eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ruda Maleniecka › Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy gm. Ruda Maleniecka w formule "zaprojektuj i wybuduj" - ETAP IOgłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy gm. Ruda Maleniecka w formule "zaprojektuj i wybuduj" - ETAP I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RUDA MALENIECKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010659

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 99A

1.5.2.) Miejscowość: Ruda Maleniecka

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-242

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 3731340

1.5.8.) Numer faksu: 41 3731341

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad.gminy@rudamaleniecka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://samorzad.gov.pl/web/gmina-ruda-maleniecka

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy gm. Ruda Maleniecka w formule "zaprojektuj i wybuduj" - ETAP I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c3e5f34-9d46-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00060100

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026497/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Koliszowy gm. Ruda Maleniecka w formule "zaprojektuj i wybuduj" - ETAP I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie z dofinansowaniem operacji typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” – w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2c3e5f34-9d46-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl
e-mail: jolanta.orman@rudamaleniecka.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3) Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl – zwanej dalej Platformą. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
4) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie.
5) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
6) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
7) Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
8) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
9) Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
a) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
b) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
c) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
d) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
e) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia ..........
UWAGA: Ze względu na ograniczoną ilość znaków w tej sekcji ogłoszenia, Zamawiający odsyła Wykonawców do zapisów SWZ - rozdział IV pkt 17.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO dla zamówień udzielanych w trybie ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych.
Definicje:
„RODO”- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
"Ustawa Pzp" - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).
Zgodnie z art. 13 ust 1. i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Ruda Maleniecka z siedzibą w Rudzie Malenieckiej, Ruda Maleniecka 99a, 26-242 Ruda Maleniecka, adres e-mail: urzad.gminy@rudamaleniecka.pl.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: Ruda Maleniecka 99a, 26-242 Ruda Maleniecka, adres e-mail: iod@kwiecienipartnerzy.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Administrator może przetwarzać dane osób, od których bezpośrednio ich nie pozyskał, w następujących zakresach: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, informacje o zajmowanym stanowisku w strukturach, rodzaj i wymiar zawartej umowy oraz jej czasookres. Zakres danych osobowych, które są przetwarzane, zależy od indywidualnej sytuacji i potrzeby.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych. W przypadku dofinansowania zamówienia ze środków zewnętrznych dokumentacja zamówień publicznych oraz umowa zawarta w wyniku postępowania będą przechowywane przez okres określony zgodnie z wytycznymi projektu, z którego uzyskano dofinansowanie.
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
9) Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo .....
UWAGA: Ze względu na ograniczoną ilość znaków w tej sekcji ogłoszenia, Zamawiający nie mógł zawrzeć pełnych informacji z tego zakresu, więc odsyła Wykonawców do SWZ - rozdział II.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy gm. Ruda Maleniecka w formule „zaprojektuj i wybuduj” – Etap I”.
2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koliszowy wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń, decyzji, jak i wszelkich prac budowlano-montażowych dot. robót opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz niewymienionych, a koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia dla w/w zadania.

2.2 Przedmiot zamówienia (obejmuje ok. 120 budynków mieszkalnych jednorodzinnych do podłączenia) składa się z:
ETAP I (zadanie 1) obejmuje:
- Kanały sanitarne grawitacyjne Ø 200 mm – 1600 m
- Kanały sanitarne grawitacyjne boczne Ø 160 mm – 1200 m
- Rurociągi tłoczne ścieków Ø 90-110 mm – 3000 m
- Pompownie sieciowe ścieków wraz z zagospodarowaniem i wpięciem do istniejącego monitoringu – 2 kpl.
- Pompownie sieciowe ścieków przeznaczone do modernizacji – 4 kpl.
ETAP II (zadanie2) obejmuje:
- Kanały sanitarne grawitacyjne Ø 200 mm – 1600 m
- Kanały sanitarne grawitacyjne boczne Ø 160 mm – 1200 m
Szczegółowe informacje dot. przedmiotu zamówienia znajdują się w SWZ- rozdział V.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232420-2 - Roboty w zakresie ścieków

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami ofert:
1) Cena – waga kryterium 60% (liczba punktów – 60)
2) Okres gwarancji – waga kryterium 40% (liczba punktów – 40)
1% =1 punkt
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone wg wzoru:
Cena najniższa brutto ÷ Cena oferty ocenianej brutto x 60% = liczba punktów (C)
Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium „cena” - 60 punktów.
2) Punkty za kryterium „Okres gwarancji” będą przyznawane na podstawie udzielonej przez wykonawcę gwarancji w skali punktowej do 40 punktów, w następujący sposób:
Okres gwarancji za wady musi być podany w pełnych miesiącach.
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
Zamawiający przyjmuje, że brak wpisania w formularzu ofertowym okresu gwarancji oznacza z zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji – 36 miesięcy.
Okres gwarancji wynosi maksymalnie 60 miesięcy. Zaoferowanie przez Wykonawcę dłuższej gwarancji nie będzie dodatkowo punktowane. Zamawiający przyjmie do oceny okres gwarancji równy 60 miesięcy.

