eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębica › Interwencyjne oczyszczanie odcinków kolektorów kanalizacji deszczowej w związku z ich awaryjną niedrożnością wraz z pracami towarzyszącymi na terenie miasta Dębicy w 2023 roku.Ogłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Interwencyjne oczyszczanie odcinków kolektorów kanalizacji deszczowej w związku z ich awaryjną niedrożnością wraz z pracami towarzyszącymi na terenie miasta Dębicy w 2023 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Dębica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524648

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Dębica

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@umdebica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://debica.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/um_debica

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Interwencyjne oczyszczanie odcinków kolektorów kanalizacji deszczowej w związku z ich awaryjną niedrożnością wraz z pracami towarzyszącymi na terenie miasta Dębicy w 2023 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d7eedb67-7489-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00060484

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038010/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Interwencyjne oczyszczanie odcinków kolektorów kanalizacji deszczowej w związku z ich awaryjną niedrożnością wraz z pracami towarzyszącymi na terenie miasta Dębica w roku 2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00478980

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.55.2022.PB

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia
Nazwa: Interwencyjne oczyszczanie odcinków kolektorów kanalizacji deszczowej w związku z ich awaryjną niedrożnością wraz z pracami towarzyszącymi na terenie miasta Dębicy w 2023 roku.
Zakres, określenie, skrócony opis przedmiotu zamówienia:
1) Mechaniczne czyszczenie kanalizacji o zamuleniu ⅓.
2) Mechaniczne czyszczenie kanalizacji o zamuleniu ½.
3) Mechaniczne czyszczenie kanalizacji o zamuleniu ⅔.
4) Mechaniczne czyszczenie studzienek i przykanalików.
5) Ręczne czyszczenie studzienek i przykanalików.
6) Mechaniczne lub ręczne czyszczenie przepustów i kanałów nietypowych.
7) Mechaniczne lub ręczne czyszczenie odwodnienia liniowego z kratką.
8) Prace przeglądowo – kontrolne oraz czyszczenie kanałów i potoków z zanieczyszczeń ropopochodnych (w przypadku niekontrolowanych wycieków) oraz inne.
9) Naprawy kanalizacji.
10) Rozbiórka nawierzchni.
11) Wykopy i umocnienia.
12) Odtworzenie nawierzchni i chodników.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90470000-2 - Usługi czyszczenia kanałów ściekowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90513600-2 - Usługi usuwania osadów

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 249210,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 341666,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 249210,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): WOD-PAR INSTALACJE PRZEMYSŁOWE BOGUSŁAW LESIAK

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ZAKŁAD ROBÓT MELIORACYJNO-KANALIZACYJNYCH B.PYSZ.,U.PYSZ SP.J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8720005745

7.3.3) Ulica: Wróbla 7

7.3.4) Miejscowość: DĘBICA

7.3.5) Kod pocztowy: 39-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 249210,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.