STAROŹREBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386292466

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żwirki i Wigury 11

1.5.2.) Miejscowość: Staroźreby

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-440

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 510095735

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zgk@starozreby.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bipzgk.starozreby.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/, http://bipzgk.starozreby.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Staroźreby w okresie od 14.02.2022 do 31.12.2022”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3481de17-79f4-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00063863

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028462/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Staroźreby w okresie od 14.02.2022 do 31.12.2022”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00029058/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 720000 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 12000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 zamówienia – Przyjęcie do zagospodarowania w procesie odzysku bądź unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i segregowanych odpadów komunalnych.
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 w szacunkowej ilości 850 Mg
2) segregowane odpady komunalne z podziałem na następujące frakcje w szacunkowej ilości:
- Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych o kodach 15 01 02, 20 01 39 i 15 01 06 w ilości 80 Mg,
- Metale, opakowania z metali o kodach 20 01 40 i 15 01 04 w ilości 20 Mg,
- Papier i tektura, opakowania z papieru i tektury o kodach 20 01 01 , 15 01 01 w ilości 30 Mg,
- Szkło, opakowania ze szkła o kodach 20 01 02, 15 01 07 w ilości 120 Mg,

4.5.3.) Główny kod CPV: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

90530000-1 - Eksploatacja składowisk odpadów

90531000-8 - Usługi zarządzania wysypiskami

4.5.5.) Wartość części: 290000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przyjęcie do zagospodarowania w procesie odzysku bądź unieszkodliwiania poprzez
składowanie odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odzieży i tekstyliów i odpadów
remontowo – budowlanych.
1) odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 w ilości 70 Mg,
2) zużyte opony o kodzie 16 01 03 w ilości 10 Mg,
3) odzież i tekstylia o kodach 20 01 10, 20 01 11 w ilości 2 Mg,
4) zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 o kodach 17 01 07 i 17 09 04 w ilości
40 Mg,

4.5.3.) Główny kod CPV: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

90530000-1 - Eksploatacja składowisk odpadów

90531000-8 - Usługi zarządzania wysypiskami

4.5.5.) Wartość części: 120000 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przyjęcie do zagospodarowania w procesie odzysku bądź unieszkodliwiania poprzez
składowanie popiołu.
1) popiół o kodzie 20 01 99, , 10 01 01 w ilości 250 Mg,

4.5.3.) Główny kod CPV: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

90530000-1 - Eksploatacja składowisk odpadów

90531000-8 - Usługi zarządzania wysypiskami

4.5.5.) Wartość części: 120000 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przyjęcie do zagospodarowania w procesie odzysku bądź unieszkodliwiania poprzez
składowanie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
1)zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o kodach 20 01 35*, 20 01 23 i 20 01 36 w ilości
20 Mg,

4.5.3.) Główny kod CPV: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

90530000-1 - Eksploatacja składowisk odpadów

90531000-8 - Usługi zarządzania wysypiskami

4.5.5.) Wartość części: 50000 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przyjęcie do zagospodarowania w procesie odzysku bądź unieszkodliwiania poprzez
składowanie odpadów podlegających biodegradacji.
1) odpady podlegające biodegradacji o kodzie 20 02 01, 16 03 06, 20 01 08 w ilości 150 Mg,

4.5.3.) Główny kod CPV: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

90530000-1 - Eksploatacja składowisk odpadów

90531000-8 - Usługi zarządzania wysypiskami

4.5.5.) Wartość części: 30000 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przyjęcie do zagospodarowania w procesie odzysku bądź unieszkodliwiania poprzez
składowanie leków.
1) leki inne niż wymienione w 20 01 31, o kodzie 20 01 32 w ilości 0,3 Mg.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

90530000-1 - Eksploatacja składowisk odpadów

90531000-8 - Usługi zarządzania wysypiskami

4.5.5.) Wartość części: 20000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wystąpiły błędy w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, które wzajemnie się wykluczają.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wystąpiły błędy w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, które wzajemnie się wykluczają.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wystąpiły błędy w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, które wzajemnie się wykluczają.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wystąpiły błędy w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, które wzajemnie się wykluczają.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wystąpiły błędy w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, które wzajemnie się wykluczają.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wystąpiły błędy w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, które wzajemnie się wykluczają.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.