eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › "Wykonanie koncepcji, kompleksowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wszystkich branż wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych w Opolu"Ogłoszenie z dnia 2022-02-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Wykonanie koncepcji, kompleksowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wszystkich branż wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych w Opolu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: TBS Opole

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531308741

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Hallera 9A

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-867

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774040640

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@otbs.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.otbs.opole.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/otbs_opole/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie koncepcji, kompleksowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wszystkich branż wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych w Opolu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d6ec006b-73ad-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00062110

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-I/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 203252,04 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji, kompleksowego projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z przedmiarem robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót umożliwiającą realizację inwestycji, zawierającą niezbędne do wykonania zadania dokumentacje branżowe, kosztorysy nakładcze i kosztorysy inwestorskie, uzgodnienia, decyzje oraz prawomocne pozwolenie na budowę, inwentaryzacje zieleni, projekty koniecznych rozbiórek, (zwaną dalej na potrzeby niniejszego postępowania „dokumentacją projektową”) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizowanych inwestycji z dokumentacją projektową.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona.
Oferta została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu.
Z dokumentów złożonych przez Wykonawcę nie wynika, że spełnia wymagania opisane w rozdziale IX ust. 2 pkt 2.4 a) tj. "wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zostały już zrealizowane i oddane do użytku lub znajdują się w fazie realizacji, obiekty w zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia (dokumentacja projektowa na budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne, zamieszkania o powierzchni użytkowej co najmniej 13 500 m2) na podstawie co najmniej dwu dokumentacji projektowych które Wykonawca wykonał z należytą starannością”, a zatem Wykonawca nie wykazał warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. Z powyższych przyczyn podlega wykluczeniu.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 439110,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 439110,00 PLN

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Kwota podana w sekcji VI pkt. 6.2 i 6.3 jest kwotą brutto.
Kwota netto wynosi 357000,00 zł

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.