eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › "Przebudowa podłużni Biliński i chodników dojściowych do zbiorników w kom. VIII/15- Etap II".Ogłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa podłużni Biliński i chodników dojściowych do zbiorników w kom. VIII/15- Etap II”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa podłużni Biliński i chodników dojściowych do zbiorników w kom. VIII/15- Etap II”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34888ae3-9d63-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00063091

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej postępowania znajdującej się pod adresem:
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje,
które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego. Za
datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. 3. Ogólne
zasady korzystania z Platformy: 1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie
Zamawiającego https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl . 2) Wykonawca po wybraniu opcji
„przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o
możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;
podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie
„zarejestruj się”. 3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca
Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca
wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia
konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 4) Po założeniu konta Wykonawca
ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Za datę przekazania
zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. 4. Zamawiający
informuje, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca powinien
skontaktować się bezpośrednio z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl tel.
(+48) 22 576 87 90 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl . 5. Szczegółowe
warunki korzystania z Platformy zawarte są na stronie https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl w zakładce „Baza wiedzy”, która
jest dostępna dla zalogowanych Wykonawców. 6. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl: 1) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta,
2) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge, 3) podłączenie
do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe). 7. Osobami uprawnionymi do
porozumiewania się z Wykonawcami są: Maciej Trąbka – Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych, Magdalena Kalarus-
Kwaśniewska – Zastępca Kierownika Działu Prawnego i Zamówień Publicznych ds. Zamówień Publicznych, Magdalena Szostak – Specjalista ds. Zamówień Publicznych. Szczegółowe informacje dotyczące środków komunikacji elektronicznej,
przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w Specyfikacji Warunków
Zamówienia dostępnej pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o
ochronie danych lub „RODO”): 1) Administratorem danych osobowych jest Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A., Park Kingi 1, 32-020
Wieliczka. 2) Przestrzeganie zasad ochrony danych w Kopalni Soli "Wieliczka" S.A., Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka nadzoruje
wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (+48) 12 278 7114; email:
iod.sa@kopalnia.pl 3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, poprzez wzięcie udziału w postępowaniu organizowanym przez
Administratora danych, a także przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z wybranym Wykonawcą umowy o zamówienie
publiczne. b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z ustawy i przepisów wykonawczych do
ustawy, w zakresie dokumentów jakie może żądać Zamawiający od Wykonawców. 4) Odbiorcami danych osobowych będą
upoważnieni pracownicy Zamawiającego, podmioty przetwarzające działające na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie
zgodnie z poleceniami administratora, oraz inne podmioty którym dane będą udostępnione na podstawie przepisów prawa, w tym w
szczególności osoby lub podmiot posiadające dostęp do dokumentacji postępowania zgodnie z art. 18 lub art. 74 ustawy. 5)
Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego) i/lub organizacji międzynarodowej. 6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata –
przez cały ten okres, a następnie do upływu terminów określonych w przepisach prawa podatkowego, terminów przedawnienia
roszczeń wynikających z zawartej umowy lub terminu przechowywania dokumentacji wynikającej z obowiązującej u Zamawiającego

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy oraz RODO, osobie, której dane
dotyczą przysługują następujące prawa: a) dostępu do treści danych (art. 15 RODO); b) do sprostowania danych (art. 16 RODO); c)
do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO); d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 2. Osobie, której dane
dotyczą nie przysługują następujące prawa: a) do usunięcia danych (art. 17 RODO), z uwagi na treść art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e)
RODO, b) do przenoszenia danych (art. 20 RODO), gdyż przetwarzanie nie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany, c) do
wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO), gdyż przetwarzanie nie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. 3. Obowiązek
podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów ustawy. 4. W odniesieniu
do podanych danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 19
ust. 2 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym
mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy
w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 6. Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenia
zamówienia zgłoszenie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania. 7. W przypadku wskazania w treści dokumentów zamówienia danych osobowych osób trzecich,
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wykonaniu wobec tych osób obowiązku wynikającego z art. 13 lub art. 14
RODO. 8. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków
ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, wyłącznie do upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KSW/2023/INP/2

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót górniczych mających na celu przebudowę i zabezpieczenie podłużni Biliński i chodników dojściowych do zbiorników w komorze VIII/15, w podziemnej części zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka” – Etap II, zwanych dalej „robotami górniczymi”.
