eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Przebudowa ulic Suchy Las, Robinii, II Armii Wojska Polskiego, Michałowicza w Warszawie w zakresie odwodnienia."Ogłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa ulic Suchy Las, Robinii, II Armii Wojska Polskiego, Michałowicza w Warszawie w zakresie odwodnienia.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Dzielnicy Ursus

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Czerwca 1976r. Nr 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-495

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ursus.wzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zamowienia.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa ulic Suchy Las, Robinii, II Armii Wojska Polskiego, Michałowicza w Warszawie w zakresie odwodnienia.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-929daab8-9d64-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00062312

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00507047/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Przebudowa ulic Suchy Las, Robinii, II Armii Wojska Polskiego, Michałowicza w Warszawie w zakresie odwodnienia.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo
aplikacyjne do przekazania danych dotyczące systemuhttps://zamowienia.um.warszawa.pl:- stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;-komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym
wspieranym przez producenta;- zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google
Chrome lub MS Edge;- włączona obsługa JavaScript;-zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie
.pdf. Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB. Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf,
pdf,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a,
mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Format kodowania i oznaczania czasu:- plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany –
format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie
terminu składania ofert;- oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
Pozostałą korespondencję i pytania związane z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem strony
https://zamowienia.um.warszawa.pl. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed
upływem wymaganego terminu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z częścią19 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UD-XI-WZP.271.2.2023.PPO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 264227,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje przebudowę ulic Suchy Las, Robinii, II Armii Wojska Polskiego, Michałowicza w Warszawie w
zakresie odwodnienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości na wykonane roboty (G)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej;
1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat od dnia, w którym upływa termin
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 (trzy)
roboty budowlane obejmujące swoim zakresem przebudowę lub remont drogi publicznej o
wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda.

2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi spełniają niżej określone
wymagania:
a) kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej
drogowej;
b) kierownik ds. utrzymania terenów zieleni - osoba, która ukończyła kurs organizowany przez branżowe stowarzyszenia
naukowo-techniczne, np. NOT (Naczelna Organizacja techniczna), SITO (Stowarzyszenie Inżynierów i techników
Ogrodnictwa), EFPF (Europejska Federacja Profesjonalnych Florystów) oraz inne organizacje prowadzące kursy i szkolenia
w zakresie pielęgnacji terenów zieleni, zakończone egzaminem, na podstawie których wydają zaświadczenie kwalifikacyjne
„inspektora nadzoru terenów zieleni” oraz posiadającą minimum średnie wykształcenie w specjalności ogrodnictwo lub
architektura krajobrazu.
Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zamawiający rozumie uprawnienia wydane na
podstawie aktualnie obowiązującej ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą,
uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: potwierdzenie aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Części 9 pkt 1 lit a) SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez zamawiającego – stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
wykaz robót, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu (5) lat od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami , o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeśli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykaz robót sporządzony według wzoru formularza –
stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami. Wykaz osób sporządzony według wzoru formularza – stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych
podmiotów musi przedstawić zobowiązanie tego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia, które powinno być sporządzone wg formularza – stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;
Wykonawca, który w momencie składania oferty opiera się jedynie na własnych zdolnościach, nie jest uprawniony do
powoływania się na zdolności innych podmiotów w ramach wyjaśnienia lub uzupełniania dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz
z własnymi oświadczeniami, o których mowa w ust. 1 ppkt 1), oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3) oferta o treści zgodnej ze wzorem formularza – stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ;
4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (również wspólnicy spółki cywilnej) dołączają do
oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy, w którym wskażą które elementy przedmiotu zamówienia
zostaną wykonane przez poszczególnych wykonawców w odniesieniu do spełnienia wyżej wymienionych warunków,
sporządzone według wzoru – stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ;
Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, składają;
1) w przypadku wykonawcy w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje dokumentów, o których
mowa w niniejszej SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1
ustawy PZP oraz art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zwierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazanie osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę
lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
2) do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP oraz podwykonawców
niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020
roku stosuje się odpowiednio.
3) Pozostałe dokumenty i oświadczenia wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, składają zgodnie z wytycznymi w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 500,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają;
1) Oświadczenie wykonawcy, wymienione w części 9 SWZ;
a) ust. 1 pkt 1 lit. a) składa, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania;
b) ust. 1 pkt. 1 lit b) składa, każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
c) ust. 1 pkt 1 lit. a) w zakresie potwierdzenia aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składa, każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
2) wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
3) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zawiera paragraf 17 Istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykaz osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami:
1) W sprawach merytorycznych;
Główny specjalista w WIR – Urszula Mazur- e-mail: ursus.wir@um.warszawa.pl
tel. +48 22 443-61-34;
Główny specjalista w WIR – Adam Wierciński- e-mail: ursus.wir@um.warszawa.pl
tel. +48 22 443-61-54;
2) W sprawach proceduralnych;
Główny specjalista w WZP – Piotr Poliszkiewicz – e-mail: ursus.wzp@um.warszawa.pl;
tel. +48 22 443-62-16
2. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
1) Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia, jeśli zachodzi jedna z przesłanek opisanych w art. 255
ustawy PZP.
2) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 256 ustawy PZP.
3) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość
unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.
3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu postępowania, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 3, na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie przesłanek z art. 7 ust 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.