eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cz這pa › Dostawa oleju opa這wego lekkiego dla Zak豉du Gospodarki Komunalnej ZB w Cz這pie.Og這szenie z dnia 2023-01-27


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa oleju opa這wego lekkiego dla Zak豉du Gospodarki Komunalnej ZB w Cz這pie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Cz這pa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791490

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Strzelecka 2

1.5.2.) Miejscowo嗆: Cz這pa

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-630

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 67 259 10 69

1.5.8.) Numer faksu: 67 259 10 65

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@czlopa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.bip.czlopa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opa這wego lekkiego dla Zak豉du Gospodarki Komunalnej ZB w Cz這pie.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-f28e736b-9e1f-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00062857

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-01-27

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00013035/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Dostawa oleju opa這wego lekkiego dla Zak豉du Gospodarki Komunalnej ZB w Cz這pie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/czlopa

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Z zastrze瞠niem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie o鈍iadczenia, wnioski (w tym o wyja郾ienie tre軼i SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane s wy陰cznie poprzez ich z這瞠nie na Platformie OpenNexus pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ (zwanej dalej: „Platform").
2) Korespondencja przekazana zamawiaj帷emu w inny spos鏏 (np. listownie, mailem) nie b璠zie brana pod uwag.
3) Adres Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/czlopa.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1) Ofert i o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i w formie elektronicznej (tj. przy u篡ciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2) Spos鏏 sporz康zenia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze musi by zgody z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie oraz w rozporz康zeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy. 3) Zamawiaj帷y informuje, 瞠 instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotycz帷e w szczeg鏊no軼i logowania, sk豉dania wniosk闚 o wyja郾ienie tre軼i SWZ, sk豉dania ofert oraz innych czynno軼i podejmowanych w niniejszym post瘼owaniu przy u篡ciu platformazakupowa.pl znajduj si w zak豉dce „Instrukcje dla Wykonawc闚” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 4) W celu skr鏂enia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje si, aby komunikacja mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawcami, w tym wszelkie o鈍iadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane s w formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego”.
5) Za dat przekazania (wp造wu) o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji przyjmuje si dat ich przes豉nia za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikni璚ie przycisku „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego” po kt鏎ych pojawi si komunikat, 瞠 wiadomo嗆 zosta豉 wys豉na do zamawiaj帷ego. 6) Korespondencja, kt鏎ej zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami adresatem jest dany wykonawca, b璠zie przekazywana w formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl do danego wykonawcy. 7) Zamawiaj帷y, okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo – aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na platformazakupowa.pl, tj.: a) sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z system闚 operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0, d) w陰czona obs逝ga JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf, f) platformazakupowa.pl dzia豉 wed逝g standardu przyj皻ego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8, g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego Urz璠u Miar, h) maksymalny rozmiar jednego pliku przesy豉nego za po鈔ednictwem dedykowanych formularzy do: z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielko嗆 pliku to maksymalnie 500 MB. 8) Wykonawca, przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego:
1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okre郵one w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zak豉dce „Regulamin” oraz uznaje go za wi捫帷y, 2. zapozna i stosuje si do Instrukcji sk豉dania ofert/wniosk闚 dost瘼nej pod: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 9) Wykonawca nie mo瞠 wycofa oferty po up造wie terminu sk豉dania ofert. 10) Przegl康anie i pobieranie publicznej tre軼i dokumentacji post瘼owania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania do Platformy.Z uwagi na limit znak闚 pozosta貫 wymagania zosta造 zawarte w rozdziale III SWZ

