eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Złotów › Wymiana 8 kotłów na zgazowane drewno(5 klasy) w siedzibach leśniczówek Nadleśnictwa ZłotówOgłoszenie z dnia 2023-01-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana 8 kotłów na zgazowane drewno(5 klasy)
w siedzibach leśniczówek Nadleśnictwa Złotów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO ZŁOTÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570064553

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Petera Josepha Lenne 1

1.5.2.) Miejscowość: Złotów

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 672633471

1.5.8.) Numer faksu: +48 672632557

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.zlotow@pila.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana 8 kotłów na zgazowane drewno(5 klasy)
w siedzibach leśniczówek Nadleśnictwa Złotów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6471c95c-9d70-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00063211

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00520921/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wymiana kotłów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 10.1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy eZamawiający - https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/
lub poczty elektronicznej – zamowienia.zlotow@pila.lasy.gov.pl

10.2.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Platformy eZamawiający pod adresem internetowym: https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/ lub przy pomocy poczty elektronicznej. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje, przekazywane za pomocą poczty elektronicznej muszą zawierać w tytule wiadomości numer referencyjny sprawy, której ona dotyczy (SA.270.2.2023).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 10.3.Ogólne zasady korzystania z Platformy:

1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu
na subdomenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile pod adresem internetowym Platforma eZamawiający - https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/ lub Platforma Zakupowa Marketplanet https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany
do strony Platforma Zakupowa Marketplanet https://oneplace.marketplanet.pl/, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres
e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”;
3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację
w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz
z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu;
4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu oraz sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej;
5) Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami składa się w postaci elektronicznej, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby umocowane, pod rygorem nieważności na Platformie eZamawiający pod adresem internetowym: https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/ w zakładce „Oferty”.
6) korzystanie z Platformy eZamawiający jest bezpłatne.

10.4.Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie eZamawiający, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7,
Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
10.5.Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj.: plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, docx, xlsx, csv, jpg, jpeg, tif, png, svg, zip, tar, gz, gzip, 7z, XAdES, CAdES, PAdES.
10.6.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę eZamawiający stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Złotów.
Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Niezależnie od postanowień pkt 19.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe.
Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1. prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 456820,90 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn:

Wymiana 8 kotłów na zgazowane drewno (5 klasy) w siedzibach leśniczówek Nadleśnictwa Złotów

Leśniczówka Wąsosz
Lokalizacja: Wąsosz 9, 77 – 400 Złotów
Nr inwentarzowy: 644/165


Leśniczówka Paruszka
Lokalizacja: Paruszka 3, 77 – 430 Krajenka
Nr inwentarzowy 739/165

Lokalizacja: Leśniczówka Plecemin
Plecemin 4a, 64 - 970 Piła
Nr inwentarzowy 669/165

Leśniczówka Augustowo
Lokalizacja: Płytnica 45, 77 – 416 Tarnówka
Nr inwentarzowy 206/165

Leśniczówka Wierzchołek
Lokalizacja: Wersk 1, 77 – 424 Zakrzewo
Nr inwentarzowy 85/165

Leśniczówka Łobzonka
Lokalizacja: Piesna 50, 89 – 310 Łobżenica
Nr inwentarzowy 468/165


Leśniczówka Wąsoszki Szkółka Leśna
Lokalizacja: Wąsoszki 16, 77-430 Krajenka
Nr inwentarzowy 170/165


Leśniczówka Leśnik
Lokalizacja: Czajcze 30, 77-430 Krajenka
Nr inwentarzowy 189/165

1.1. Przedmiot i zakres robót
Wymiana 8 kotłów na zgazowane drewno (5 klasy):

Leśniczówka Wąsosz moc kotła min. 15 kW max. 20 kW
Leśniczówka Paruszka moc kotła min. 17 kW max. 20 kW
Leśniczówka Plecemin moc kotła min. 20 kW max. 25 kW
Leśniczówka Augustowo moc kotła min. 30 kW max. 35 kW
Leśniczówka Wierzchołek moc kotła min. 25 kW max. 30 kW
Leśniczówka Łobzonka moc kotła min. 15 kW max. 20 kW
Leśniczówka Wąsoszki moc kotła min. 18 kW max. 20 kW
Leśniczówka Leśnik moc kotła min. 20 kW max. 25 kW


1.1.1. Roboty rozbiórkowe / demontażowe

Wykonawca zobowiązany jest do demontażu istniejącego kotła wraz z instalacją w zakresie niezbędnym do podłączenie i uruchomienia nowego kotła.
Wykonawca nie pozostawia nieczynnych zbędnych fragmentów instalacji w kotłowni.
Prace związane z demontażem wykonawca zobowiązany jest zaplanować w taki sposób aby odłączenie starego kotła i podłączenie/uruchomienie nowego trwało nie dłużej niż 72h.

