eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Remont instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z dostawą i montażem klimakonwektora w pomieszczeniu Teatru Wysokich Napięć Centrum Nauki Kopernik.Ogłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z dostawą i montażem klimakonwektora w pomieszczeniu Teatru Wysokich Napięć Centrum Nauki Kopernik.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Nauki Kopernik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140603313

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wybrzeże Kościuszkowskie 20

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-390

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kopernik.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopernik.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytucja kultury wpisana do RIK

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność kulturalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z dostawą i montażem klimakonwektora w pomieszczeniu Teatru Wysokich Napięć Centrum Nauki Kopernik.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-81eef334-9c84-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00061143

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,103419,d1dff482176a70d121df831713d66814.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej: https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Indywidualny adres postępowania: https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,103419,d1dff482176a70d121df831713d66814.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik, Warszawa (00-390),
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 02/06,
2) Inspektorem Danych Osobowych w Centrum Nauki Kopernik jest:
Marta Sklorz,
e-mail: marta.sklorz@kopernik.org.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego objętego niniejszym postępowaniem,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczania przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. lit. c) RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.260.73.2022.JO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z dostawą i montażem klimakonwektora w pomieszczeniu Teatru Wysokich Napięć (TWN) Centrum Nauki Kopernik. Teren robót znajduje się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:
1) Załączniku nr 1: szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wraz następującymi załącznikami:
nr 1: projekcie wykonawczym pt, „modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniu Teatru Wysokich Napięć w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie”,
nr 2: przedmiarze robót obejmującym swym zakresem prace dotyczące modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniu Teatru Wysokich Napięć w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
nr 3: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót pt, „modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniu Teatru Wysokich Napięć w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie”,
nr 4: rzucie 1ego piętra rejon TWN modernizacja (pdf),
nr 5: rzucie 1ego piętra rejon TWN modernizacja (dwg),
nr 6: rzucie 1ego piętra dokumentacja powykonawcza,
nr 7: dokumentacji powykonawczej - rzut klimakonwektor TRANE,
nr 8: karcie technicznej klimakonwektor TRANE FWD,
nr 9: dokumencie klimakonwektor TRANE FWD – DTR.
2) Załączniku nr 2: projektowanych postanowieniach umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42500000-1 - Urządzenia chłodzące i wentylacyjne

42943400-2 - Układy chłodzące i chłodzące/grzewcze z obiegiem

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45510000-5 - Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską

50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Suma punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy, którzy:
spełniają warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej i zawodowej, tj.:
a) posiadają doświadczenie polegające na wykonaniu nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej dostawy urządzeń wraz z montażem i uruchomieniem instalacji HVAC, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 150 000,00 PLN brutto (a w przypadku, jeżeli wartość została wyrażona w walucie obcej- co najmniej równowartość 150 000, 00 zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia wykonania zamówienia).
b) dysponują osobą zdolną do realizacji zamówienia odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, tj. :
- posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzającego czynne członkostwo w samorządzie zawodowym oraz posiadanie niezbędnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
- minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót sanitarnych.
c) dysponują osobą zdolną do realizacji zamówienia odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, tj. :
- posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,
- aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzającego czynne członkostwo w samorządzie zawodowym oraz posiadanie niezbędnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
- minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót elektrycznych.
d) dysponują osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe grupa 1 na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu, demontażu do 1kV (instalacje elektryczne).
e) dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do prac na wysokości powyżej 3 m.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku O ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami i informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
b) oświadczenia wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
b.1) art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b.2) art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
b.3) art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
b.4) art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenia wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a.1) art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
a.2) art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
a.3) art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
a.4) art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) Wykaz dostaw potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale V pkt.2) ppkt.a), wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane / wykonywane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane / wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, w tym o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium w następującej wysokości 2.040,00 PLN (słownie: dwa tysiące czterdzieści złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum), warunek dotyczący:
1) zdolności, o których mowa w pkt 2) ppkt a) SWZ, musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców, który wykona dostawę, do realizacji której te zdolności jest wymagana;
2) zdolności, o których mowa w pkt 2) ppkt b-e) SWZ, mogą spełnić łącznie Wykonawcy, którzy dysponują osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp, są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania. Pełnomocnictwo musi zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osoby uprawnione do reprezentowania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej:
a) Oferta złożona przez spółkę cywilną jest traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wspólników w spółce dotyczą wszystkie ustalenia tego niniejszego Rozdziału SWZ.
b) Spółka cywilna dołącza pełnomocnictwo opisane w ust. 1 lub dokument, z którego wynika pełnomocnictwo (np. poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę).
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa wraz z ofertą oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu .
6. W przypadkach o których mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie przewidziane w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4c do SWZ).
7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie najwyżej oceniona, każdy z nich złoży w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania do złożenia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych. Charakter, rodzaj i zakres zmian oraz warunki wprowadzenia zmian umowy Zamawiający określił w treści projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.