eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wronki › Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Przedszkola nr 2 Wronczusie we Wronkach od 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.Ogłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Przedszkola nr 2 Wronczusie we Wronkach od 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole nr 2 Wronczusie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570302314

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności

1.5.2.) Miejscowość: Wronki

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przedszkole2wronki@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przedszkole2wronki.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/696175

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Przedszkola nr 2 Wronczusie we Wronkach od 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9492b0a1-6cc2-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00061948

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040090/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Przedszkola nr 2 Wronczusie we Wronkach od 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r."

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460628/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPPp1.5.22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 181656,15 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Przedszkola nr 2 Wronczusie we Wronkach od 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.
2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ
4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.
5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury.
6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego.
7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.
8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem:
Część I zamówienia:
Mięso i produkty mięsne wieprzowo - wołowe
KOD CPV 15130000-8
Łopatka wieprzowa bez kości (klasa I) kg 270
Łopatka wieprzowa z kością ( klasa I ) kg 150
Schab bez kości (klasa I ) kg 55
Wołowina z kością kg 20
Mięso mielone z łopatki (klasa II A) kg 170
Boczek surowy wędzony wieprzowy (klasa I ) kg 20
Kiełbasa śląska delikatesowa (o zawartości mięsa 80% w 100 g produktu). kg 50
Kiełbasa zwyczajna (o zawartości mięsa 80% w 100 g produktu). kg 20
Szynka gotowana wieprzowa (o zawartości mięsa 85% w 100 g produktu). kg 45
Kiełbasa krakowska parzona (o zawartości mięsa 85% w 100 g produktu). kg 20
Schab z kością ( klasa I) kg 30
Słonina kg 20
Parówki wieprzowe ( zawartość mięsa wieprzowego min.94% w 100 g produktu) kg 100
Wołowina bez kości kg 40
Pasztet kg 5
Mortadela z mięsa wieprzowo-drobiowego zawartość mięsa wieprzowego in. 25 % oraz mięsa drobiowego min. 16 % w 100 g produktu kg 15

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15130000-8 - Produkty mięsne

4.5.5.) Wartość części: 23990,29 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Przedszkola nr 2 Wronczusie we Wronkach od 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.
2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w II części SWZ oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ

4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.

5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury.

6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego.

7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.
8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem:
Część II zamówienia:
Mięso i produkty mięsne drobiowe
KOD CPV 15112000-6
Kurczak - mięso drobiowe klasa A kg 300
Filet drobiowy z półtuszy drobiowej klasa A kg 250
Porcje rosołowe z półtuszy drobiowej klasa A kg 12
Szynka drobiowa – mięso drobiowe Klasa A( o zawartości mięsa 94% w 100 g produktu) kg 25
Indyk skrzydła kg 15
Kurczak skrzydła kg 20

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15112000-6 - Drób

4.5.5.) Wartość części: 12743,01 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Przedszkola nr 2 Wronczusie we Wronkach od 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.
2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ
4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.
5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury.
6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego.
7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.
8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem:
Część III zamówienia:
Owoce i warzywa świeże, ziemniaki
KOD CPV 03220000-9, 03212100-1
Marchew kg 330
Pietruszka korzeń kg 120
Seler korzeń kg 35
Por szt. 110
Buraki kg 85
Kapusta biała kg 110
Kapusta modra kg 50
Kapusta pekińska szt. 55
Kapusta młoda szt. 25
Kalafior szt. 20
Kalarepa szt. 35
Brokuły szt. 10
Pomidory kg 100
Pieczarki kg 45
Papryka kg 55
Sałata lodowa szt. 135
Koperek pęczek o wadze 0,05 kg szt. 100
Ziel. pietruszka pęczek o wadze 0,05 kg szt. 230
Szczypior pęczek o wadze 0,01 kg szt. 190
Cebula kg 140
Czosnek (kraj pochodzenia Polska) szt. 65
Ogórek zielony kg 80
Cytryny kg 110
Jabłka kg 400
Gruszki kg 140
Banany kg 260
Pomarańcza kg 50
Mandarynki kg 50
Arbuz kg 200
Winogrono kg 100
Śliwki kg 25
Truskawki kg 40
Botwinka – pęczek o wadze 0,30 kg szt. 25
Rzodkiewka – pęczek o wadze 0,1 kg szt. 150
Groch łuskany kg 20
Fasola Jaś kg 20
Kiwi szt. 80
Ziemniaki kg 2500
Cukinia kg 30
Brzoskwinie kg. 10
Cebula czerwona kg 15
Kapusta włoska szt. 10
Fasolka szparagowa żółta kg 10
Borówki amerykańskie poj. 250 g szt. 25
Maliny poj. 250 g szt. 25
Sałata masłowa szt. 25
Nektarynki kg 10

