eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Muszyna › "Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami zlokalizowanej w ciągu ul. Kościuszki w Muszynie w formule "zaprojektuj i wybuduj".Ogłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami zlokalizowanej w ciągu ul. Kościuszki w Muszynie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893061

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 31

1.5.2.) Miejscowość: Muszyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-370

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 184714009

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@muszyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muszyna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami zlokalizowanej w ciągu ul. Kościuszki w Muszynie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-22edce1b-9d5e-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00060551

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056962/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami zlokalizowanej w ciągu ul. Kościuszki w Muszynie. Zaprojektuj-Wybuduj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/muszyna

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/muszyna

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem dedykowanego
formularza dostępnego na platformie zakupowej.
2.Zamawiający (w sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku niedziałania platformy zakupowej) dopuszcza również możliwość
składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty
elektronicznej, email: przetargi@muszyna.pl, zwietecha@muszyna.pl.
3.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
4.Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu
(załączników). Występuje limit objętość plików lub spakowanego katalogu w zakresie całej wiadomości do 1 GB.
5.Wykonawca otrzyma powiadomienia tj. wiadomość email dotyczącą komunikatów w sytuacji gdy Zamawiający opublikuje
wiadomości publiczne/komunikaty publiczne lub spersonalizowaną wiadomość zwaną wiadomością prywatną.
Szczegółowy opis dot. korespondencji elektronicznej opisano o Rozdziale I, Podrozdział 12 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna.
2. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Panią Dorotę Sadowską. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: rodo@muszyna.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr Zp.271.1.2023.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 ustawy.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiadają Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy
Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy:
− Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
− Na mocy art. 19 ust. 3 ustawy wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zp.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla inwestycji pn.: „Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami zlokalizowanej w ciągu ul. Kościuszki w Muszynie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Szczegółowy opis zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości objętych zakresem dokumentacji projektowej oraz wykonywanych robót budowlanych uprawniających do podpisania w ich imieniu oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
b) opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy wraz ze zgłoszeniem robót, ewentualnie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego,
c) wykonanie robót budowlanych w zakresie przedmiotowej modernizacji sieci wodociągowej z przyłączami zlokalizowanej w ciągu ul. Kościuszki w Muszynie w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez wykonawcę wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz w razie konieczności zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego oraz ornitologicznego – w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów (o ile zajdzie taka potrzeba).
Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje:
a) sieć wodociągową o orientacyjnej długości od 1770m z rur PE100 RC SDR11 o średnicy 110 mm, wraz z hydrantami oraz komorami strefowymi,
b) sieć wodociągową o orientacyjnej długości od 815 m z rur PE100 RC SDR11 o średnicy 90 mm wraz z hydrantami oraz zasuwami,
c) sieć wodociągową o orientacyjnej długości ok. 258 m z rur PE100 RC SDR11 o średnicy 63mm,
d) włączenie do istniejącej sieci wodociągowej dn110 zakończonej w istniejącej komorze wodociągowej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 1148/47 w ulicy Kościuszki w Muszynie,
e) przyłącza wodomierzowe z rur PE Ø 40 SDR 11, studnie wodomierzowe betonowe dn 1000,
f) budowę dwóch betonowych komór wodociągowych dn 1200 wyposażonych w dwie zasuwy oraz łącznik rewizyjny z zaworem hydrantowym,
g) sieć wodociągową o orientacyjnej długości ok. 93 m z rur PE100 RC SDR11 o średnicy 90 mm wraz z zasuwami,
h) przyłącza wodociągowe z rur PE Ø40 SDR 11, studnie wodomierzowe betonowe dn 1000,
i) remont istniejącej komory wodociągowej polegający na:
- wymianie istniejącego wyposażenia na nowe z montażem wodomierza z nakładką impulsową oraz dostosowaniem układu wpięcia obiektu do istniejącego systemu monitoringu,
- zabudowie słupka telemetrycznego przy komorze wraz z dostosowaniem komory (wprowadzenie systemu monitoringu przepływu i bezpieczeństwa pracy sieci z przesyłem danych do Stacji Uzdatniania Wody „Jasieńczyk” w Złockiem),
- renowacji ścian komory z wykorzystaniem dostępnych środków chemii budowlanej służącej do uszczelniania studni betonowych wraz z uzupełnieniem stopni włazowych oraz uszczelnieniem wlotów rurociągów do komory.
j) rozmieszczenie hydrantów wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009.124.1030),
k) po wykonaniu robót związanych z budową sieci wodociągowej wszystkie naruszone nawierzchnie oraz zagospodarowanie terenu należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Nawierzchnie na drogach i chodnikach odtworzyć zgodnie z uzgodnieniem/decyzją zarządcy drogi.
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie- wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami.
Wykonawca zapewni prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi obowiązującymi przepisami.
Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą zgodnie z przepisami prawa wraz z kompletem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności na wbudowane materiały i urządzenia.
Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę wskazaną w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.
Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca nie później niż na dzień podpisania umowy zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