1.1.2. Parametry kotłowni

Poniższe wymagania stanowią minimalne parametry które musi spełniać kotłownia, schemat kotłowni załączony do dokumentacji jest schematem poglądowym.

Kocioł
- moc kotłów zgodnie z pkt.1.1,
- kocioł musi spełniać 5 klasę (PN-EN303-5:2012, potwierdzenie certyfikatem wydanym przez jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z 9 lipca 2008r.) emisji spalin,
- sprawność kotła min 91%
- gwarancja na kocioł min 5 lat
- sterownie temperaturą – bezprzewodowy regulator pokojowy

Regulator kotła
Projektowany regulator dla kotłów powinien spełniać minimalną funkcjonalność pracy w zakresie czynności:
- sterowanie wentylatorem nadmuchowym,
- sterowanie pompą centralnego ogrzewania CO,
- płynne sterowanie obiegiem z zaworem mieszającym,
- sterowanie pompą CWU,
- współpraca z termostatem pokojowym,

Zabezpieczające wyposażenia kotła:
- termostat bezpieczeństwa STB
- armaturę zabezpieczającą w wersji do montażu w układzie zamkniętym


1.1.3. Zasobnik + bufor

Wszystkie kotły należy wyposażyć w zasobnik z wężownicą oraz prosty izolowany o pojemności wg poniższej specyfikacji

Leśniczówka Wąsosz zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Paruszka zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Plecemin zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Augustowo zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Wierzchołek zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Łobzonka zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Wąsoszki zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l
Leśniczówka Leśnik zasobnik z wężownicą 500l + zwykły 500l

1.1.4. Osprzęt, oruruwanie

Wykonawca zobowiazany jest uwzglednić w skadanej ofercie wszelkie materiały niezbędne do prawidłowego podłączenia i uruchomienia kotłowni.
Orurownia należy wykonać z rur dopuszczonych do stosowania w systemach centralnego ogrzewania a po zakończeniu montażu zabezpieczyć je izolacją termiczną o grubości ścianki min 20mm. Pompki obiegowe należy zastosować o niskim zużyciu energii w klasie A.

1.1.5. Zabezpieczenie UPS / prace elektryczne

Wykonawca dokona zakupu oraz montażu w każdej kotłowni zasilacza awaryjnego o mocy wystarczającej na pracę kotłowni minimum 30min w przypadku zaniku zasilania oraz skoków napięcia.
Wszystkie prace elektryczne muszą być wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje a na zakończenie robót zostaną wykonane pomiary elektryczne z wystawieniem protokołu dopuszczającym wykonaną instalację do eksploatacji.

1.1.6. Montaż wkładu kominowego/wymiana wkładu / podłączenie do komina

W przypadku dwóch kotłowni ( leśnictwo Wąsosz oraz leśnictwo Plecemin) należy dokonać montażu wkładu kominowego a w jednym przypadku (leśnictwo Łobzonka) wymiany starego wkładu na nowy.
Wkłady należy wykonać ze stali żaroodpornej oraz kwasoodpornej o średnicy dopasowanej do mocy kotła.
We wszystkich przypadkach (8 kotłów) wykonawca dokona podłączenia kotła do komina zgodnie ze sztuką kominiarską na co przedstawi dokument odbioru przez mistrza kominiarskiego.

1.1.7. Uruchomienie / serwis

Wykonawca wykona rozruch kotłowni przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje nadane przez producenta kotła oraz dokona przeszkolenia użytkownika obiektu.

Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny. W czasie max 24h od otrzymania informacji rozpocznie procedurę usunięcia awarii (diagnoza) i zakończy usuwanie awarii w czasie 5dni (przywrócenie funkcjonowania kotła w pełnym zakresie) .

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załącznikach nr 8-10 do SWZ, na które składają się :

- poglądowy schemat montażu kotła zał. nr 10
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zał. nr 8
- przedmiar robót zał. nr 9


1.3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego robót i podpisanego protokołu odbioru robót.
Gwarancja będzie obejmować:
- stwierdzone wady po odbiorze robót,
- usterki i wady związane z jakością i trwałością zastosowanych materiałów, jak również wykonania robót.

1.4. Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest on ubezpieczony
na kwotę : 100.000 zł od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy.

1.5. Wykonawca zobowiązany jest w całym okresie gwarancji rękojmi do przeprowadzania, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia przeglądu gwarancyjnego, wykonywanego jeden raz w każdym roku kalendarzowym trwania gwarancji oraz rękojmi , w terminach do 31 sierpnia każdego roku. Przeprowadzony przegląd potwierdzi wpisem do karty gwarancyjnej urządzenia.

