eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Targ › Wykonanie bieżących remontów ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ w 2023r.Ogłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie bieżących remontów ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ w 2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Nowy Targ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893256

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krzywa 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Targ

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-400

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umnt@um.nowytarg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowytarg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie bieżących remontów ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ w 2023r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10b1a6b4-9ca8-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00062658

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004169/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remonty bieżące ulic

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 2. Komunikacja z wykonawcami odbywa się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.3. Zamawiający będzie przekazywał
wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja,
której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 4.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.5.Zamawiający,
zgodnie z art. 67 ustawy Pzp oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.z 2020 r. poz. 2452 - dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”),określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę naplatformazakupowa.pl, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GBRam, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS
Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany
program AdobeAcrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 6. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania
ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view. 8. Zamawiający nie
przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 9. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r.w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).10. Ofertę, oświadczenia, o których mowa
wart.125ust. 1 Pzp., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach
danych, w szczególności w formatach pdf .txt, .rtf, .doc, .docx, .odt .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym informacje
dot. wymogu użycia podpisu elektronicznego, określono w Rozdziale XII i XIX

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dot. ochrony danych osobowych określono w Rozdziale XXXI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dot. ochrony danych osobowych określono w Rozdziale XXXI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżących remontów ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ w 2023r.

2. Roboty budowlane obejmują w szczególności:
1) remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonem z obcinaniem krawędzi i asfaltem lanym bez obcinania krawędzi,
2) przekładki i remonty chodników z płyt chodnikowych i kostki betonowej wraz z uzupełnieniem podbudowy,
3) naprawy mostów i przepustów,
4) remont nawierzchni ulic i chodników na całej szerokości,
5) frezowanie nawierzchni,
6) regeneracja nawierzchni emulsją bitumiczną i utrzymanie przez okres pocenia,
7) wykonywanie innych czynności niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania sieci drogowej w granicach administracyjnych Miasta Nowy Targ, a niemożliwych do przewidzenia wcześniej.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

4. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
1/ rozliczenie robót budowlanych kosztorysowe, przy składnikach cenotwórczych podanych w ofercie do przetargu, w kwocie nie wyższej niż umowna,
2/ podane w ofercie ceny jednostkowe zawierają również koszt wykonania wszystkich czynności, wynikających z technologii wykonania danej operacji, niezbędnych do jej realizacji nawet jeżeli nie zostały uwzględnione w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
3/ wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia a nie wymienionych w dokumentach, a podana cena ofertowa zawiera również wartość tych prac,
4/ w przypadku robót nie ujętych w tabeli stanowiącej ofertę, podstawą do rozliczenia zleconych prac będzie opracowany przez wykonawcę, zatwierdzony przez inspektora nadzoru kosztorys szczegółowy sporządzony w oparciu o podane w ofercie składniki cenotwórcze oraz średnie krajowe ceny materiałów i pracy sprzętu ogłaszane w wydawnictwach „Sekocenbud” w kwartale poprzedzającym wykonanie w/w kosztorysów,
5/ wykonawca zobowiązany jest do bieżącego rozliczania wykonanych prac, tak aby nie dopuścić do przekroczenia wartości umowy, konsekwencje z tytułu przekroczenia wartości umowy poniesie wykonawca,
6/ wszelkie niezbędne materiały zabezpiecza wykonawca (oznacza to również poniesienie przez niego kosztów z tym związanych),
7/ w uzasadnionych przypadkach zagrożenia życia lub mienia znacznej wartości, wykonawca musi przystąpić do wykonywania prac w ciągu 2 godzin od otrzymania telefonicznego zlecenia przez uprawnionego pracownika Urzędu Miasta,
8/ wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikające z nieprawidłowego wykonania prac lub niewłaściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania prac,
9/ wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych warunków na placu budowy i w jego otoczeniu. Wykonawca musi zapewnić dojazd pojazdom służb specjalnych i bezpieczną niezbędną komunikację do nieruchomości,
10/ wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków,
11/ wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca opracuje oraz zatwierdzi organizację ruchu na czas prowadzenia robót drogowych. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji prac norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska naturalnego i ruchu poniesie wykonawca,
12/ wyboje i ubytki przygotowane do uzupełnienia masa bitumiczną muszą być wykonane
w tym samym dniu. W uzasadnionych przypadkach na wniosek wykonawcy po odpowiednim zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsc robót powyższy termin może zostać wydłużony.
13/ zamawiający ustala dla zadań opisanych w rozdziale II ust. 2 pkt 2, 3 i 4 – 36 miesięcy okresu gwarancji, a dla zadań opisanych w rozdziale II ust. 2 pkt 1, 6 i 7 – 12 miesięcy okresu gwarancji,
14/ w specyfikacji warunków zamówienia oraz we wszystkich dokumentach stanowiących załączniki do specyfikacji warunków zamówienia (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub normy, specyfikacje, systemy należy rozumieć jako przykładowe i należy je rozpatrywać z wyrazem „lub równoważne” albo „nie gorsze niż”.
Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji warunków zamówienia oraz jej załącznikach zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia – dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełniać co najmniej parametry określone w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej i nie powinny być gorsze od jej założeń. Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne lub lepsze. Wszystkie materiały, które będą wbudowane lub zainstalowane, muszą  wcześniej być zaakceptowane przez zamawiającego w formie pisemnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia wskazanych zamówień stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.
Przewidziany zakres wskazanych robót budowlanych stanowi zamówienie, które zostało przewidziane również w ogłoszeniu o zamówieniu, polega na powtórzenia tego samego rodzaju zamówień i obejmuje ten sam rodzaj robót budowlanych. Roboty budowlane o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy zostaną zlecone w przypadku zaistnienia takiej konieczności po wykorzystaniu środków na realizację robót budowlanych z umowy podstawowej.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania minimum 20% wartości zamówienia.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym -
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej -
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