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03220000-9 - Warzywa, owoce i orzechy

03212100-1 - Ziemniaki

4.5.5.) Wartość części: 23203,48 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Przedszkola nr 2 Wronczusie we Wronkach od 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.
2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ
4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.
5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury.
6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego.
7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.
8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem:
Część IV zamówienia:
Produkty zwierzęce - jaja
KOD CPV 03142500-3
Jajka wielkość L szt. 4000

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03142500-3 - Jaja

4.5.5.) Wartość części: 3904,74 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Przedszkola nr 2 Wronczusie we Wronkach od 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.
2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ

4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.

5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury.

6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego.

7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.
8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem:
Część V zamówienia:
Owoce, warzywa mrożone
KOD CPV 15330000-0
Brokuły mrożone (opakowanie-woreczek o masie 2,5 kg) szt. (opakowanie-woreczek o masie 2,5 kg) 20
Brukselka mrożona (opakowanie-woreczek o masie 2,5 kg) szt. (opakowanie-woreczek o masie 2,5 kg) 8
Kalafior mrożony (opakowanie-woreczek o masie 2,5 kg) szt. (opakowanie-woreczek o masie 2,5 kg) 20
Maliny mrożone (opakowanie-woreczek o masie 2,5 kg) szt. (opakowanie-woreczek o masie 2,5 kg) 65
Szpinak mrożony (opakowanie-woreczek o masie 2,5 kg) szt. (opakowanie-woreczek o masie 2,5 kg) 20
Truskawki mrożone (opakowanie-woreczek o masie 2,5 kg) szt. (opakowanie-woreczek o masie 2,5 kg) 55
Mix kompotowy mrożony (opakowanie-woreczek o masie 2,5 kg) szt. (opakowanie-woreczek o masie 2,5 kg) 50
Wiśnie mrożone (opakowanie-woreczek o masie 2,5 kg) szt. (opakowanie-woreczek o masie 2,5 kg) 50
Fasolka szparagowa żółta ( opakowanie – woreczek o masie 2,5 kg) szt. (opakowanie-woreczek o masie 2,5 kg) 10

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa

4.5.5.) Wartość części: 13394,56 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Przedszkola nr 2 Wronczusie we Wronkach od 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.
2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ
4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.
5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury.
6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego.
7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.
8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem:
Część VI zamówienia:
Ryby mrożone i wędzone
KOD CPV 15200000-0
Dorsz czarniak mrożony ( opakowanie tafla o masie 9 kg) kg 100
Makrela wędzona kg 10

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

4.5.5.) Wartość części: 4815,85 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Przedszkola nr 2 Wronczusie we Wronkach od 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.
2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ

4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.

5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury.

6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego.