Zakres prac w ramach robót górniczych.
W ramach wykonania robót górniczych Wykonawca jest zobowiązany:
1) zorganizować plac (rejon) robót,
2) sporządzić technologię wykonywania robót,
3) zapewnić materiały niezbędne do realizacji robót górniczych,
4) zapewnić maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania robót górniczych,
5) zapewnić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do nadzoru
nad prowadzonymi robotami górniczymi,
6) zapewnić obsługę mierniczą,
7) zrealizować roboty górnicze,
8) po zakończeniu robót związanych z kotwieniem górotworu przygotować protokół końcowy odbioru obudowy kotwowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu KRZG nr KSW/Z/KRZG/37/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r., które stanowi załącznik
nr 14 do SWZ. Protokół winien zawierać:
a) odwołanie do projektu lub technologii,
b) mapkę lub szkic z naniesionym rozmieszczeniem obudowy kotwowej,
c) potwierdzenie osoby dozoru ruchu odpowiedzialnej za nadzór nad procesem kotwienia o spełnieniu wymagań określonych w dokumentacjach ruchowych,
d) oświadczenie Wykonawcy o zabudowie kotew zgodnie z projektem, technologią oraz obowiązującymi zasadami określonymi w dokumentacjach ruchowych.
5. Wykonanie górniczych robót.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót w wyrobiskach podziemnych zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka” Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia technologii ich wykonania, jej uzgodnienia ze służbami podległymi Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Kopalnia Soli „Wieliczka” (zwanego dalej KRZG), a następnie, po dokonaniu uzgodnienia, jej przedłożenia do zatwierdzenia przez KRZG. Technologia winna być zgodna z zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/42/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Roboty górnicze winny być wykonane zgodnie z:
1) dokumentacją projektową pod nazwą: „Projekt techniczny przebudowy i zabezpieczenia odcinka podłużni Biliński od szybu Kinga do poprzeczni Biliński 3 wraz z chodnikiem obejściowym szybu Kinga”, październik 2021, stanowiącą załącznik nr 2 do SWZ,
2) pozwoleniem nr 5/22 Konserwatora Zabytków Krakowskich Żup Solnych z dnia 4.05.2022 roku, znak DK-453-8/22, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ,
3) Instrukcją impregnacji ogniochronnej drewnianych elementów obudowy i wystroju wyrobisk w K.S. „Wieliczka” S.A. do materiału trudno zapalnego, stanowiącą załącznik nr 4 do SWZ,
4) Instrukcją bezpiecznego wykonywania obrywki stropów i ociosów w podziemnych wyrobiskach korytarzowych i komorowych Kopalni Soli „Wieliczka”, stanowiącą załącznik nr 5 do SWZ,
5) Instrukcją bezpiecznego wykonywania transportu ręcznego na powierzchni
i w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”, stanowiącą załącznik nr 6 do SWZ,
6) Instrukcją wstawiania na tor wykolejonych wozów dołowych, stanowiącą załącznik nr 7 do SWZ,
7) Instrukcją bezpiecznego wykonywania prac za pomocą elektronarzędzi, stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ,
8) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/48/2019 z dnia 15 maja 2019r. w sprawie doboru obudowy dla wyrobisk w Kopalni Soli „Wieliczka”, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ, w zakresie obejmującym weryfikację przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych.
9) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/101/2020 z dnia 15.10.2020r. w sprawie wprowadzenia zweryfikowanej Instrukcji stosowania obudowy kotwiowej w Kopalni Soli „Wieliczka”, stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ, w zakresie obejmującym weryfikację przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych,
10) Weryfikacją instrukcji stosowania obudowy kotwiowej w Kopalni Soli „Wieliczka” z września 2016 r., stanowiącą załącznik nr 11 do SWZ,
11) Instrukcją bezpiecznego wykonywania prac na wysokości z wykorzystaniem rusztowania warszawskiego w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”, stanowiącą załącznik nr 12 do SWZ,
12) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/36/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad stosowania obudowy kotwowej w podziemnych wyrobiskach górniczych, stanowiącym załącznik nr 13 do SWZ,
13) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/37/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad kontroli i odbioru obudowy kotwowej, stanowiącym załącznik nr 14 do SWZ.
Szacunkowy zakres robót górniczych został określony w SWZ. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały w dokumentach przetargowych zamieszczonych na platformie
Zamawiającego znajdującej się pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

4.2.6.) Główny kod CPV: 45254100-3 - Roboty budowlane dla górnictwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1.Wykonawca może zrealizować większą ilość poszczególnego rodzaju robót określonych w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 11 do umowy, udostępnionym na platformie zamawiającego pod adresem https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji robót górniczych w pełnym zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1 wzoru umowy. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o przewidywanej konieczności realizacji większej ilości poszczególnych rodzajów robót określonych w przedmiarze. Celem wykonania większej ilości poszczególnych rodzajów robót, określonych w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 11 do umowy, niezbędne jest uprzednie dokonanie zmiany umowy zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 4.
2.Wykonawca zrealizuje mniejszą ilość poszczególnego rodzaju robót, określonych w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 11 do umowy, udostępnionym na platformie zamawiającego pod adresem https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl, jeżeli ich wykonanie nie będzie konieczne dla realizacji robót górniczych w pełnym zakresie, wynikającym z dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 500 000,00 złotych;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) udokumentowanie należytego wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty górniczej w wyrobiskach podziemnych, związanej z zabezpieczeniem lub przebudową wyrobisk korytarzowych,
o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 złotych brutto,
b) udokumentowanie, że kierownictwo i nadzór ogólny robót sprawowany będzie przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności kierownika działu górniczego w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”,
c) udokumentowanie, że bieżący dozór robót na każdej obsadzonej zmianie roboczej (prowadzenie zmiany) sprawowany będzie przez osobę posiadającą kwalifikacje
do wykonywania czynności osoby co najmniej dozoru ruchu w specjalności górniczej w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”,
d) udokumentowanie, że nadzór nad wykonaniem i utrzymaniem sieci elektroenergetycznej (dokonywanie przeglądów tygodniowych) sprawowany będzie przeprowadzone przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”,
e) udokumentowanie, że nadzór nad wykonaniem i utrzymaniem sieci elektroenergetycznej (dokonywanie kontroli miesięcznych) sprawowany będzie przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności osoby co najmniej dozoru ruchu w specjalności elektrycznej w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”,
f) udokumentowanie, że obsługa miernicza prowadzonych robót sprawowana będzie przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności mierniczego górniczego w zakładach górniczych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 8, 9, 10 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 18 do specyfikacji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni, poniżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych (aktualnych
na dzień złożenia) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, z zastrzeżeniem pkt 7 i 8:
1. w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej - polisa OC lub inny dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 500 000,00 złotych,
2. w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy:
a) wykaz wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej roboty górniczej w wyrobiskach podziemnych, związanej
z zabezpieczeniem lub przebudową wyrobisk korytarzowych, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 złotych brutto, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotu, na rzecz którego robota ta została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta robota została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego robota została wykonana, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 19 do specyfikacji.
