eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pniewy › Rozbudowa ulicy Wspólnej i ul. Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach wraz z odwodnieniemOgłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa ulicy Wspólnej i ul. Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej
w Pniewach wraz z odwodnieniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PNIEWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258247

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 37

1.5.2.) Miejscowość: Pniewy

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-045

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pniewy.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pniewy.wlkp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa ulicy Wspólnej i ul. Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej
w Pniewach wraz z odwodnieniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-795c178a-9d7b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00063549

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051405/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rozbudowa ulic Wspólnej i Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlkp

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlkp

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym złożenie ofert, wymaganych dokumentów i oświadczeń odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlkp
2. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@pniewy.wlkp.pl, jest dopuszczalna w wyjątkowej sytuacji, np. w przypadku awarii platformy zakupowej (nie dotyczy składania ofert).
3. W kontaktach z Zamawiającym należy posługiwać się numerem prowadzonego postępowania. BZT.271.2.1.2023
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania (nie dotyczy składania ofert).
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.
6. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnień treści SWZ wpłynął po upływie powyższego terminu Zamawiający nie ma obowiązku udzielenie wyjaśnień.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
8. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
9. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
10. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalne ....

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): XXII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”.

I. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Gminy Pniewy, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych: Robert Józefowicz, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy, adres mail: ido@itmediagroup.pl,
tel. 530511567
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 pzp.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1
P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pan/ Pani:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
Szczegółowy opis SWZ: XXII-Klauzula informacyjna.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZT.271.2.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Rozbudowa ulicy Wspólnej
i ul. Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem.