7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.
8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem:
Część VII zamówienia:
Produkty mleczarskie
KOD CPV 15500000-3
Masło o zawartości tłuszczu 82% (opakowanie-kostka o masie 200 g) typu OSM Czarnków lub równoważne szt. (opakowanie-kostka o masie 200 g) 1600
Mleko zawartość tłuszczu- 3,2% UHT (opakowanie – karton 1 l) szt. (opakowanie – karton 1 l) 1800
Ser biały mielony typu JULIKO lub równoważny (opakowanie- wiaderko o masie 1000 g) szt. (opakowanie- wiaderko o masie 1000 g) 50
Ser śmietankowy (zawartość 21 g tłuszczu w 100 g produktu) typu Almette lub równoważny (opakowanie jedn. o masie 150 g) szt. (opakowanie jedn. o masie 150 g) 70
Ser żółty w kostce kg 35
Śmietana 18 % w 250 ml produktu (opakowanie- karton o pojemności 250 ml) szt. (opakowanie- karton o pojemności 250 ml) 300
Śmietana pasteryzowana o zawartości tłuszczu 30 % (opakowanie- karton o pojemności 500 ml) szt. (opakowanie- karton o pojemności 500 ml) 180
Śmietana wiejska 18 % (ukwaszana) (opakowanie jednostkowe – kubeczek o masie netto 400 g) szt. (opakowanie jednostkowe – kubeczek o masie netto 400 g) 100
Twaróg półtłusty mielony (opakowanie o masie netto 250 g) typu OSM Czarnków lub równoważny szt. (opakowanie o masie netto 250 g) 130
Twaróg śmietankowy mielony (opakowanie o masie netto 250 g) typu OSM Czarnków lub równoważny szt. (opakowanie o masie netto 250 g) 30
Jogurt naturalny (opakowanie jednostkowe – kubeczek o masie netto 350 g) szt. (opakowanie o masie netto 350 g) 60
Maślanka naturalna (opakowanie butelka plastikowa o masie netto 1 kg ) szt. (opakowanie o masie netto 1 kg ) 15
Serek Mascarpone śmietankowo-kremowy (opakowanie o masie netto 250 g) szt. (opakowanie o masie netto 250 g) 10
Serek o smaku waniliowym z drażami ( opakowanie kubek o masie od 110 g do 130g ) typu OSM Czarnków lub równoważny szt. (opakowanie kubek o masie 110g -130 g) 500
Deser Zuzia śmietankowo-czekoladowy (opakowanie kubek o masie netto od130 g do 150g) typu OSM Czarnków lub równoważny szt. (opakowanie kubek o masie netto 130 g – 150g) 1600
Deser mleczny o smaku waniliowym typu Bakuś firmy Bakoma ( opakowanie saszetka o pojemnością od 65g do 80 g) szt. (opakowanie o pojemności 65g - 80 g) 220
Ser topiony do smarowania typu Hochland lub równoważny ( opakowanie w kubku o masie 100g -140 g) szt. (opakowanie o masie 100g - 140 g) 80

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 36770,39 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Przedszkola nr 2 Wronczusie we Wronkach od 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.
2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ
4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.
5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury.
6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego.
7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.
8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem:
Część VIII zamówienia:
Warzywa przetworzone, kiszonki
KOD CPV 15330000-0
Kapusta kiszona kg 140
Ogórki kiszone kg 75

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa

4.5.5.) Wartość części: 1773,87 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Przedszkola nr 2 Wronczusie we Wronkach od 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.
2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ

4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.
5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury.
6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego.
7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.
8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem:
Część IX zamówienia:
Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
KOD CPV 15810000-9
Bułka zwykła pszenna – sztuka o masie 0,06 kg szt. 7000
Bułka graham – sztuka o masie 0,06 kg szt. 40
Chałka kruszanką - sztuka o masie 0,2 kg szt. 100
Chleb baltonowski – sztuka o masie 0,6 kg szt. 1200
Chleb żytni razowy - sztuka o masie 0,5 kg szt. 30
Bułka mleczna - sztuka o masie 0,04 kg szt. 150
Bułka wrocławska – sztuka o masie 0,3 kg szt. 120
Rogal pszenny z makiem – sztuka o masie 0,06 kg szt. 60
Babeczki kruche kg 25
Muszelki szt. 120
Rogaliki półfrancuskie z powidłami kg 15
Drożdżówka z serem - sztuka o masie 0,1 kg szt. 300
Pączki szt. 120
Jagodzianka szt. 120
Placek drożdżowy z owocem kg 10

