eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarnków › Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sezonie 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sezonie 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570798870

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gdańska

1.5.2.) Miejscowość: Czarnków

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 67 255 28 23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdpczarnkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpczarnkow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zdpczarnkow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sezonie 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-176b2abe-6b23-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00063633

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039145/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sezonie 2022/2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00454523/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP-2.2410.17.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 189862,20 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 154359 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odśnieżanie dróg powiatowych gmina Czarnków i Lubasz
1356P ul. Wroniecka m. Czarnków;
1209P gr. powiatu – Walkowice – Romanowo – Czarnków;
1342P Sarbia – Gębice – Huta – Komorzewo;
1341P Brzeźno – Gębice – granica powiatu;
1351P Białężyn – Grzępy do dr. nr 1343P;
1350P Komorzewo – Prusinowo;
1346P Prusinowo – Śmieszkowo – droga wojewódzka nr 178;
1344P Pianówka – Goraj;
1348P Lubasz – Stajkowo – Nowina;
1349P od drogi wojewódzkiej nr 153 – Bzowo – Stajkowo;
1334P Romanowo Górne – gr. powiatu (Kruszewo) – gr. powiatu – Marunowo;
1345P Dębe – Śmieszkowo do drogi wojewódzkiej 178.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 28413 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odśnieżanie dróg powiatowych gmina Lubasz
1346P Prusinowo – Sławno – Sokołowo
1347P Lubasz – Sławno – Kamionka

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 21616,10 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odśnieżanie dróg powiatowych gmina Czarnków, Lubasz, Połajewo
1343P Śmieszkowo – Boruszyn;
1342P Młynkowo – Komorzewo;
1846P gr. powiatu –Tarnówko – Boruszyn – Połajewo – granica Powiatu;
1353P Tarnówko – Młynkowo – Krosinek – Połajewo;
1352P Przybychowo – gr. Powiatu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 29385,62 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odśnieżanie dróg powiatowych gmina Trzcianka, Czarnków
1332P Biała – Radolin – Radolinek – Kuźnica Czarnkowska;
1333P Trzcianka – Radolin;
1335P od drogi wojewódzkiej 178 – Radolinek;
1326P (kierunek Gajewo) od drogi wojewódzkiej 174-Zofiowo-do dr. wojewódzkiej 174
(kierunek Czarnków).

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 12177 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odśnieżanie dróg powiatowych gmina Trzcianka
1318P Rychlik – Siedlisko;
1319P od drogi woj. 180 – Górnica;
1320P Biernatowo – do drogi woj. 309;
1324P od drogi woj. 178 – Nowa Wieś – Runowo;

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 12177 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Odśnieżanie dróg powiatowych gmina Trzcianka
1327P Łomnica – Trzcianka – (ul. Łomnicka);
1328P Pokrzywno – Łomnica – Wrząca;
1163P Róża Wielka – gr. powiatu – Pokrzywno - gr. powiatu;
1167P od dr. woj. 170 granica powiatu (Róża Wielka).

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 14612,40 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Odśnieżanie dróg powiatowych gmina Trzcianka:
1331P Trzcianka – Biała;
1332P od dr. woj.180 – Biała – Radolin.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 13530 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odśnieżanie dróg powiatowych gmina Trzcianka:
1163P gr. powiatu – stacja Stobno do drogi wojewódzkiej 180;
1329P Stobno-granica powiatu (Ługi Ujskie).

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 13530 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odśnieżanie dróg powiatowych gmina Wieleń, Lubasz:
1340P Gulcz – Krucz;
1339P Rosko – Hamrzysko.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 15586,56 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odśnieżanie dróg powiatowych gmina Drawsko, Krzyż Wlkp., Wieleń:
1337P Mężyk – Miały – Biała
1336P Drawski Młyn – Pęckowo - Piłka
1323P Krzyż Wlkp. – Drawsko – Pęckowo

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 17066,72 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odśnieżanie dróg powiatowych gmina Krzyż Wlkp. , Wieleń:
1321P Gieczynek – Dzierżązno Wielkie – Dzierżązno Małe;
1322P Gieczynek – Dębogóra – Wieleń.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 7768,2 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odśnieżanie dróg powiatowych gmina Krzyż Wlkp. Wieleń:
1321P Kuźnica Żelichowska – Żelichowo

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 3999,6 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Jedyna oferta wykonawcy zostąła odrzucona.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 17971,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 17921,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 17971,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7632115669

7.3.3) Ulica: Powstańców Wklp 121A

7.3.4) Miejscowość: Drawsko

7.3.5) Kod pocztowy: 64-733

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 17971,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-04-30

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 20217,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 20217,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 20217,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7632115669

7.3.3) Ulica: Powstańców Wklp 121A

7.3.4) Miejscowość: Drawsko

7.3.5) Kod pocztowy: 64-733

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 20217,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-04-30

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6480 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6480 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6480 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Błażej Fobka Zakład Remontowo Budowlany "Dromost"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7630008001

7.3.3) Ulica: Kasprzaka 20

7.3.4) Miejscowość: Wieleń

7.3.5) Kod pocztowy: 64-730

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6480 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-04-30

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3240 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3240 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3240 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Błażej Fobka Zakład Remontowo Budowlany "Dromost"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7630008001

7.3.3) Ulica: Kasprzaka 20

7.3.4) Miejscowość: Wieleń

7.3.5) Kod pocztowy: 64-700

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3240 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-04-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.