Inwestycja obejmuje przede wszystkim:
1) rozbudowę ul. Wspólnej od ul. Polnej do skrzyżowania z ul. Wspólną w Pniewach, obejmującą przede wszystkim:
a) obiekty drogowe:
 roboty przygotowawcze i rozbiórkowe elementów dróg i ulic,
 roboty ziemne,
 odwodnienia: wpusty w jezdni – 8 szt. wpusty krawężnikowo-jezdniowe - 5 szt.,
 nawierzchnie wraz z podbudowami:
• nawierzchnia z betonu asfaltowego ścieralna gr. 5 cm i wiążąca
gr. 6 cm – 2 002,70 m2,
• nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm – chodniki (kolor szary)
– 488,40 m2,
• nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm – zjazdy (166,40 m2), ścieżki rowerowe (16,30 m2), opaski (3,60 m2), linie segregacyjne dla wydzielenia miejsc postojowych (10,80 m2), kolorystyka zgodna z PZT z 2023 r.
– 197,10 m2,
• nawierzchnie z kostki betonowej kostka z rozbiórki – zjazdy (211,60 m2), miejsca postojowe (270,00 m2) – 481,60 m2,
 umocnienie poboczy kruszywem łamanym - 57,00 m2,
 przestawienie ogrodzeń istniejących – 19,30 m2,
 elementy ulic:
• krawężnik betonowy wyniesiony 20x30 cm na podsypce cem.-piaskowej
z ławą betonową – 758,00 m,
• obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce cem.- piaskowej z ławą betonową - 234,00 m,
• ściek z dwóch rzędów kostki betonowej grub. 8cm na podsypce cem.- piaskowej na ławie betonowej - 3,00 m,
 humusowanie skarp i terenów płaskich wraz z obsianiem mieszanką traw – 139,10 m2,
b) odwodnienie:
 wykonanie wykopów – 1128,00 m3,
 wykonanie nasypów - 1015,00 m3,
 budowa kanalizacji:
• studnie betonowe Ø 1200 mm – 1,00 kpl.,
• studnie betonowe Ø 1500 mm – 5,00 kpl.,
• przykanaliki Ø 200 mm PVC SN8 wraz z podsypką i obsypką piaskową
i podłączeniem do wpustów i studni – 55,00 m,
• kanalizacja Ø 500 mm PEHD wraz z podsypką i obsypką piaskową
i podłączeniem do studni – 74,00 m,
• kanalizacja Ø 800 mm PEHD wraz z podsypką i obsypką piaskową
i podłączeniem do studni – 169,00 m,
c) oświetlenie drogowe – montaż słupów oświetleniowych aluminiowych
o wysokości 8 m z wysięgnikami oraz oprawami LED o mocy 99 W – 3,00 szt., wraz z okablowaniem i bednarką, rurami osłonowymi oraz robotami ziemnymi,
d) kanał technologiczny - budowa kanału technologicznego 1xRHDPEp110/6,3
+ 2xHDPE 40/3,7mm, w gr. kat. III – 246,00 m,
e) usunięcie kolizji elektroenergetycznych,
f) przebudowę istniejących sieci teletechnicznych,
g) oznakowanie poziome i pionowe:
 oznakowanie poziome cienkowarstwowe – 105,90 m2,
 oznakowanie cienkowarstwowe z dodatkiem barwnika - śluzy rowerowe – 22,20 m2,
 słupek do znaku drogowego z rur stalowych – 9,00 szt.,
 przymocowanie znaku drogowego – 18,00 szt.,
2) budowę i rozbudowę ul. Wspólnej (i Jagiellońskiej) od ul. Wiśniowej do
ul. Słowiańskiej w Pniewach obejmującą przede wszystkim:
a) obiekty drogowe:
 roboty przygotowawcze i rozbiórkowe elementów dróg i ulic,
 roboty ziemne,
 odwodnienia: wpusty w jezdni – 4 szt. wpusty krawężnikowo-jezdniowe - 26 szt., odwodnienie liniowe klasy D400 - 11,00 m,
 nawierzchnie wraz z podbudowami:
• nawierzchnia z betonu asfaltowego ścieralna gr. 5 cm i wiążąca gr. 6 cm – 4555,85 m2,
• frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. do 5cm, oraz na gr. do 11 cm – 16,40 m2,
• nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm (kolor szary) – jezdnia (1455,10 m2), nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm – chodniki (1172,70 m2) –
2617,80 m2,
• nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm – zjazdy (371,20m2), ścieżki rowerowe i ciągi pieszo rowerowe (1 277,80 m2), miejsca postojowe (436,00 m2), opaski (447,20m2), linie segregacyjne dla wydzielenia miejsc postojowych (9,50 m2), kolorystyka zgodna z PZT z 2023 r. – 2 541,70 m2,
• nawierzchnie z kostki kamiennej gr. 16 cm wyspy przejezdne – 22,50 m2,
• ułożenie geosiatki o szerokości 150 cm wzmacniającej warstwy asfaltowe na połączeniu nawierzchni -16,50 m2,
 umocnienie poboczy kruszywem łamanym - 28,00 m2,
 przestawienie ogrodzeń istniejących – 93,80 m2,
 elementy ulic:
• krawężnik betonowy wyniesiony 20x30 cm na podsypce cem.-piaskowej z ławą betonową – 1597,00 m,
• obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce cem.- piaskowe z ławą betonową - 2092,00 m,
• ściek z dwóch rzędów kostki betonowej grub. 8cm na podsypce cem.- piaskowej na ławie betonowej - 922,00 m,
 humusowanie skarp i terenów płaskich wraz z obsianiem mieszanką traw
– 1989,60,00 m2,
 wykonanie nasadzeń zastępczych - 46,00 szt.,
b) odwodnienie:
 wykonanie wykopów – 5028,00 m3,
 wykonanie nasypów - 4525,00 m3,
 budowa kanalizacji:
• studnie betonowe Ø 1200 mm – 26,00 kpl.,
• studnie betonowe Ø 1500 mm – 1,00 kpl.,
• przykanaliki Ø 200 mm PVC SN8 wraz z podsypką i obsypką piaskową
i podłączeniem do wpustów i studni – 160,00 m,
• kanalizacja Ø 300 mm PVC SN8 wraz z podsypką i obsypką piaskową
i podłączeniem do studni – 570,00 m,
• kanalizacja Ø 500 mm PEHD wraz z podsypką i obsypką piaskową
i podłączeniem do studni – 342,00 m,
• kanalizacja Ø 800 mm PEHD wraz z podsypką i obsypką piaskową
i podłączeniem do studni – 11,00 m,
• umocnienie wylotu kanalizacji z kostki kamiennej 12x12x12cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 10 cm – 16,00 m2,
• zawory zwrotne na rurociągu o śr. 300 mm – 5,00 kpl.,
• zasuwy na rurociągach o śr. 300 m – 2,00 kpl.,
c) oświetlenie drogowe – montaż słupów oświetleniowych aluminiowych
o wysokości 8 m z wysięgnikami oraz oprawami LED o mocy 99 W – 21,00 szt., wraz z okablowaniem i bednarką, rurami osłonowymi oraz robotami ziemnymi,
d) kanał technologiczny - budowa kanału technologicznego 1xRHDPEp110/6,3 + 2xHDPE 40/3,7mm, w gr. kat. III – 615,00 m,
e) usunięcie kolizji elektroenergetycznych,
f) oznakowanie poziome i pionowe:
 oznakowanie poziome cienkowarstwowe – 233,00 m2,
 słupek do znaku drogowego z rur stalowych – 44,00 szt.,
 przymocowanie znaku drogowego – 66,00 szt.,
3) budowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych w rejonie
ul. Wspólnej i ul. Słowiańskiej w Pniewach (pozostały do wykonania zakres) obejmującą przede wszystkim:
a) wykonanie wykopów – 1189,00 m3,
b) wykonanie nasypów - 951,00 m3,
c) budowa kanalizacji:
 studnie betonowe Ø 1000 mm – 4,00 kpl.,
 studnie betonowe Ø 1500 mm – 4,00 kpl.,
 kanalizacja Ø 500 mm PEHD wraz z podsypką i obsypką piaskową
i podłączeniem do studni – 163,00 m,
 kanalizacja Ø 800 mm PEHD wraz z podsypką i obsypką piaskową
i podłączeniem do studni – 125,00 m,
 zasuwy na rurociągach o śr. 500 m – 1,00 kpl.,
 zahumusowanie terenów humusem o grub. 20 cm – 484,00 m2,
 obsianie mieszankami traw zahumusowanych terenów – 484,00 m2,
d) wycinka drzew na terenie PPK Sp. z o. o. wraz z karczowaniem pni (drewno grube pocięte na 1 m odcinki z transportem na teren PPK Sp. z o.o., gałęzie i drobne drewno do utylizacji przez wykonawcę) – 5,00 szt.