4) zdolności technicznej lub zawodowej

a) Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 1000 000,00 zł oraz wykaże, że przynajmniej najważniejsze dwie z tych robót budowlanych zostały wykonane należycie,

b) warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie przy realizacji niniejszego zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj. osobą/ osobami:
─ na stanowisko kierownika budowy, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej,
w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831)
Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

c) warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie:
- mobilnym termosem do mieszanek mineralno - asfaltowych z możliwością podgrzewania masy o pojemności minimum 2m3,
- frezarką do asfaltu, frezarką do szczelin oraz urządzeniem umożliwiającym wykonanie remontu nawierzchni wokół studni kanalizacyjnych w kształcie pierścienia lub urządzeniami mającymi możliwość realizowania wyżej wymienionych trzech funkcji (frezowania asfaltu, frezowania szczelin i umożliwiającym wykonanie remontu nawierzchni wokół studni kanalizacyjnych w kształcie pierścienia),

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1/ zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed terminem składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
2/ zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
3/ odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4/ oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej /wypełniony i podpisany załącznik nr 10 do SWZ /,
5/ oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. /wypełniony i podpisany załącznik nr 11 do SWZ /,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1/ wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne odpowiednie dokumenty
/wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SWZ/,

2/ wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami /według załącznika nr 6 do SWZ/,

3/ wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami /wypełniony i podpisany załącznik nr 8 do SWZ /,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych),

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
Bank PeKaO S.A. I o/Nowy Targ Al. Tysiąclecia 35A
konto nr 08124015741111000007897577.
4. Kserokopię wpłaty zaleca się dołączyć do oferty.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.)1/ wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,2/ wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy.3/ do oferty wspólnej wykonawcy dołączają pełnomocnictwo. 4/pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.5 oferta wspólna, składana przez dwóch
lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu; -
dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną; c) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę
lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się zmiany postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 i ust. 2 ustawy Pzp. 2.
Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 i ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający na podstawie art. 455 ust.
1pkt1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania
umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności o których mowa w Rozdziale XXVIa, XXVIb.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od:
a) niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym
na projektowane postanowienia umowy,
b) od zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający jest obowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo
kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Terminy wniesienia odwołania:
1/ 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja
została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2/ 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli
informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.
7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy określono w art. 108 ust. 1 pkt ustawy Pzp.
2. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp:
a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
b) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł
układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Zamawiający przewiduje również wykluczenie wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art 2 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt.
1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
4. Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”.

Termin wykonania zamówienia.

- rozpoczęcie - od daty podpisania umowy
- zakończenie - do 15 grudnia 2023r.
z czego w okresie maksymalnie 60 dni od podjęcia prac, realizacja minimum 20% wartości zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.