eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipsko › Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta LipskaOgłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta Lipska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Lipsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223340

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 2

1.5.2.) Miejscowość: Lipsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@lipsko.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipsko.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.pzp.lipsko.eu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta Lipska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48a3dfba-770e-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00062788

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021188/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Lipsko

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485752

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGS. 271.21.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 261483,75 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta Lipska”. 3. Zakres zamówienia obejmuje:
2.1. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Partyzantów w Lipsku.
- dostawa i montaż zestawu zabawowego
- wykonanie nawierzchni piaskowej 75 m2
2.2. Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Czachowskiego w Lipsku w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Zamówienie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem warunków, uzgodnień, opinii, zgłoszenia robót budowalnych niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego, a następnie wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy, własne pomiary, obliczenia. W ramach przedmiotu zamówienia wykonane będą roboty polegające na:
a) wykonanie robót budowlanych tj.:
- demontaż starego wyposażenia obiektu,
- przygotowanie ternu pod montaż projektowanych urządzeń zabawowych wraz z wyrównaniem terenu,
- dostawa i montaż urządzeń zabawowych tj.: huśtawka sprężynowa 2D, huśtawka wagowa, huśtawka sprężynowa 3D, zestaw gimnastyczny, zestaw zabawowy, regulamin placu zabaw, nawierzchnia piaskowa.
- wyrównanie i uzupełnienie nawierzchni piaskowej,
- prace agrotechniczne i ukształtowanie terenu.

2.3. Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Słonecznej w Lipsku w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Zamówienie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem warunków, uzgodnień, opinii, zgłoszenia robót budowalnych niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego, a następnie wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy, własne pomiary, obliczenia. W ramach przedmiotu zamówienia wykonane będą roboty polegające na:
a) wykonanie robót budowlanych tj.:
- demontaż starego wyposażenia obiektu,
- wykonanie oświetlenia parkowego solarnego – 2 szt.
- montaż ogrodzenia panelowego
- przesunięcie szafki energetycznej,
- przygotowanie terenu pod montaż projektowanych urządzeń zabawowych wraz z wyrównaniem terenu,
- dostawa i montaż urządzeń zabawowych tj.: huśtawka sprężynowa podwójna, huśtawka wahadłowa, zestaw gimnastyczny sześciokątny, zestaw zabawowy, regulamin placu zabaw, ogrodzenie panelowę z furtką.
- wykonanie nawierzchni piaskowej oraz nawierzchni trawiastej,
- prace agrotechniczne i ukształtowanie terenu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 255166,51 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 531677,34 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 255166,51 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 180316108

7.3.3) Ulica: Borki 10

7.3.4) Miejscowość: Leżajsk

7.3.5) Kod pocztowy: 37-300

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 255166,51 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.