1.6. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projekt – schemat montażu zaoferowanego pieca, sporządzony zgodnie z wytycznymi wybranego producenta pieca – dla każdego obiektu (pieca).
Schemat musi zostać sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych , lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.


1.7. Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej .

Zasady odbycia wizji lokalnej:

- wizja lokalna zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę przy udziale przedstawiciela Nadleśnictwa Złotów
- wizja lokalna zostanie przeprowadzona w terminach 08.02.2023r. lub 10.02.2023r. Zainteresowany Wykonawca zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego w wybranym dniu o godz. 9:00.


1.8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

1.9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

1.10. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone będzie jednorazowo po wykonaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia i podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót (bez uwag).

1.11. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy, informuje , że nie określa obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

16.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami wyboru oferty:

Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena brutto za wykonanie zamówienia (C) 60%
2. Wydłużenie okresu rękojmi za wady (G) 40%

16.2. W kryterium ceny ocenie poddana zostanie cena oferty brutto podana w „Formularzu ofertowym” (wg wzoru zał. nr 1 do SWZ).
Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie
wg następującego wzoru:


gdzie:
C1 – liczba punktów danej oferty w kryterium cena
Cn – cena brutto najtańszej oferty (PLN)
Co – cena brutto badanej oferty (PLN)
WC – waga wskaźnika – 60 %
100 – współczynnik stały.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 60 punktów.


16.3. W kryterium wydłużenie okresu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia (G) - ocenie poddany zostanie czas w jakim Wykonawca zadeklaruje poszerzenie gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot zmówienia.
Punkty zostaną przyznane, w zależności od czasu zaoferowanego w miesiącach przez Wykonawcę w następujący sposób:
a. jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia w wymiarze minimum 5 lat otrzyma 0 pkt.
b. jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia w wymiarze minimum 6 lat otrzyma 20 pkt.
c. jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia w wymiarze minimum 7 lat lub dłużej otrzyma 40 pkt.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 40 punktów.

16.3 Zamawiający informuje, iż w sytuacji w której Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym terminu rękojmi za wady, Zamawiający do oceny oferty, przyjmie okres rękojmi za wady równy okresowi minimalnemu, tj: 5 lat – za co Wykonawca otrzyma 0 pkt.

16.4 Łączna punktacja oferty stanowi sumę punków uzyskanych przez daną ofertę w poszczególnych kryteriach wyboru = C+G. Maksymalna liczba punktów przyznana ofercie może wynosić 100,00 pkt.
16.5 Ocenie w oparciu o ww. kryteria wyboru oferty poddane będą wyłącznie oferty
nie podlegające odrzuceniu.
16.6 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu
i uzyska najwyższą liczbę punktów.
16.7 W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.1.W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:


a) warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: Zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) robotę budowlaną lub roboty budowlane polegające na montażu lub wymianie kotłów c.o. w łącznej liczbie minimum 5 sztuk o łącznej wartości minimum 50.000 zł brutto
Przykładowo: 1 robota obejmująca montaż 5 pieców o wartości minimum 50.000 zł brutto lub 2 roboty budowlane (dwie umowy) , z których jedna obejmowała montaż 2 pieców , a druga montaż 3 pieców, a łączna wartość robót (1 umowa + 2 umowa wyniosła 50.000 zł), itp.


b) warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponować:

- co najmniej 1 osobą kierownikiem budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów, przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego z aktualnymi
uprawnieniami zawodowymi wydanymi na podstawie ustawy Prawo Budowlane lub inne
odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem
art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( t. jedn.
Dz. U. z 2021, poz. 2351) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.jed.Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.).


5.2 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia musi spełniać samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum), który wykona roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego. Niedozwolone jest łączenie doświadczenia Wykonawcy oraz podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunku doświadczenia.

5.3. Wykonawca, powołując się na doświadczenie konsorcjum, którego był członkiem, musi wykazać, że jako uczestnik konsorcjum nabył doświadczenie wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca nie może polegać na doświadczeniu grupy Wykonawców, jeżeli faktycznie nie uczestniczył w realizacji wymaganego przez Zamawiającego zamówienia.

5.4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale 6-9 SWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w Rozdziale 6-9 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:

1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – na lub zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.


6.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) każdy Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oddzielnie oświadczenia,
o których mowa w ust. 6.1;
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć oświadczenie dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia przez poszczególnych Wykonawców – na lub zgodnie z załącznikiem nr 3a do SWZ.
6.2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu udostępniającego zasoby, zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu trzeciego na lub zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - na lub zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – na lub zgodnie z załącznikiem nr 3b do SWZ;
Zobowiązanie ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

7. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

7.1.W zakresie niepodlegania wykluczeniu:

1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o którym mowa w Rozdziale 6-9 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale 4 i w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale 5 - na lub zgodnie z załącznikiem nr 2a do SWZ.
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
4) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – na lub zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.