Szczegółowy zakres robót został wskazany w dokumentacji, przedmiarze robót oraz STWiOR. Przy wykonywaniu robót należy w pierwszej kolejności posługiwać się dokumentacją zaktualizowaną w latach 2022 i 2023 w tym uzgodnieniami i warunkami technicznymi dotyczącymi likwidacji kolizji oraz załączonymi przedmiarami robót.
W skład przedmiotu zamówienia wchodzą wszystkie czynności potrzebne do realizacji zadania, w tym w szczególności:
 geodezyjne czynności pomiarowe, w tym sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
 udział osób uprawnionych do pełnienia indywidualnych funkcji w budownictwie, do kierowania robotami w branży drogowej i sanitarnej, elektrycznej,
 wypełnienia zapisów wynikających z uzyskanych warunków technicznych, uzgodnień dokumentacji projektowej, decyzji opinii, np., w tym dotyczących usunięcia kolizji (terminów zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia robót, dokonania odbiorów przez instytucje uzgadniające oraz wypełnienia innych zobowiązań) oraz pokrycie kosztów nadzorów prowadzonych przez gestorów sieci,
 prolongata lub uzyskanie nowych uzgodnień, opinii lub warunków technicznych w przypadku wygaśnięcia ich ważności w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
 wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas realizacji robót i uzyskaniem jego zatwierdzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tymczasowa organizacja ruchu oraz organizacja robót powinna zapewnić stały dojazd w tym samochodami ciężarowymi (zestawami pojazdów) do przedsiębiorstw znajdujących się przy drogach objętych inwestycją. W czasie robót należy zapewnić dojazd do firmy ABP Poland Pniewy z ul. Wspólnej (Polna – Wspólna) przynajmniej poprzez jedną z bram wskazanych na załączniku graficznym. Na Wykonawcy ciąży obowiązek uzgodnienia z przedsiębiorstwami i właścicielami pozostałych nieruchomości dojazdu, w czasie prowadzenia robót, do przedsiębiorstw
i nieruchomościami położonymi przy drogach objętych inwestycją. W przypadku roszczeń ze strony przedsiębiorstw i właścicieli pozostałych nieruchomości, związanych z brakiem możliwości dojazdu, na Wykonawcy ciąży obowiązek ich zaspokojenia.
 zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy w zakresie obejmującym część zadania - rozbudowę ul. Wspólnej
od ul. Polnej do skrzyżowania z ul. Wspólną w Pniewach oraz budowę i rozbudowę
ul. Wspólnej (i Jagiellońskiej) od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach objętych uzyskanymi decyzjami ZRID wraz z uzyskaniem zaświadczenia o zakończeniu budowy,
 złożenie wniosku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w zakresie obejmującym część zadania - budowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych w rejonie ul. Wspólnej i ul. Słowiańskiej w Pniewach.
 wykonania dokumentacji odbiorowej zgodnie z projektem umowy.
Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót podwykonawcom, za wyjątkiem robót związanych z wykonaniem konstrukcji drogowych oraz nawierzchni z kostki betonowej i betonu asfaltowego.

Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w SWZ- pkt III

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233330-1 - Fundamentowanie ulic

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45262640-9 - Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych czyli tzw. zamówienia „uzupełniającego” do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w szczególności wykonaniu przebudowy odcinka drogi, zjazdów, nawierzchni wraz z konstrukcją, elementów dróg np. krawężniki, oporniki, przedłużenie chodników, zjazdów, oznakowanie, roboty kanalizacyjne, roboty elektryczne, roboty teletechniczne, roboty w zakresie zieleni; na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji oraz cen jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach. Zamówienie zostanie udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamawiający może udzielić jednego zamówienia lub kilku zamówień na ten zakres robót.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej trzy roboty budowlane porównywalne
z przedmiotem zamówienia tj. polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o wartości minimum 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) brutto każda oraz potwierdzi, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
b) dysponuje lub będzie dysponował osobą/ osobami, które będą pełnić funkcję:
 kierownika budowy, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w branży drogowej adekwatnie do przedmiotu zamówienia.
 kierownika budowy, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w branży sanitarnej adekwatnie do przedmiotu zamówienia.

Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie
z formułą: „spełnia- nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z ww. warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w ust. 2 pkt 4 ppkt a) zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jeden
z wykonawców spełni warunek samodzielnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 3 do SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 275.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100):
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 p.z.p.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Duszniki O/ Pniewy Nr 04 9072 0002 0500 1007 2000 0014
z dopiskiem „Wadium – Rozbudowa ulic Wspólnej i Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem”
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.
5. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca przekazuje zamawiającemu wraz z ofertą. Oryginał gwarancji lub poręczenia, w formie elektronicznej tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu).
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Pniewy, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
7. Zamawiający zwróci albo zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 98 Pzp.
8. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum w imieniu całego konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt 3) SWZ, składa każdy
z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, który zakres zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 Pzp).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości 5% wynagrodzenia
po spełnieniu warunków opisanych w §7 umowy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian sposobu, zakresu i terminu wykonania umowy w przypadkach:
1) działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego – o czas jej wystąpienia oraz o czas usuwania skutków jej działania,
2) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót – o czas ich trwania,
3) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych,
4) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia – o czas ich trwania,
5) nieterminowego przekazania Wykonawcy terenu budowy – o czas opóźnienia,
6) wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy – o czas wstrzymania,
7) zaistnienia okoliczności powodujących zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu odpowiednio do ograniczenia zakresu robót, w takim stosunku w jakim ograniczone roboty pozostają do całości przedmiotu umowy,
8) zmiany podwykonawców w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców,
9) zmiany inspektora nadzoru w przypadkach losowych oraz rezygnacji lub zwolnienia,
10) zmian zakresu lub sposobu wykonywania przedmiotu umowy w przypadku zmiany dokumentacji opisującej jego przedmiot – w zakresie adekwatnym do zmian tej dokumentacji; powyższe dotyczy także zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy,
11) w przypadku błędów w dokumentacji określającej przedmiot umowy – o czas usuwania tych błędów, jeżeli wykonywanie przedmiotu umowy jest z tego powodu niemożliwe i w zakresie wynikającym z poprawienia dokumentacji,
12) zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem na zasoby którego powoływał się Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – pod warunkiem wykazania, że proponowany inny podwykonawca nie podlega wykluczeniom i spełnia warunki udziału w postępowaniu w sposób nie mniejszym niż ten podmiot,
13) rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa w pkt 12 – pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę samodzielnego spełniania warunków w sposób nie mniejszy niż ten podmiot,
14) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – w zakresie niezbędnym do wykonania tych przepisów i dostosowania treści umowy.
2. Warunkiem zmian umowy, związanych z działaniem siły wyższej lub wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonania robót oraz innych przeszkód w wykonywaniu przedmiotu umowy, jest dokonanie stosownych wpisów w dzienniku budowy i niezwłoczne zgłoszenie tych okoliczności inspektorowi nadzoru.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Aneks musi zostać podpisany przez osoby umocowane do reprezentowania Stron umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlkp

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.