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): . Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zamawiaj帷y informuje, 瞠:
1) administratorem, a w przypadku zam闚ie wsp馧finansowanych ze 鈔odk闚 UE (je瞠li dotyczy) r闚nie podmiotem przetwarzaj帷ym wszelkie dane osobowe os鏏 fizycznych zwi您any z niniejszym post瘼owaniem jest Gmina Cz這pa – Urz康 Miasta i Gminy w Cz這pie,
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urz璠zie Miasta i Gminy w Cz這pie: adres e-mail: iodo@czlopa.pl, tel. 67 258 19 67.
3) dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie niniejszego zam闚ienia,
4) odbiorcami ww. danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy oraz umowy dofinansowania (je瞠li dotyczy),
5) ww. dane osobowe b璠 przechowywane odpowiednio:
− przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego albo przez ca造 okres obowi您ywania umowy w sprawie zam闚ienia publicznego – je瞠li okres obowi您ywania umowy przekracza 4 lata;
− przez okres, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zam闚ie wsp馧finansowanych ze 鈔odk闚 UE;
− do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji – w zakresie okre郵onym w przepisach o archiwizacji,
6) obowi您ek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy,
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) osoba fizyczna, kt鏎ej dane osobowe dotycz posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do ww. danych osobowych. W przypadku korzystania przez osob, kt鏎ej dane osobowe s przetwarzane przez zamawiaj帷ego, z uprawnienia o kt鏎ym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiaj帷y mo瞠 膨da od osoby, wyst瘼uj帷ej z 膨daniem wskazania dodatkowych informacji, maj帷ych na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zako鎍zonego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupe軟ienia nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia ani zmian postanowie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustaw oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 post瘼owania oraz jego za陰cznik闚);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zg這szenie 膨dania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia post瘼owania. W przypadku, gdy wniesienie 膨dania dotycz帷ego prawa, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych zawartych w protokole post瘼owania lub za陰cznikach do tego protoko逝, od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia zamawiaj帷y nie udost瘼nia tych danych, chyba, 瞠 zachodz przes豉nki, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
e) osobie fizycznej, kt鏎ej dane osobowe dotycz nie przys逝guje:
− w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: B.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest dostawa oleju opa這wego lekkiego w ilo軼i 70.000 litr闚 dla Zak豉du Gospodarki Komunalnej ZB w Cz這pie.

Zamawiana 陰czna ilo嗆 oleju stanowi przewidywane, szacunkowe (+/-) zapotrzebowanie i mo瞠 ulec zmianie. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo zwi瘯szenia lub zmniejszenia wielko軼i dostaw w stosunku do zapotrzebowania szacunkowego okre郵onego w SWZ w przypadku zaistnienia okoliczno軼i, na kt鏎e Zamawiaj帷y nie ma wp造wu np. niekorzystnych warunk闚 atmosferycznych. W takim przypadku Wykonawcy nie przys逝guj wobec Zamawiaj帷ego roszczenia odszkodowawcze z tytu逝 zmniejszenia zam闚ienia.
Do ka盥ej dostawy Wykonawca zobowi您any jest dostarczy Zamawiaj帷emu aktualne 鈍iadectwo jako軼i na dostarczany olej opa這wy lekki. Za豉dunek, roz豉dunek oraz transport zostanie uj皻y w cenie jednostkowej sprzeda篡 oleju. Dostawy b璠 realizowane po ka盥orazowym zg這szeniu telefonicznym, pisemnym lub faksem przez Zamawiaj帷ego. Dostawy b璠 dokonywane specjalistycznym pojazdem transportowym wyposa穎nym w legalizowany uk豉d do pomiaru ilo軼iowego oleju opa這wego lekkiego oraz inne urz康zenia niezb璠ne do bezproblemowego przepompowania oleju do zbiornik闚. Minimalna ilo嗆 dostawy jednorazowej to 6.000 litr闚. Odbi鏎 oleju odbywa si b璠zie przez osob reprezentuj帷 Zamawiaj帷ego, zgodnie z odczytem urz康ze pomiarowych zainstalowanych na jednostkach dostawczych Wykonawcy. Dostawy oleju dokonywane b璠 partiami do nast瘼uj帷ych kot這wni:
- przy ul. Moniuszki 29 w Cz這pie
- przy ul. Po逝dniowej 18 w Cz這pie
- przy ul. Brzozowej 7 w Cz這pie
- przy ul. Brzozowej 8 w Cz這pie

