eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczawnica › Dostawa oleju opa這wego lekkiego dla Filii Centrum Kszta販enia i Wychowania OHP w Jab這nceOg這szenie z dnia 2023-01-26


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa oleju opa這wego lekkiego dla Filii Centrum Kszta販enia i Wychowania OHP w Jab這nce

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Centrum Kszta販enia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jab這nce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 492048497

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Szlachtowska 75b

1.5.2.) Miejscowo嗆: Szczawnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-460

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: ma這polskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ckiwszczawnica@ohp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://www.ckiw-szczawnica.ohp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

Pomoc spo貫czna z zakwaterowaniem

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opa這wego lekkiego dla Filii Centrum Kszta販enia i Wychowania OHP w Jab這nce

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-510d45c2-9d67-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00060607

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-01-26

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-510d45c2-9d67-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami w tym sk豉danie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument闚, o鈍iadcze odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej za po鈔ednictwem Platformy e-Zam闚ienia, kt鏎a dost瘼na jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego musi posiada konto podmiotu Wykonawca na Platformie e-Zam闚ienia. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania konta, zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zam闚ienia okre郵a regulamin dost瘼ny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl, oraz informacje zamieszczane w zak豉dce „Centrum Pomocy ”- zawieraj帷e interaktywne instrukcje.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiaj帷y informuje, 瞠:
Administratorem danych osobowych pozyskanych w przedmiotowym post瘼owaniu bezpo鈔ednio od os鏏 fizycznych jest Centrum Kszta販enia i Wychowania OHP w Szczawnicy - Jab這nce, ul. Szlachtowska 75b, 34-460 Szczawnica. Inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Kszta販enia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jab這nce jest Kierownik ds. obs逝gi, adres e-mail: ckiwszczawnica@ohp.pl, tel. 18 262 27 80.
Ww. dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z przeprowadzeniem przedmiotowego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego.
Odbiorcami ww. danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. Prawo zam闚ie publicznych zwanej dalej „ustaw Pzp” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).
Ww. dane osobowe b璠 przechowywane przez okres 5 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy. Obowi您ek podania danych osobowych (pozyskanych przez Zamawiaj帷ego bezpo鈔ednio od os鏏 fizycznych w przedmiotowym post瘼owaniu) dotycz帷ych tych os鏏 jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp.
W odniesieniu do ww. danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Osoby fizyczne, kt鏎ych dane osobowe Zamawiaj帷y pozyska bezpo鈔ednio w przedmiotowym post瘼owaniu posiadaj:
- na podstawie art. 15 RODO – prawo dost瘼u do w豉snych danych osobowych,
- na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania w豉snych danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO – prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania w豉snych danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, kt鏎ej dane dotycz uzna, 瞠 przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
Osobom fizycznym, kt鏎ych dane osobowe Zamawiaj帷y pozyska bezpo鈔ednio w przedmiotowym post瘼owaniu nie przys逝guje:
- w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO – prawo do usuni璚ia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO – prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CSZC.BOZ.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest dostawa oleju opa這wego lekkiego dla kot這wni olejowej Filii Centrum Kszta販enia i Wychowania OHP w Jab這nce, ul. Sobieskiego 78, 34-480 Jab這nka.
Olej opa這wy musi spe軟ia n/w wymagania:
- g瘰to嗆 w 15 st. C max 0,860 kg/l
- warto嗆 opa這wa min 42,60 MJ/kg
- zawarto嗆 wody max 200 mg/kg
- temperatura zap這nu min 56 st. C
- temperatura p造ni璚ia max -20 st. C
- zawarto嗆 siarki max 0,10%
-pozosta這嗆 po koksowaniu w 10 % pozosta這軼i destylacyjnej max 0,30 %
- pozosta這嗆 po spopieleniu max 0,01%
- zawarto嗆 zanieczyszcze sta造ch max 24 mg/k
Dostawa oleju opa這wego lekkiego dla kot這wni olejowej w Jab這nce:
- szacunkowe roczne zapotrzebowanie oleju opa這wego – 32 000 l.
- pojemno嗆 zbiornik闚 – 12 500 l;
- wielko嗆 jednorazowych dostaw od 4 000 l do maksymalnej pojemno軼i zbiornik闚;
- Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 zmiany ilo軼i oleju w zale積o軼i od potrzeb, jednak w przypadku zmniejszenia Zamawiaj帷y zam闚i nie mniej ni 16000 l.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie:
a) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚 – tj. posiadaj koncesj w zakresie obrotu paliwami ciek造mi;
b) zdolno軼i technicznej lub zawodowej – tj. dysponuj 鈔odkami transportu dostosowanymi do przewozu oleju opa這wego zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami wyposa穎nymi w urz康zenia pomiarowe.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany umowy w ni瞠j opisanych przypadkach:
- zmiany ceny przez producenta ( publikowanej na stronie internetowej producenta obowi您uj帷ej w dniu dostawy),
-ustawowej zmiany stawki podatku akcyzowego. Wynagrodzenie Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwot podatku akcyzowego wynikaj帷 ze stawki tego podatku obowi您uj帷 w chwili powstania obowi您ku podatkowego ( uj皻a w cenie producenta),
- ustawowej zmiany stawek podatku VAT. Wynagrodzenie Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwot podatku VAT wynikaj帷 ze stawki tego podatku obowi您uj帷a w chwili powstania obowi您ku podatkowego.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-02-03 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Platforma e-Zam闚ienia: ezam闚ienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-03-04

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.