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.5.5.) Wartość części: 12753,10 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Przedszkola nr 2 Wronczusie we Wronkach od 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.
2. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu dostaw związanych z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych przedstawionych w pkt. 8 oraz w formularzach rzeczowo – cenowych na poziomie 70% wartości zamówienia. Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z cenami jednostkowymi netto poszczególnych produktów zamieszczonymi w formularzach rzeczowo - cenowych. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji do Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji za pośrednictwem poczt elektronicznej (na adres mailowy wskazany w umowie) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres do korespondencji wskazany w umowie). Realizacja dostawy w ramach opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w przypadku realizacji zamówienia podstawowego szczegółowo opisanych w części III SWZ – projektowane postanowienia umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniający wymogi określone w aktualnych przepisach prawnych, tj. dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty, atesty, HDI, itp. dokumenty do ewidencji sanitarnej i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym część III SWZ
4. Pod pojęciem produktu „typu” lub „równoważny” Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadających te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku ujęcia w ofercie artykułów równoważnych, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich parametry. Na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowany artykuł jest równoważny w stosunku do artykułów określonych przez Zamawiającego.
5. Pojemność i gramatura opakowania nie może odbiegać od pojemności i gramatury sugerowanej przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemności i gramatury produktów żywnościowych w przypadku wycofania z rynku danego produktu o podanej gramaturze oraz w przypadku jego trudnej dostępności w obrocie towarowym. Wszelkie zmiany gramatur i pojemności produktów wymagają zgody Zamawiającego. W przypadku wyrażenia zgody przez zamawiającego ceny jednostkowe poszczególnych produktów będą przeliczane proporcjonalnie do podanej gramatury.
6. W przypadku wycofania danego produktu z rynku podczas realizacji zamówienia, Wykonawca oferuje produkt równoważny i podaje cenę jednostkową za zaoferowany produkt. Zmiana ta wymaga zgody Zamawiającego.
7. Podczas realizacji zamówienia produkty, których jednostka miary jest wyrażona w kilogramach lub w litrach wykonawca może przeliczyć cenę jednostkową na cenę opakowania sugerowanego przez Zamawiającego.
8. Szacunkowy wykaz produktów objętych zamówieniem:
Część X zamówienia:
Artykuły ogólnospożywcze
Cukier kryształ biały kg 450
Soczewica czerwona luz kg 5
Herbata czarna granulowana typu Saga lub równoważna (opakowanie o masie od 90 do 100 g) 160 szt.
Kakao (opakowanie o masie 80 g) 55 szt.
Kasza jęczmienna wiejska (opakowania 1 kg) 80kg
Kawa zbożowa typu Inka lub równoważna (opakowanie o masie 150 g) 50szt.
Ketchup łagodny typu Pudliszki o zawartości pomidorów 93 g na 100 g ketchupu (opakowanie od 450g do 480 g) 50szt.
Pomidory krojone (opakowanie- puszka o masie 400 g) 100szt.
Koncentrat pomidorowy 30% bez konserwantów typu Pudliszki lub równoważny (opakowanie – słoik 200 g) 230szt.
Liść laurowy (opakowanie o masie netto 6 g) 10szt.
Majeranek (opakowanie o masie 8 g) 180 szt.
Mąka poznańska 500 (opakowanie o masie 1 kg) 280kg
Makaron kolanko typu Lubella lub równoważny (opakowanie o masie 500 g) 100szt.
Makaron łazanki typu Lubella lub równoważny (opakowanie o masie 500 g) 110szt.
Makaron spaghetti typu Lubella lub równoważny (opakowanie o masie 500 g) 140szt.
Makaron świderki typu Lubella lub równoważny (opakowanie o masie 500 g) 80 szt.
Papryka słodka (opakowanie o masie 20 g) 60szt.
Pieprz mielony (opakowanie o masie 20 g) 30szt.
Olej rzepakowy rafinowany100 % (opakowanie – butelka o pojemności od 0,9 l do 1l) 150 szt.
Sól sodowo-potasowa (opakowanie o pojemności 350 g) 280 szt.
Ziele angielskie (opakowanie o pojemności 15 g) 20szt.
Groszek konserwowy (opakowanie puszka o poj. 400 g) 40szt.
Zaprawa cytrynka (opakowanie o butelka plastikowa o pojemności 1l) 100 szt.
Pieczywo chrupki lekkie pszenne typu Wasa (opakowanie o masie od140 g do 170g) 20szt.
