eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myszków › Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego do budynku stanowiącego własność Powiatu Myszkowskiego, będącego w zarządzie PUP w MyszkowieOgłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego do budynku
stanowiącego własność Powiatu Myszkowskiego, będącego w zarządzie
PUP w Myszkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY URZĄD PRACY W MYSZKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151526529

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Partyzantów 21

1.5.2.) Miejscowość: Myszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 34 313 50 20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kams@praca.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: myszkow.praca.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego do budynku
stanowiącego własność Powiatu Myszkowskiego, będącego w zarządzie
PUP w Myszkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5289b1c7-9e19-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00062207

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060120/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Kompleksowa dostawa, obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego do budynku stanowiącego własność Powiatu Myszkowskiego, będącego w zarządzie PUP w Myszkowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5289b1c7-9e19-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Z zastrzeżeniem postanowień
zawartych w SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r.
poz. 344), tj:
1) poprzez Platformę, która dostępna jest pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl
2) w sytuacjach awaryjnych (np. w przypadku braku działania Platformy) zamawiający może również komunikować się z
wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej z adresu e-mail: kams@praca.gov.pl.
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
postępowania: ZP OA.26.1.2023.MS
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Przewodniczący Komisji Przetargowej Marek
Sosnowski: email: kams@praca.gov.pl
4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w Rozdziale 13 lub
18 specyfikacji warunków zamówienia składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Platformy: https://ezamowienia.gov.pl.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z aktualnymi wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju. Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie, ul. Partyzantów 21, 42-300 Myszków,
reprezentowany przez Dyrektora.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
iod@myszkow.praca.gov.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o którym mowa w art.
275 pkt. 1 PZP.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby/podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art.18 ust. 1 Ustawy pzp i/lub zewnętrzna kancelaria prawna, i/lub operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 ze zm.), i/lub posłaniec (kurier) dostarczający korespondencję na
zasadach określonych w art. 65 ust. 2, 401 ust. 1, 508 ust. 2 Ustawy pzp. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone do
przetwarzania zewnętrznemu podmiotowi dostarczającemu (realizującemu) usługi teleinformatyczne i/lub narzędzia/urządzenia
komunikacji elektronicznej lub obsługującego zamówienia publiczne osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz Ustawy PZP. Z powyższych praw może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP OA.26.1.2023.MS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (sprzedaż i dystrybucja) do
budynku przy ul.Partyzantów 21 w Myszkowie w okresie 12 miesięcy.2. Szacunkowe zapotrzebowanie gazu na okres 12 m-
cy wynosi: 558 719 kWh (taryfa W-5.1).4.Rzeczywiste rozliczenia odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań
układu pomiarowo-rozliczeniowego za dostawę gazu zgodnie z ofertą Wykonawcy i fakturowane zgodnie z rzeczywistym
odczytem układu pomiarowego

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09120000-6 - Paliwa gazowe

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada aktualne zezwolenie uprawniające do
obrotu na terenie Polski oferowanymi produktami stanowiącymi przedmiot zamówienia, tj:
- ważną koncesję w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
- ważną koncesję w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub (jeżeli
wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostaw gazu ziemnego) ważną Umowę
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego umożliwiającą realizowanie
dostaw do punktów odbioru opisanych w Załączniku nr 4 do SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia wykonawcy w
zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) koncesja w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) koncesja w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub (jeżeli wykonawca nie
jest właścicielem sieci na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostaw gazu ziemnego) ważnej Umowy z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego umożliwiającą realizowanie dostaw do punktów odbioru
opisanych w Załączniku nr 4 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę, należy sporządzić z wykorzystaniem Formularza oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ oraz
integralnej części oferty w postaci Formularza cenowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 A do SWZ.
2. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w
dokumencie rejestrowym Wykonawcy, lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w
przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika. Podpis
powinien dawać możliwość weryfikacji osoby go składającej.
3. Ponadto do oferty Wykonawca załącza:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie to stanowi
dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania
ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe – oświadczenie należy złożyć zgodnie z wzorem
stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
UWAGA – niniejsze oświadczenie składają odrębnie:
- Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2) Jeżeli dotyczy: Pełnomocnictwo (lub inny stosowny dokument) w przypadku jeżeli oferta podpisywana jest przez
pełnomocnika lub gdy umocowanie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy (również w
przypadku składania oferty wspólnej);
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy, spośród których tylko jeden spełnia
warunek dotyczący uprawnień –oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, z którego będzie wynikać, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo lub inny dokument, potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców
występujących wspólnie, winno być załączone do oferty w formie spełniającej wymagania rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w
Rozdziale 4 ust. 2 pkt. 2 SWZ, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty
budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy
w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie uwzględnionym w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik
nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: zgodnie ze SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.