eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wschowa › Adaptacja innych pomieszczeń szkolnych, nie pełniących funkcji dydaktycznych, na salę rewalidacyjno-wychowawczą, na salę terapeutyczno-edukacyjną i na łazienkę dla dzieci niepełnosprawnychOgłoszenie z dnia 2022-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Adaptacja innych pomieszczeń szkolnych, nie pełniących funkcji dydaktycznych, na salę rewalidacyjno-wychowawczą, na salę terapeutyczno-edukacyjną i na łazienkę dla dzieci niepełnosprawnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA WE WSCHOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000661026

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 25

1.5.2.) Miejscowość: Wschowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 655476922

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sosw.wschowa.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sosw.wschowa.info/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Adaptacja innych pomieszczeń szkolnych, nie pełniących funkcji dydaktycznych, na salę rewalidacyjno-wychowawczą, na salę terapeutyczno-edukacyjną i na łazienkę dla dzieci niepełnosprawnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48829d4f-d81e-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00062613

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00097306/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.SOSW/09/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 104670,68 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja innych pomieszczeń szkolnych, nie pełniących funkcji dydaktycznych na salę rewalidacyjno-wychowawczą, na salę terapeutyczno-edukacyjną i na łazienkę dla dzieci niepełnosprawnych. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności: 1) ZADANIE 1 - remont innych pomieszczeń szkolnych, nie pełniących funkcji dydaktycznych, w celu ich adaptacji na salę rewalidacyjno-wychowawczą i salę terapeutyczno-edukacyjną, w zakresie: a. robót rozbiórkowych: rozbiórka drewnianej podłogi, rozbiórka podłoża betonowego, wykucie stolarki okiennej i drzwiowej, wykucie otworów pod drzwi zewnętrzne, wybranie warstwy piasku z podłoża, wywóz gruzu i piasku wraz z utylizacją, b. stolarki okiennej i drzwiowej: montaż drzwi zewnętrznych PCV, montaż okien PCV wraz z parapetami, montaż ościeżnic metalowych, montaż drzwi wewnętrznych pełnych płycinowych, montaż drzwi przesuwnych, c. robót związanych z wykonaniem podłogi: wykonanie chudego betonu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie izolacji cieplnej, wykonanie posadzki betonowej, montaż podłogi z paneli, d. robót wykończeniowych: zamurowanie otworu wraz z otynkowaniem, usunięcie farby olejnej z lamperii, gruntowanie, szpachlowanie ścian i sufitu, malowanie farbami lateksowymi, wykonanie lamperii z lakieru, e. robót zewnętrznych: beton, f. robót elektrycznych: demontaż istniejącej instalacji, wykonanie nowej instalacji oświetleniowej i gniazd, montaż opraw oświetleniowych, montaż gniazd 2) ZADANIE 2 - remont innych pomieszczeń szkolnych, nie pełniących funkcji dydaktycznych, na łazienkę dla dzieci niepełnosprawnych : rozbiórka drewnianej podłogi, rozbiórka podłoża betonowego, wykucie stolarki okiennej i drzwiowej, wybranie warstwy piasku z podłoża, wywóz gruzu i piasku wraz z utylizacją, wykonanie sufitu podwieszanego, rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, montaż okna PCV wraz z parapetami, montaż ościeżnicy metalowej, montaż drzwi wewnętrznych pełnych płycinowych, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, wykonanie nowej instalacji oświetleniowej i gniazd, montaż opraw oświetleniowych, montaż gniazd, zeskrobanie i zmycie starej farby, gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi, gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi, przygotowanie powierzchni do licowania płytkami, licowanie ścian płytkami metodą zwykłą, posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES, zamontowanie progu drzwiowego z listwy mosiężnej, nowa instalacja rur wodociągowych i kanalizacyjnych, montaż ustępu z płuczką z porcelany "kompakt", montaż umywalki pojedynczej porcelanowej, montaż brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego wraz z obudową, montaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej o średnicy nominalnej 15 mm, bateria natryskowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm, montaż wentylatora wyciągowego, montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych. 3. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1333 ze zm.; dalej zwana: „ustawa Prawo budowlane”), ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) i ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.). 4. Pozostałe wymagania odnośnie realizacji inwestycji: 1) wszelkie materiały użyte do wykonania robót muszą uzyskać akceptacje Inwestora, 2) w przypadku wątpliwości lub pojawienia się na budowie nieprzewidzianych w projekcie okoliczności Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego, 3) Wykonawca będzie zobowiązany w ramach realizacji zadania wykonać roboty opisane w dokumentacji. 4) Ostateczne wynagrodzenie zostanie rozliczone kosztorysem powykonawczym, opracowanym na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SWZ. 5) tam, gdzie w opisie zostały wskazane: normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo Budowlane, Zamawiający każdorazowo dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od założonych w powyżej wymienionych dokumentach, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, 6) przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia. Wykryte niezgodności, niejasności, powinien zgłosić Zamawiającemu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 112901,54 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 214784,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 112901,54 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Robót Budowlano-Wykończeniowych Jerzy Kot

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6971669430

7.3.3) Ulica: Reymonta 22E

7.3.4) Miejscowość: Wschowa

7.3.5) Kod pocztowy: 67-400

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 112901,54 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-09-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.