44162500-8 - Rurociągi wody pitnej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryterium nr 1: Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę
Waga kryterium: 60 pkt
Kryterium nr 2: Okres gwarancji zaoferowany w ofercie
Waga kryterium: 40 pkt
Punkty przyznawane za kryterium „Cena za całość przedmiotu zamówienia” „Okres gwarancji zaoferowany w ofercie” będą liczone wg następującego wzoru:
Kryterium nr 1: Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę
C = [( Cn/Cb)*60]
C – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium cena brutto
Cn – cena najniższa brutto
Cb – cena wynikająca z oferty badanej brutto
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.
Kryterium nr 2: Okres gwarancji zaoferowany w ofercie
G = [(Gb/Gn)*40]
G - łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium okres gwarancji
Gb – okres gwarancji w ofercie badanej
Gn – najdłuższy oferowany okres gwarancji
Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium uzyska oferta z najdłuższym oferowanym okresem gwarancji. Maksymalna liczba - 40 punktów zostanie przyznana za udzielenie 60 miesięcznej lub dłuższej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. W przypadku zaoferowania gwarancji dłuższej niż 60 miesięcy, do oceny kryterium będzie brany okres 60 miesięczny. Minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy. Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji spowoduje odrzucenie oferty.
Punktacja końcowa oferty zostanie ustalona jako suma punktów otrzymanych za wszystkie kryteria obliczona wg wzoru P=C+G
P – ostateczna liczba punktów
C - liczba punktów otrzymana za kryterium cena brutto
G - łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium okres gwarancji
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji zaoferowany w ofercie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający na podstawie §3 Rozporządzenia , będzie żądał dostarczenia:
Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający będzie żądał dostarczenia:
Nie dotyczy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 48 000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100) i utrzymać go nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa Rozdziale 14. ust. 5 pkt 2 lub 3 lub w ust. 6.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego nr 35 8809 0005 2001 0000 0648 0003 z dopiskiem: wadium dla zadania pn.: „Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami zlokalizowanej w ciągu ul. Kościuszki w Muszynie w formule „zaprojektuj i wybuduj”/nazwa firmy. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie Zamawiającego (dzień, godzina).
W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 6, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej o których mowa w dziale IX (Środki ochrony prawnej) ustawy p.z.p.
Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 6 SWZ – w art. 125 ust. 1 ustawy, składane zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców podlega wykluczeniu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy. Rodzaj i zakres zmian określono w załączniku nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/muszyna

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, iż Wykluczeniu podlega Wykonawca o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U z 2022 poz. 835).
Z uwagi na ograniczenia techniczne co do możliwości zastosowania znaków, Zmawiający informuje, iż szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia określono w SWZ i załącznikach stanowiących jej integralną część.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy tj. wszystkie czynności nim objęte, w terminie 20 miesięcy liczonym od dnia podpisania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.