Wymagania jako軼iowe i materia這we.
Dostarczony olej powinien posiada nast瘼uj帷e parametry jako軼iowe wynikaj帷e z obowi您uj帷ej Polskiej Normy: PN-C-96-024:2011, to jest:
• warto嗆 opa這wa nie mniejsza jak - 42,6MJ/kg,
• g瘰to嗆 w temp. 15 0 C nie wi璚ej ni - 0,860 kg/dm3
• zawarto嗆 siarki nie wi璚ej ni - 0,2%
• temperatura zap這nu nie ni窺za ni - 56 0 C
• zawarto嗆 wody w % masowych, nie wi璚ej ni - 0,05%
• kolor - czerwony
• zawarto嗆 wytr帷e w % masowych, nie wi璚ej ni - 0,05%
• pozosta這嗆 po spopieleniu w % masowych, nie wi璚ej ni - 0,01 %
• punkt zap這nu, nie mniej ni - 56 0 C

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy oleju

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mo瞠 si ubiega wykonawca, kt鏎y spe軟ia poni瞠j okre郵one warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:

1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
zamawiaj帷y nie stawia szczeg馧owych wymaga w zakresie spe軟iania tego warunku;

2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Wykonawca musi wykaza, 瞠 posiada aktualn koncesj na wykonywanie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o kt鏎ej mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.) obowi您uj帷 przez ca造 okres realizowania zam闚ienia.
W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej ww. dokumenty sk豉daj ten lub ci z wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n, kt鏎zy b璠 odpowiada za realizacj danego zakresu zam闚ienia.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
zamawiaj帷y nie stawia szczeg馧owych wymaga w zakresie spe軟iania tego warunku;

4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi posiada do鈍iadczenie polegaj帷e na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie min. 1 dostaw stanowi帷 przedmiot zam闚ienia o 陰cznej warto軼i min 200 000,00 z brutto.

2. Wykonawca mo瞠 w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub kryteri闚 selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam闚ienia, lub jego cz窷ci, polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nimi stosunk闚 prawnych.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1. podmiotowe 鈔odki dowodowe:
a) zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji danego zam闚ienia wraz z o鈍iadczeniem podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷ym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powo逝je si na jego zasoby (wg wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 7 do SWZ).
Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby mo瞠 by zast徙ione innym podmiotowym 鈔odkiem dowodowym potwierdzaj帷ym, 瞠 wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tego podmiotu;
Uwaga! Ww. dokument nale篡 z這篡 tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolno軼iach lub sytuacji podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby.
b) o鈍iadczenie wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia wskazuj帷e, kt鏎e us逝gi, wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy, wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 1 do SWZ;
Uwaga! Ww. dokument nale篡 z這篡 w przypadku wsp鏊nego ubiegania si wykonawc闚 o udzielenie zam闚ienia.
2. Podmiotowe 鈔odki dowodowe wymagane przez zamawiaj帷ego, kt鏎e nale篡 z這篡 na wezwanie, o kt鏎ym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy na potwierdzenie, 瞠 wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w Rozdziale V pkt 1 SWZ:
- aktualna koncesja na wykonywanie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obrotu paliwami,
o kt鏎ej mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.) obowi您uj帷a przez ca造 okres realizowania zam闚ienia,
- wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚 na rzecz kt鏎ych dostawy zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te dostawy zosta造 wykonane nale篡cie przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego dostawy by造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne dokumenty, wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1. Dokumenty wymagane przez zamawiaj帷ego, kt鏎e nale篡 z這篡 sk豉daj帷 ofert:

