eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Janów › "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Janów".Ogłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Janów”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Janów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659326

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Janów

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-130

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 85 7216288

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@janow.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.janow.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://janow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Janów”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99ed0416-1d36-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00062104

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00049908/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Janów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305761/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: B.271.7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Janów”.
2. W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie dwóch zadań:
1) Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gm. Janów wraz z wymianą pompowni ścieków
w m. Janów w formule „zaprojektuj i wybuduj”
2) Zadanie 2: Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody na działkach 58/1 i 58/2 w obrębie Białousy, gm. Janów
3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik
nr 1 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45262300-4 - Betonowanie

45232460-4 - Roboty sanitarne

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podstawą prawną unieważnienia postępowania stanowi art. 255 pkt 7 ustawy Pzp, zgodnie z którym, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263.

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający wszczął postepowanie w dniu 16.08.2022 r. zamieszczając stosowne Ogłoszenie oraz SWZ wraz z załącznikami na platformie zakupowej: https://janow.ezamawiajacy.pl Termin składania ofert wyznaczono na dzień 31.08.2022 r. do godziny 09.00. Do wyznaczonego terminu wpłynęła jedna oferta – od Wykonawcy - Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o . Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.
Zawiadomienie o wyborze oferty zostało przekazane do Wykonawcy oraz zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 28.09.2022 r. Wykonawca odraczał termin podpisania umowy. Zamawiający w dniu 10.01.2023 r. skierował ostateczne wezwanie do podpisania umowy. Dnia 13.01.2023 r. Wykonawca poinformował zamawiającego o odstąpieniu od podpisania umowy. Wobec powyższego Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.