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie należy wskazać, że:
- kierownictwo i nadzór ogólny robót sprawowany będzie przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności kierownika działu górniczego
w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”,
- bieżący dozór robót na każdej obsadzonej zmianie roboczej (prowadzenie zmiany) sprawowany będzie przez osobę posiadającą kwalifikacje
do wykonywania czynności osoby co najmniej dozoru ruchu w specjalności górniczej w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”,
- nadzór nad wykonaniem i utrzymaniem sieci elektroenergetycznej (dokonywanie przeglądów tygodniowych) sprawowany będzie przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”,
- nadzór nad wykonaniem i utrzymaniem sieci elektroenergetycznej (dokonywanie kontroli miesięcznych) sprawowany będzie przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności osoby co najmniej dozoru ruchu w specjalności elektrycznej w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”,
- obsługa miernicza prowadzonych robót sprawowana będzie przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności mierniczego górniczego
w zakładach górniczych.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 20 do specyfikacji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z brzmieniem art. 58 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np.
wspólnicy spółki cywilnej, członkowie konsorcjum).
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego (art. 58 ust. 2 ustawy).
W związku z powyższym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani
dołączyć do oferty pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy. Pełnomocnictwo
winno być załączone w oryginale w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym lub jako jego cyfrowe odwzorowanie opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez mocodawcę lub notariusza, poświadczające zgodność
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego ofertę podpisuje
pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z brzmieniem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy, przewiduje się możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach:
1) zawarcia niniejszej umowy w terminie późniejszym niż zakładany w specyfikacji warunków zamówienia; w takim przypadku dopuszcza się zmianę harmonogramu finansowego stanowiącego załącznik nr 12 do umowy w zakresie odpowiadającym okresowi opóźnienia,
2) przestojów i opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy, wynikłych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – dopuszcza się zmiany w zakresie terminów wskazanych w niniejszej umowie,
3) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentach, o których mowa w § 7 ust. 1, warunków realizacji przedmiotu umowy, które groziłyby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę przy użyciu dotychczasowych materiałów, urządzeń lub zastosowaniu dotychczasowych rozwiązań technicznych lub technologicznych – dopuszcza się zmiany w zakresie przedmiotu umowy, terminów realizacji przedmiotu umowy oraz wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
4) zwiększenia ilości poszczególnych rodzajów robót, określonych w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 11 do umowy, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie – dopuszcza się zmiany w zakresie zwiększenia wartości umowy określonej w § 24 ust. 1 umowy oraz terminów realizacji przedmiotu umowy,
5) zmian zakresu realizacji robót ujętych w harmonogramie finansowym stanowiącym załącznik nr 12 do umowy, wynikających z przyczyn niedotyczących Wykonawcy,
6) konieczności zmiany zakresu przedmiotowego umowy lub warunków jej realizacji wynikającej ze zmiany pozwolenia wydanego przez Konserwatora Zabytków Krakowskich Żup Solnych lub wydania nowego pozwolenia – dopuszcza się zmiany przedmiotu umowy, terminów realizacji przedmiotu umowy, innych warunków jej realizacji oraz wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
2. Zgodnie z brzmieniem art. 436 pkt 4 lit. b ustawy, przewiduje się możliwość dokonania zmian niniejszej umowy w zakresie należnego Wykonawcy wynagrodzenia w następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego,
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, co potwierdzać będą dokumenty i wyjaśnienia przedstawione przez Wykonawcę.
3. Zaistnienie przyczyn, wymienionych w ust. 1 lub 2 nie powoduje powstania u żadnej ze Stron niniejszej umowy, roszczenia o zmianę umowy.
4. W przypadku zaistnienia, którejkolwiek z przyczyn, wymienionych w ust. 1 lub 2 każdej ze Stron niniejszej umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej strony o zmianę niniejszej umowy. Wystąpienie o dokonanie zmiany winno zawierać:
1) szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy,
2) uzasadnienie dokonania zmiany umowy.
Szczegółowy opis zakresu zmian umowy zawiera wzór umowy zamieszczony na platformie Zamawiającego znajdującej się pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-17 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: www kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-17 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-18

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.