1) formularz oferty, wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 1 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru, w celu potwierdzenia, 瞠 osoba dzia豉j帷a w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia ww. dokument闚, je瞠li zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, o ile wykonawca wskaza w za陰czniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚;
3) pe軟omocnictwa lub inne dokumenty potwierdzaj帷e umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia), je瞠li w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia) dzia豉 osoba, kt鏎ej umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt 1 ppkt 2);
4) o鈍iadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 2 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wsp鏊nego ubiegania si wykonawc闚 o udzielenie zam闚ienia ww. dokument sk豉da ka盥y z wykonawc闚.
5) o鈍iadczenie wykonawcy o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 3 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wsp鏊nego ubiegania si wykonawc闚 o udzielenie zam闚ienia ww. dokument sk豉da ka盥y z wykonawc闚, w zakresie, w jakim wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy.
2. Pe軟omocnictwo, o kt鏎ym mowa w pkt 1 nale篡 do陰czy do oferty.
3. Wszelk korespondencj w post瘼owaniu zamawiaj帷y kieruje do pe軟omocnika.
4. Wsp鏊nicy sp馧ki cywilnej s wykonawcami wsp鏊nie ubiegaj帷ymi si o udzielenie zam闚ienia i maj do nich zastosowanie zasady okre郵one w pkt 1 – 3.
5. Przed zawarciem umowy wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia b璠 mieli obowi您ek przedstawi zamawiaj帷emu kopi umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych wykonawc闚, zawieraj帷, co najmniej:
1) zobowi您anie do realizacji wsp鏊nego przedsi瞝zi璚ia gospodarczego obejmuj帷ego swoim zakresem realizacj przedmiotu zam闚ienia,
2) okre郵enie zakresu dzia豉nia poszczeg鏊nych stron umowy,
3) czas obowi您ywania umowy, kt鏎y nie mo瞠 by kr鏒szy, ni okres obejmuj帷y realizacj zam闚ienia.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiaj帷y poza mozliwo軼i zmiany umowy o kt鏎ej mowa w art. 455 Pzp, przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmian zawartej umowy w nast瘼uj帷ych sytuacjach:
a) w przypadku zaistnienia si造 wy窺zej uniemo磧iwiaj帷ej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub przepisami prawa,
b) zmiany w zakresie przedmiotu zam闚ienia b璠帷ej nast瘼stwem zdarze obiektywnie niezale積ych od Zamawiaj帷ego lub Wykonawcy, kt鏎e zasadniczo i istotnie utrudniaj wykonywanie cz窷ci lub ca這軼i zobowi您a wynikaj帷ych z niniejszej Umowy, kt鏎ych Zamawiaj帷y lub Wykonawca nie m鏬 przewidzie i kt鏎ym nie m鏬 zapobiec ani ich przezwyci篹y i im przeciwdzia豉,
c) zmiany wynikaj帷e ze zmiany przepis闚 prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy ( np. urz璠owa stawka podatku VAT ),
d) zmiany wynikaj帷e z odst徙ienia przez Zamawiaj帷ego od cz窷ci zam闚ienia i zwi您anej z tym za-miany wynagrodzenia pod warunkiem wyst徙ienia obiektywnych okoliczno軼i, kt鏎ych Zamawiaj帷y nie m鏬 przewidzie na etapie przygotowania post瘼owania, a kt鏎e powoduj, 瞠 wykonanie przedmiotu zam闚ienia bez ograniczenia jego zakresu powodowa這by dla Zamawiaj帷ego nieko-rzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zam闚ienia i zwi您ane z tym racjo-nalne wydatkowanie 鈔odk闚 publicznych,
e) zmiany przedstawicieli Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem
zgody Zamawiaj帷ego na tak zmian
f) zmiany ceny 1 litra oleju opa這wego w trakcie trwania umowy wynikaj帷ej ze zmian ceny
u producenta.
3. Wyst徙ienie kt鏎ejkolwiek z wymienionych w ust. 2 pkt. od a) do e) okoliczno軼i nie stanowi bezwzgl璠nego zobowi您ania Zamawiaj帷ego do dokonania zmian w umowie, ani nie mo瞠 stanowi podstawy roszcze Wykonawcy do ich dokonania.
4. Wyst徙ienie okoliczno軼i wymienionej w ust. 2 pkt. f powoduje skutki okre郵one w 8 ust. od 4 do

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-02-06 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/czlopa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 10:05

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-03-07

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.