eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu, zagospodarowania odpadów przemysłowych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz dzierżawy kontenerów.Ogłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu, zagospodarowania odpadów przemysłowych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz dzierżawy kontenerów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387388984

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mieczysława Pożaryskiego 28

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-703

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@iel.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://iel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badania i rozwój.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu, zagospodarowania odpadów przemysłowych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz dzierżawy kontenerów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ad65408-9e19-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00062262

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/iel

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://iel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne i organizacyjne zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPI.2510.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie sukcesywnych usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów przemysłowych niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne o następujących kodach i ilościach: 07 02 08* - Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne (Skład: ciekły zanieczyszczony aceton. Ciało stałe pozostałe z destylacji acetonu w postaci kawałków zestalonej kompozycji żywicy epoksydowej z utwardzaczem) – 2,5 Mg/rok. 07 02 17 - Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16. (Skład: ciało stałe w postaci dwu-składnikowego silikonu) – 12 Mg/rok. 12 01 05 - Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych (Skład: ciało stałe w postaci połamanych, pokruszonych odpadów technologicznych wyrobów szkło-epoksydowych, utwardzone włókno szklane nasączone kompozycją żywiczną) - 40 Mg/rok. 12 01 09* - Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców (Skład: zużyte chłodziwo, w skład którego wchodzi kwas oleju talowego, związki z etanoloaminą, kwas borowy, amidy, etanol, alkohole etoksylowane C12-C15) - 0,4 Mg/rok. 15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych (Skład: opakowania z blachy stalowej 200dm³, hobok, kanister, zawierające pozostałości substancji sklasyfikowanej jako niebezpieczna – pozostałości żywic epoksydowych, utwardzaczy, farb) - 0,5 Mg/rok. 15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) - 7 Mg/rok. 16 03 05* - Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne (Skład: ciecz o drażniącym zapachu – węglowodory, aminy alifatyczne, bezwodniki kwasów, silikony). Pozostałości substancji i mieszanin niewykorzystanych w próbach technologicznych oraz przeterminowane substancje mieszaniny przeznaczone do procesu produkcji) - 0,2 Mg/rok.
Przedmiot zamówienia obejmuje również dzierżawę jednego kontenera o pojemności 36m3. W kontenerze składowane będą odpady o kodzie 12 01 05. W celu selektywnej zbiórki odpadów, Wykonawca dostarczy (wydzierżawi) Zamawiającemu 15 szt. pojemników o pojemności 1m3 każdy, do bieżącego składowania odpadów o kodach 15 02 02* i 07 02 17. Pojemniki w ilości 15 szt. muszą być dostępne na terenie Zakładu Zamawiającego w sposób ciągły, tzn. w momencie odbioru przez Wykonawcę zapełnionej ilości pojemników, wskazanej przez Zamawiającego w zgłoszeniu mailowym, Wykonawca podstawi taką samą ilość pustych pojemników. Odbiór odpadów od Zamawiającego odbywać się będzie specjalistycznym transportem Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa dotyczącymi transportu odpadów przemysłowych. Odbiór odpadów dokonywany będzie po mailowym zgłoszeniu Zamawiającego do Wykonawcy, w terminie do pięciu dni roboczych od daty zgłoszenia. Zgłoszone do odbioru odpady Zamawiający odpowiednio posegreguje, zabezpieczy i przygotuje do transportu. Załadunek leżał będzie po stronie Zamawiającego. Zamawiający wraz z przeznaczonymi do wywozu i zagospodarowania odpadami przekaże Wykonawcy dokumentację spełniającą wymogi obowiązujących przepisów prawa. Miejsce realizacji zamówienia: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki, ul. Wojska Polskiego 51, 57-530 Międzylesie, woj. Dolnośląskie, Polska.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W zależności od rzeczywistych potrzeb, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji, tzn. możliwość przekazania większej ilości odpadów w ilościach wg zestawienia: 07 02 08* - Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne (Skład: ciekły zanieczyszczony aceton. Ciało stałe pozostałe z destylacji acetonu w postaci kawałków zestalonej kompozycji żywicy epoksydowej z utwardzaczem) – 3 Mg/rok. 07 02 17 - Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16. (Skład: ciało stałe w postaci dwu-składnikowego silikonu) – 16 Mg/rok. 12 01 05 - Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych (Skład: ciało stałe w postaci połamanych, pokruszonych odpadów technologicznych wyrobów szkło-epoksydowych, utwardzone włókno szklane nasączone kompozycją żywiczną) – 60 Mg/rok. 12 01 09* - Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców (Skład: zużyte chłodziwo, w skład którego wchodzi kwas oleju talowego, związki z etanoloaminą, kwas borowy, amidy, etanol, alkohole etoksylowane C12-C15) – 0,4 Mg/rok. 15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych (Skład: opakowania z blachy stalowej 200dm³, hobok, kanister, zawierające pozostałości substancji sklasyfikowanej jako niebezpieczna – pozostałości żywic epoksydowych, utwardzaczy, farb) – 1 Mg/rok. 15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) – 10 Mg/rok. 16 03 05* - Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne (Skład: ciecz o drażniącym zapachu – węglowodory, aminy alifatyczne, bezwodniki kwasów, silikony). Pozostałości substancji i mieszanin niewykorzystanych w próbach technologicznych oraz przeterminowane substancje mieszaniny przeznaczone do procesu produkcji) – 0,3 Mg/rok. Wykonawcy nie przysługują kary ani żadne opłaty dodatkowe z powodu braku przekazania przez Zamawiającego całości lub części Wielkości Opcjonalnej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 365 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej, gdzie 1% równa się 1 punktowi.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenia (decyzje) obejmujące swym zakresem rodzaje odpadów o kodach przedstawionych w rozdziale IV (Opis przedmiotu zamówienia), wydane przez właściwe organy administracyjne na: 1/. zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne; 2/. transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, potwierdzone odpowiednimi wpisami w Bazie Danych Odpadowych (BDO).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1/. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; art. 108 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 i w art. 109 ust. 1 pkt 5, 8, 10 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. 2/. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1/. Aktualna decyzja (pozwolenie) na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne; 2/. Aktualna decyzja (pozwolenie) na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne lub uzyskane odpowiednie wpisy w Bazie Danych Odpadowych (BDO). Jeżeli Wykonawca posiada odpowiednie wpisy w BDO odnośnie ww. decyzji (pozwoleń), nie będzie wzywany do ich złożenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie będzie żądał złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. Wykonawcy zobowiązani są spełnić warunki określone w postępowaniu według wymagań określonych dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie przewidziane w art. 117 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - oświadczenie stanowi załącznik nr 5 do SWZ. Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podpisuje pełnomocnik. Przed odpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej, przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy, w szczególności dotyczące zmiany: a/. obowiązującej stawki VAT, b/. wysokości wynagrodzenia w razie pozbawienia Wykonawcy w trakcie trwania umowy statusu czynnego podatnika VAT lub rejestracji Wykonawcy jako czynnego podatnika VAT, c/. przepisów prawnych istotnych dla realizacji umowy, w zakresie w jakim jest to niezbędne do należytego wykonania umowy, d/. skrócenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia braku możliwości należytej realizacji świadczenia m.in. w przypadku trwałego zaostrzenia obowiązujących ograniczeń sanitarnych, e/. skutków działania siły wyższej w zakresie niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu umowy. Siła wyższa stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależnie od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stale lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. W sytuacji zaistnienia siły wyższej Strony niezwłocznie uzgodnią tryb dalszego postępowania.
WALORYZACJA UMOWY: 1/. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen usług lub kosztów w zakresie uzasadnionego i udokumentowanego zwiększenia kosztów związanych z realizacją zamówienia mających wpływ na należytą realizację zamówienia. 2/. Minimalny poziom zmiany cen usług lub kosztów uprawniający do zmiany wynagrodzenia wynosi 15% w stosunku do cen jednostkowych zawartych w ofercie. 3/. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej kalkulacji zmienionej ceny oraz złożenia dowodów. Przez dowody należy rozumieć w szczególności: zamówienia do poddostawców, faktury kosztowe (kopie), kosztorysy i kalkulacje własne, informacje od kontrahentów, które powodują zmianę ceny. 4/. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić nie częściej niż raz na kwartał, pod warunkiem zgłoszenia jej na 14 dni przed początkiem nowego kwartału. 5/. Pierwsza zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż 90 dni od dnia zawarcia umowy. 6/. Łączna wartość zmian nie może przekroczyć 30% wartości brutto zamówienia określonej pierwotnie w umowie.7/. Maksymalna wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy pozostaje bez zmian. 8/. W przypadku wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, umowa wygasa. 9/. W przypadku deflacji ceny jednostkowe o których mowa w § 4 ust. 5 umowy, pozostają bez zmian. 10/. Zmiana wynagrodzenia wymaga podpisania przez Strony aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym http://iel.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-07

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.