eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszcz Gdański › Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Gdański

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674842

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 16

1.5.2.) Miejscowość: Pruszcz Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-000

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 587731255

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiatgdanski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-gdanski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e431de8-9d6e-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00062887

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030380/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_gdanski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_gdanski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej:
“Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gdański w Pruszczu Gdańskim. Obsługę organu zapewnia Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, 83- 000 Pruszcz Gdański, tel. 58 773 12 12, sekretariat@powiat-gdanski.pl
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@powiatgdanski.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania niemoże skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zawarte w Rozdziale 2 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.02.2023.TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy mineralno - bitumicznej średnioziarnistej zamkniętej wg Polskiej Normy (powierzchnia do 10.000 m²) oraz wyrównanie podbudowy przy wybojach o głębokości ponad 4 cm mieszanką mineralno - asfaltową wyrównawczą (do 400 ton) na sieci dróg powiatowych Powiatu Gdańskiego. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- przycięcie nawierzchni wokół uszkodzonego miejsca z nadaniem łacie regularnych kształtów;
- wyfrezowanie lub wykucie uszkodzonego miejsca z oczyszczeniem i usunięciem rumoszu oraz odwiezieniem rumoszu na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy, na której dokonuje się remontu;
- skropienie naprawianego miejsca oraz posmarowanie krawędzi i łączeń emulsją asfaltową;
- wypełnienie odpowiednią mieszanką mineralno – bitumiczną łaty z zagęszczeniem do poziomu otaczającej płaszczyzny otaczającej nawierzchni, przy użyciu masy mineralno – bitumicznej średnioziarnistej zamkniętej wg PN;
- zalanie szwów roboczych asfaltem na gorąco;
- oznakowanie drogi w miejscu wykonywania remontu zgodnie z projektem sporządzonym na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784);
- wyrównanie podbudowy przy wybojach o głębokości ponad 4 cm mieszanką mineralno - asfaltową wyrównawczą (szacunkowa ilość: do 400 ton);
- ubytki o powierzchni mniejszej od 1 m2 stanowią ok. 30% ogólnej powierzchni stanowiącej przedmiot zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamierza udzielić zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych):
- przecięcie nawierzchni wokół uszkodzonego miejsca z nadaniem łacie regularnych kształtów,
- wyfrezowanie lub wykucie uszkodzonego miejsca z oczyszczeniem i usunięciem rumoszu oraz odwiezieniem rumoszu na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy, na której dokonuje się remontu,
- skropienie naprawionego miejsca oraz posmarowanie krawędzi i łączeń emulsją asfaltową,
- wypełnienie odpowiednią mieszanką mineralno-bitumiczną łaty z zagęszczeniem do poziomu płaszczyzny otaczającej nawierzchni, przy użyciu masy mineralno-bitumicznej średnioziarnistej zamkniętej wg PN,
- zalanie szwów roboczych asfaltem na gorąco,
- Wyrównanie podbudowy przy wybojach o głębokości ponad 4 cm mieszanką mineralno-bitumiczną.
1. Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji, a wynegocjowana cena nie może przekroczyć kwoty 600 000,00 zł netto.
2. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest decyzją Zamawiającego i jest zależne od jego potrzeb.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena (C) – waga kryterium   60   %;
Dysponowanie dodatkowa brygadą  – waga kryterium    40  %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dysponowanie dodatkowa brygadą

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolność techniczna lub zawodowa:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 zamówienia, które obejmowały swoim zakresem wykonanie robót polegających na remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych, zgodnych
z przedmiotem zamówienia o łącznej wartości 400 000,00 zł brutto (łącznie dwa zamówienia). Wykonawca może okazać się robotami budowlanymi wykonanymi na większe wartości i z większym zakresem, jednak ważne jest to aby w ich składzie były roboty wskazane jak wyżej.
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że, dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji osoby, które będą pełnić funkcję kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz obowiązujące zaświadczenie
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającego co najmniej dwuletnią praktykę zawodową oraz doświadczenie przy kierowaniu minimum 2 robotami budowlanymi związanymi z remontami, budową lub przebudową nawierzchni dróg o wartości min. 200 000,00 zł każda,
c) co najmniej jedną brygadę (ekipę) wykonawczą - minimum 5 osób,
d) sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia w następujących ilościach:
Sprzęt Ilość
Frezarka min. 1 szt.
samochód ciężarowy min. 1 szt.
skrapiarka (dopuszczalna – ciągniona) min. 1 szt.
sprężarka z młotem pneumatycznym min. 1 szt.
walec 5 tonowy min. 1 szt.
piła do cięcia asfaltu min. 1 szt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Wykaz wykonanych robót budowlanych- załącznik nr 5 do SWZ wraz z dowodami o których mowa w rozdziale 10 ust. 4 pkt 2, wykaz osób- załącznik nr 6 do SWZ, wykaz narzędzi- załącznik nr 7 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 13 000,00 zł. Szczegółowe informacje zawarto w rozdziale 16 SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone
do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 10 ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Stosownie do treści art. 455 ust.1 pkt. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w zakresie, o charakterze oraz warunkach ich wprowadzenia opisanych niżej:
1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT, mające wpływ na wysokość ceny brutto za świadczoną usługę. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, należne Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzględnieniem stawki podatku
wynikającej z obowiązujących przepisów, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto;
2) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej niżej w pkt a-d) termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności:
a) wystąpienie długotrwałych trudnych warunków atmosferycznych tj. klęsk żywiołowych, warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego,
c) innych niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego okoliczności, wskutek których niemożliwe będzie ukończenie zamówienia w terminie umownym, i których nie można było przewidzieć nawet przy zachowaniu należytej staranności,
d) zmiany wskazanych w umowie osób uprawnionych do działania po stronie Zamawiającego.
2. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć wykonanie części usług Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom, wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż
przedstawiony w ofercie, zrezygnować z podwykonawstwa, zmienić Podwykonawcę.
3. Określone w § 6 ust. 1 wynagrodzenie podlega waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach określonych poniżej.
4. Każda ze stron może zażądać waloryzacji wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 w przypadku, w którym ceny produkcji budowlano-montażowej publikowane przez Główny Urząd Statystyczny na https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/cenyhandel/ wskazniki-cen/ wzrosną lub spadną narastająco o więcej niż 15% w stosunku do wskaźnika aktualnego (dostępnego)
w chwili podpisania umowy.
5. Nowe wynagrodzenie obowiązuje od dnia podpisania aneksu do umowy, z zastrzeżeniem, że pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia dokona wyliczenia zmian cen jednostkowych i różnic po waloryzacji. Waloryzacja wynagrodzenia liczona jest wyłącznie
w stosunku do zakresu pozostającego do wykonania po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
6. Zmiana wynagrodzenia na skutek waloryzacji nie może przekroczyć 20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto,
określonego w § 6 ust. 1 umowy i będzie następować nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
7. Waloryzacja nastąpi na podstawie aneksu do umowy.
8. Ewentualna zmiana Wynagrodzenia nie będzie dotyczyć okresu, w którym Przedmiot Umowy będzie realizowany w
warunkach opóźnienia niezawinionego przez Zamawiającego.
9. W przypadku zaprzestania publikacji lub zmiany wskaźnika, o którym mowa w ust. 4 strony w troku negocjacji wypracują wskaźnik najbardziej zbliżony. W tym celu strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia dokona wyliczenia zmian cen jednostkowych i różnic po waloryzacji.
10. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_gdanski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiajacy przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie 3) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r. poz. 835). zwana dalej „UOBN” (oświadczenie w treści Załacznika Nr 3 do
SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.