eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piątnica Poduchowna › "Budowa żłobka w miejscowości Piątnica Poduchowna ".Ogłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa żłobka w miejscowości Piątnica Poduchowna ”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Piątnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669973

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stawiskowska 53

1.5.2.) Miejscowość: Piątnica Poduchowna

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-421

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 862162476

1.5.8.) Numer faksu: 862182456

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugpiatnica@gminapiatnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminapiatnica.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa żłobka w miejscowości Piątnica Poduchowna ”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad27d874-9d69-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00060963

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039848/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa żłobka w miejscowości Piątnica Poduchowna

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/gminapiatnica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/gminapiatnica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zawarte w dziale XIII SWZ - SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://portal.smartpzp.pl/gminapiatnica

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zawarte w dziale II SWZ - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zawarte w dziale II SWZ - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa budynku 4 oddziałowego żłobka dla 100 dzieci. Zamówienie obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie kompletu uzgodnień oraz warunków technicznych, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie budynku wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Inwestycję zaplanowano w Piątnicy Poduchownej, na fragmencie działek nr: 364/4, 364/3, 364/2, 361, o powierzchni 5081,74 m2. Działki bezpośrednio sąsiadujące z inwestycją: od północy – działka nr 362 która jest pasem zieleni, działki nr: 355, 357/4 i 357/2 z zabudową jednorodzinną i gospodarstwem/ placem; od wschodu – z zielenią istniejącą. Od strony południowej i zachodniej
działka graniczy z boiskami i placem należącym do szkoły.
Działka we władaniu Urzędu Gminy Piątnica.

Aktualnie działka przeznaczona pod budynek żłobka jest niezabudowana. W części zachodniej znajduje się plac/parking , w centralnej i wschodniej części działki znajduje się zieleń istniejąca wraz z nasypem. Dla projektowanego budynku żłobka należy zapewnić zagospodarowanie terenu działki – miejsca parkingowe w ilości zgodniej z decyzją o lokalizacji celu publicznego lub większej oraz utwardzone dojścia do budynku, a także zadaszenie na wejściem głównym. Projektowany obiekt należy zaprojektować jako dostępny dla osób niepełnosprawnych. Należy zaprojektować komunikację pieszą, zapewnić połączenie z istniejącym zagospodarowaniem terenu oraz komfortowy dostęp z zewnątrz.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robot budowlanych:

Należy zaprojektować i wybudować budynek żłobka w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego, zapewniający wysoką energooszczędność obiektu. Budynek przewidziany jest dla ok. 100 dzieci – na który składać się będzie 4 oddziałów żłobkowych po 25 dzieci. Moduł oddziałowy złożony jest z jednej sali zajęć oraz łazienki współdzielonej z drugą salą.
Sale powinny mieć wysokość minimum 3 m w świetle wykończonych warstw posadzki, z możliwością miejscowych obniżeń sufitu nie bardziej niż do wysokości 2,5m. Budynek dostosowano do możliwości lokalizacyjnej terenu, w tym korzystnego usytuowania względem stron świata. Ze względów użytkowych oraz energooszczędności budynek zaprojektowano jako zwartą bryłę. Oprócz oddziałów dla dzieci w budynku należy uwzględnić odpowiednie pomieszczenia administracyjno-socjalne, gospodarcze i technologiczne. Blok żywieniowy wydawania posiłków należy zaprojektować w oparciu o projektowaną kuchnię kateringową.
Zagospodarowanie ternu musi uwzględniać:
- Ogrodzenie działki, trasa wg rysunków PZT;
- Dojścia do wejść głównych i pomieszczeń technicznych;
- Parking i dojścia do budynku;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45232460-4 - Roboty sanitarne

45120000-4 - Próbne wiercenia i wykopy

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-01-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Gwarancja (G) – waga kryterium 40 %;

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, określone na podstawie art. 112 ustawy Pzp, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem informacji
o posiadanych środkach finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości minimum
1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa wymagania w zakresie doświadczenia Wykonawcy i osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
a) Wykonał w okresie ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w sposób należyty co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia polegającą
na budowie żłobka/przedszkola w systemie ”zaprojektuj wybuduj” wartości nie mniejszej niż
1.000.000, 00 zł (słownie: jeden milion złotych).
b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli dysponuje lub będzie dysponował osobami spełniającymi niżej wymienione wymagania w zakresie:
- Kierownika budowy – posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi.
- Projektant z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi do projektowania tego typu obiektów.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić potrzebny personel posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane, umożliwiające kierowanie robotami branżowymi niezbędnymi do prawidłowej realizacji zadania. Powyższy personel Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu do umowy.
Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. 2021 r, poz. 2351 ze zm.) oraz być członkiem właściwej Izby Inżynierów i posiadać stosowne ubezpieczenie na dzień podpisania umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (w wysokości nie mniejszej 1 000 000,00 zł słownie: jeden milion złotych);
4) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
a w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie budową i robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami
– z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 5a do SWZ.
5) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty polegającej na budowie żłobka/przedszkola w systemie „zaprojektuj wybuduj” wartości nie mniejszej niż 1.000.000, 00 zł (słownie: jeden milion złotych) wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane – z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ. Dowody na to, że roboty, o których mowa w punkcie 5 zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
6) Polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej
1 000 000,00 (słownie: jeden milion 00/100) złotych.
7) Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postepowaniu na dzień składania ofert.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Opisane w dziale XII SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Hexa Bank
nr 68 8762 0009 0000 1270 9000 0070 z dopiskiem „Wadium – Dotyczy postępowania
nr IZP.271.2.2023 „Budowa żłobka w miejscowości Piątnica Poduchowna”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Piątnica;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią
(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 i 7, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi, wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 9 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zawarte w załączniku nr 6 do SWZ - Wzór umowy

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Opisane w dziale XXII SWZ oraz załączniku nr 6 do SWZ - Wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/gminapiatnica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.