Szczaw konserwowy Typu Rolnik (opakowanie – słoik o masie 320 g) 20szt.
Mandarynki puszka (opakowanie puszka o masie 314 g) 15 szt.
Pieprz całe ziarno (opakowanie o pojemności 20 g) 10szt.
Cynamon mielony (opakowanie o masie netto 15 g) 10szt.
Cukier waniliowy (opakowanie o masie netto 16 g) 400szt.
Skrobia ziemniaczana (opakowanie 500 g) 10szt.
Ananas plastry (opakowanie – puszka o masie 565 g ) 50szt.
Brzoskwinie w syropie połówki (opakowanie – puszka 820 g) 180szt.
Budyń bez cukru o smaku śmietankowym, waniliowym, czekoladowym, malinowym (opakowanie o masie od 35 g do 40g) 280 szt.
Chrupki kukurydziane (opakowanie o masie netto 100 g) 180 szt.
Cukier puder (opakowanie o masie 400 g) 20szt.
Drożdże (opakowanie o masie netto 100 g) 60szt.
Dżem truskawkowy niskosłodzony min. 40g owoców w 100 g produktu (opakowanie – słoik o masie 280 g) 50 szt.
Galaretka bez cukru o smaku truskawkowym, pomarańczowym, cytrynowym, kiwi, agrest, wiśnia (opakowanie o masie 75g ) 500szt.
Kasza manna (opakowanie – torebka 1 kg) 15 kg
Kisiel bez cukru (opakowanie o masie 77 g) 330 szt.
Kukurydza konserwowa (opakowanie – puszka o pojemności 400 g) 30szt.
Miód (opakowanie – słoik o masie 900 g) 5szt.
Płatki owsiane (opakowanie o masie 500 g) 10szt.
Płatki kukurydziane typu Nestle Cornflakes lub równoważne (opakowanie o masie 600 g) 90szt.
Pyzy drożdżowe (opakowanie 12 szt.) 250op.
Majonez typu Winiary lub równoważny (opakowanie – słoik o masie 700 g) 35szt.
Czekolada gorzka min. 75 % typu Wedel (opakowanie o masie 100 g) 15szt.
Ryż długoziarnisty ( opakowanie – torebka 1 kg) 150kg
Ogórki konserwowe typu Moryń (opakowanie – słoik 850 g) 110szt.
Proszek do pieczenia (opakowanie o masie 30 g) 40szt.
Przyprawa korzenna (opakowanie o masie 40 g) 10szt.
Herbata owocowa rozpuszczalna o smaku brzoskwiniowym, wieloowocowym, owoce leśne, multiwitamina, malinowa, cytrynowa typu Ekoland (opakowanie o masie 300 g) 430szt.
Ocet jabłkowy (opakowanie o masie 500 ml) 3szt.
Cząber przyprawa (opakowanie o masie 10 g) 20szt.
Rodzynki sułtańskie (opakowanie o masie 100 g ) 4szt. (
Paluszki dla dzieci bez soli typu Lajkonik lub równoważne ( opakowanie o masie 250g) 90szt.
Sos bolognes typu Fix Knorr lub równoważny (opakowanie o masie 44 g) 90szt.
Mąka tortowa (opakowanie o masie 1 kg) 20kg
Powidła śliwkowe (opakowanie słoik o masie 280 g) 10szt.
Makaron nitki do rosołu typu Lubella lub równoważny (opakowanie o masie 500 g) 50szt.
Przyprawa gyros (opakowanie o masie 30 g) 20szt.
Makaron penne typu Lubella (opakowanie o masie 400 g) 100 szt.
Soda oczyszczona (opakowanie o masie 70 g) 8 szt.
Cukierki czekoladowe – (mieszanka smaków) typu Wedel 15kg
Kostki rosołowe drobiowe typu Winiary (opakowanie o masie 180 g) 5szt. (opakowanie o masie 180 g)
Seler konserwowa (opakowanie słoik 320 g) 8szt.
Musztarda delikatesowa łagodna (opakowanie słoik o masie od 180g do 185 g) 15szt.
Chrzan śmietankowy (opakowanie słoik o masie 170 g) 15szt.
Cukier brązowy 500 g 4szt.
Żelatyna (opakowanie o masie 50 g) 12szt.
Ocet o stężeniu roztworu 10% (opakowanie szklane pojemności 500 ml) 10 szt.
wafel w czekoladzie typu Grześki Goplana lub równoważny (opakowanie o masie 39 g) 800 szt.
wafel mleczno - orzechowy typu Storck knoppers lub równoważny (opakowanie o masie 25 g) 900szt.
Sok owocowo warzywny w 100% naturalny bez dodatku cukru typu Kubuś lub rownoważny100 % (pojemność opakowania butelka 850 ml) 300szt.
Mus owocowo- warzywny o smaku - truskawka jabłko banan marchew typu Kubuś 100 % lub równoważny (opakowanie o pojemności 100 g) 1600szt.
Chrupki kukurydziane z nadzieniem truskawkowym typu Tygryski lub równoważne (opakowanie o masie 70 g) 30szt.
Biszkopt z mlecznym nadzieniem typu Kinder mleczna kanapka lub równoważny (opakowanie o masie 84 g) 600szt.
Lizaki wielosmakowe typu Chupa Chups lub równoważne (opakowanie o masie 600g - 50 szt. w opakowaniu) 5szt.
Biszkopty typu Mamut wrocławskie lub równoważne (opakowanie o masie 120 g) 30szt.
Krem czekoladowo – orzechowy typu Nutella lub równoważny (opakowanie słoik masie 350 g) 20szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.5.) Wartość części: 48306,86 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 21608,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 21608,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 21608,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Handlowo Produkcyjny Masarstwo Wędliniarstwo Sławomir Kraft