6.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) każdy Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oddzielnie oświadczenia,
o których mowa w ust. 6.1;
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć oświadczenie dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia przez poszczególnych Wykonawców – na lub zgodnie z załącznikiem nr 3a do SWZ.
6.2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu udostępniającego zasoby, zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu trzeciego na lub zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - na lub zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – na lub zgodnie z załącznikiem nr 3b do SWZ;
Zobowiązanie ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

7. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 5 do SWZ),

2) dowody określające, czy wskazane przez Wykonawcę w wykazie robót budowlanych roboty budowlane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie;

Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót budowlanych, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 poz. 2458) – sporządzony zgodnie z załączonym przedmiarem robót (załącznik nr 9 do SWZ).

2.Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy PZP (np. konsorcja, spółki cywilne).

3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( w tym także wspólnicy spółki cywilnej):
1) każdy Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oddzielnie oświadczenia,
o których mowa w ust. 6.1;
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć oświadczenie dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia przez poszczególnych Wykonawców – na lub zgodnie z załącznikiem nr 3a do SWZ.

4.W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu udostępniającego zasoby, zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu trzeciego na lub zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - na lub zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – na lub zgodnie z załącznikiem nr 3b do SWZ;
Zobowiązanie ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) każdy Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oddzielnie oświadczenia,
o których mowa w ust. 6.1;
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć oświadczenie dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia przez poszczególnych Wykonawców – na lub zgodnie z załącznikiem nr 3a do SWZ.
6.2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu udostępniającego zasoby, zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu trzeciego na lub zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - na lub zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – na lub zgodnie z załącznikiem nr 3b do SWZ;
Zobowiązanie ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na, podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy polegających na wprowadzeniu zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie zmiany sposobu wykonania robót oraz w zakresie zmiany wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy:

1) w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy,

2) w zakresie zmiany sposobu wykonania robót stanowiących Przedmiot Umowy, w tym wymagań Zamawiającego lub rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót stanowiących Przedmiot Umowy ,

3) w zakresie zmiany Wynagrodzenia,

1) wykonywania przy pomocy Podwykonawców robót stanowiących Przedmiot Umowy, co do których Wykonawca w Ofercie oświadczył, że będzie je wykonywał osobiście, jeżeli będzie to konieczne dla terminowego ich wykonania lub wprowadzenie Podwykonawcy zapewni wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy;

2) zmian osobowych personelu Wykonawcy wskazanego w Ofercie, jeżeli zmiana stanie się konieczna, o ile nowa osoba wskazana do pełnienia określonej funkcji (zarówno na stałe jak i na określony czas) będzie spełniać wszystkie warunki określone dla tej funkcji w ogłoszeniu o zamówieniu dla przetargu poprzedzającego zawarcie Umowy, na dzień złożenia wniosku o zmianę personelu kluczowego, z tym zastrzeżeniem, że kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż kwalifikacje personelu wymienione w SWZ.
3) zmian Podmiotu Udostępniającego Zasoby (PUZ), o którym mowa w art. 118 ust. 1-4 ustawy Pzp, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, polega Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.Z uwagi na ograniczenia pola pozostałe zmiany oraz zasady wprowadzenia zmian zostały szczegółowo określone w § 11 wzoru umowy – stanowiącej załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, pod rygorem nieważności na Platformie eZamawiający pod adresem https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/ w zakładce „Oferty”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1 Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy.
2 Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:
1) przedłożyć umowę regulującą współpracę podmiotów tworzących konsorcjum jeżeli zamówienie będzie realizowane przez konsorcjum wykonawców, termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
2) przedłożyć umowę spółki cywilnej jeżeli zamówienie będzie realizowane przez spółkę cywilną,
3) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
4) Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawi Zamawiającemu do wglądu propozycje treści umowy które miały by być zawarte z podwykonawcami, a w przypadku niezgodności z wytycznymi zawartymi w SWZ dokona ich uzupełnienia lub zmiany pod rygorem braku zgodny Zamawiającego na zawarcie umowy między wykonawcą, a podwykonawcą,
5) przedłożyć polisę OC na sumę 100.000 zł na cały okres obowiązywania umowy, lub aktualną polisę i zobowiązania do jej przedłużenia na cały wymagany okres .

3 Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy i upoważnia Zamawiającego do zastosowania procedury określonej w art. 263 ustawy PZP.

4 Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej poprzez podpisanie umowy przez obie strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.

4.1 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ustawy PZP, art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się również:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.