eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pawłowice › 343/2022 Nawóz azotowy YaraBela NITROMAG (Extran 27) lub równoważnyOgłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
343/2022 Nawóz azotowy YaraBela NITROMAG (Extran 27) lub równoważny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice

1.3.) Oddział zamawiającego: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 ZD Pawłowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000079728

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mielżyńskich 14

1.5.2.) Miejscowość: Pawłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-122

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdpawlowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-32e40c3a-714d-11ed-abdb-a69c1593877c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Państwowa jednostka organizacyjna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Rolnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

343/2022 Nawóz azotowy YaraBela NITROMAG (Extran 27) lub równoważny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-32e40c3a-714d-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00060421

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471976/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 343/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 277200,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nawóz azotowy YaraBela NITROMAG (Extran 27) lub równoważny w ilości 72 ton.
Saletra wapniowo-amonowa. Granulowany nawóz z dodatkiem wypełniacza (dolomit) zawierający dodatkowo magnez oraz wapń do stosowania przedsiewnego i pogłównego. Przeciętna średnica granuli 3,6 mm, frakcja poniżej 1,6 mm max 1 %.
Zawartość: N 27% azotu w tym:
13,5 w formie amonowej NH4
13,5 w formie azotanowej NO3
CaO 7% wapnia
MgO 4% magnezu
Na potwierdzenie informacji w/w parametrów jakościowych środka równoważnego Zamawiający wymaga załączenia do oferty karty charakterystyki środka równoważnego.
Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 24440000-0 - Różne nawozy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 251942,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 255985,92 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 251942,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Osadkowski Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9112025205

7.3.3) Ulica: Kolejowa 6

7.3.4) Miejscowość: Bierutów

7.3.5) Kod pocztowy: 56-420

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 251942,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-02-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.