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7631002615

7.3.3) Ulica: ul. Leśna 18

7.3.4) Miejscowość: Połajewo

7.3.5) Kod pocztowy: 64-710

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 21608,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10543,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12819,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10543,62 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P. H. GRZYL Zbigniew Grzyl

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7630002240

7.3.3) Ulica: ul. Mickiewicza 10

7.3.4) Miejscowość: Wronki

7.3.5) Kod pocztowy: 64-510

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10543,62 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19429,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 32410,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19429,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZIELENIAK Wioletta Skibiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7631257657

7.3.3) Ulica: ul. Szamotulska 7

7.3.4) Miejscowość: Wronki

7.3.5) Kod pocztowy: 64-510

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19429,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZIELENIAK Wioletta Skibiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7631257657

7.3.3) Ulica: ul. Szamotulska 7

7.3.4) Miejscowość: Wronki

7.3.5) Kod pocztowy: 64-510

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8341,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14995,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14995,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „Walkowiak” Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7872138701

7.3.3) Ulica: ul. Szkolna 3

7.3.4) Miejscowość: Grzebienisko

7.3.5) Kod pocztowy: 64-553

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14995,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-12 do 2023-12-31

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3710,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5910,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3910,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZIELENIAK Wioletta Skibiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7631257657

7.3.3) Ulica: ul. Szamotulska 7

7.3.4) Miejscowość: Wronki

7.3.5) Kod pocztowy: 64-510

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3910,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-11 do 2023-12-31

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 31953,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 46116,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 31953,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZIELENIAK Wioletta Skibiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7631257657

7.3.3) Ulica: ul. Szamotulska 7

7.3.4) Miejscowość: Wronki

7.3.5) Kod pocztowy: 64-510

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 31953,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1394,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1572,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1394,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZIELENIAK Wioletta Skibiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7631257657

7.3.3) Ulica: ul. Szamotulska 7

7.3.4) Miejscowość: Wronki

7.3.5) Kod pocztowy: 64-510

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1394,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu pn. „Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Przedszkola nr 2 Wronczusie we Wronkach od 02 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.” w części IX zamówienia została złożona jedna oferta, która podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 10 ustawy Pzp.

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 38662,18 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 52755,28 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 38662,18 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P. H. GRZYL Zbigniew Grzyl

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7630002240

7.3.3) Ulica: ul. Mickiewicza 10

7.3.4) Miejscowość: Wronki

7.3.5) Kod pocztowy: 64-510

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 38622,18 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.