36 m-cy lub w przypadku nieuzupełnienia tej kwestii w formularzu ofertowym: 0 pkt
37-44 m-cy: 10 pkt
45-52 m-cy: 20 pkt
53-59 m-cy: 30 pkt
60 m-cy: 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale VIII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj.
• W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 zadania polegające na opracowaniu projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z uzyskaniem wszelkich zgód administracyjnych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej - projektu, który uwzględniał kanalizację grawitacyjną, ciśnieniową oraz sieciowe pompownie ścieków;
• w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane, związane z budową lub przebudową kanalizacji sanitarnej - o wartości nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł. brutto każda robota budowlana, w tym:
- budowa kanalizacji grawitacyjnej min. 2000 mb każda inwestycja
- budowa kanalizacji ciśnieniowej 2000 mb min. 1 zadanie,
- sieciowe pompownie ścieków w ilości 2 szt. każda inwestycja.
Roboty te muszą być poparte dowodami potwierdzającymi, że zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadającymi im równoważnymi uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniejszych przepisów zakresie wystarczającym do kierowania robotami. W przypadku wykonawcy zagranicznego – uprawnienia równoważne do kierowania robotami. Wykonawca będzie dysponował zespołem osób, w skład którego wejdą w szczególności:
• przynajmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych (branża sanitarna);
• przynajmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej;
• przynajmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych (branża sanitarna – kierownik budowy);
• przynajmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (kierownik robót).
Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m. in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1646 ze zm.) oraz w rozumieniu art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019r., poz. 1117).
2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. , poz. 275), z innym wykonawcą który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia – załącznik nr 6 do SWZ).
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument ........
3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp., wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej, Polskiej zamiast dokumentów o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków. Dokument ........
4. Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp., wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej, Polskiej zamiast dokumentów o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie naruszył ..............
UWAGA: Ze względu na ograniczoną ilość znaków w tej sekcji ogłoszenia, Zamawiający odsyła Wykonawców do SWZ - rozdział IX.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór wykazu – załącznik nr 7A do SWZ).
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wzór wykazu – załącznik nr 7B do SWZ).
3. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług (wykonanie dokumentacji projektowej) i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia – niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu – załącznik nr 8 do SWZ).
4. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W dniu składania oferty Wykonawca przedkłada:
1. Wypełniony formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
4. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy.
5. Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia swoich zasobów - jeżeli dotyczy.
6. Potwierdzenie wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 50 000,00 zł. (słownie: Pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym Przedbórz O/Ruda Maleniecka, na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej Nr 27 8988 0001 0000 0403 5190 0083,
z dopiskiem: „Wadium - kanalizacja sanitarna Koliszowy ETAP I”.
Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w ustawie Pzp.
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania oferta jest dzień składania ofert).
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Ruda Maleniecka;
7) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp.), zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp – zostanie odrzucona (zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp).
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Z treści pełnomocnictwa powinno wynikać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne którego dotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – składa każdy z wykonawców.
3) Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania – składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Wspólnicy składają wspólnie.
5) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu – Wspólnicy składają wspólnie.
6) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
7) W przypadku oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w następujących okolicznościach:
a) Zmiana zakresu rzeczowego i wynagrodzenia umownego:
- Przewiduje się możliwość wprowadzenia robót lub materiałów zamiennych w stosunku do opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym z uwagi na: postęp technologiczny, obniżenie kosztów eksploatacji, wzrost wydajności urządzenia, poprawę funkcjonalności lub braku dostępności na rynku – zatwierdzone zakresy robót lub materiały zostaną ustalone przed ich realizacja w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokole konieczności, a ich wartość zostanie ustalona w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys zamienny.
- Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (Zamawiający zastrzega sobie, bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy, prawo zmniejszenia zakresu robót - w przypadku zaistnienia wyjątkowej sytuacji, której wcześniej nie dało się przewidzieć). W takim przypadku zostanie pomniejszone wynagrodzenie umowne o wartość robót wyłączonych z wykonania – wyliczone przy zastosowaniu cen jednostkowych i wskaźników kalkulacyjnych tożsamych z określonymi w kosztorysie. Wyliczenia wartości robót wyłączonych dokonuje Wykonawca i wyliczenie to podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zmiana zakresu rzeczowego i związane z tym pomniejszenie wynagrodzenia nie może być większe niż o 15%.
- Przewiduje się możliwość rozszerzenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości robót mieszczących się w opisie przedmiotu zamówienia i polegających na wykonywaniu takich samych czynności, etapów, prac jak w przypadku podstawowego przedmiotu zamówienia opisanego w rozdziale V SWZ oraz w załączniku nr 1 do SWZ). W takim przypadku zostanie powiększone wynagrodzenie umowne o wartość robót wykonanych dodatkowo – wyliczone przy zastosowaniu cen jednostkowych i wskaźników kalkulacyjnych tożsamych z określonymi w kosztorysie. Wyliczenia wartości robót wykonanych dodatkowo dokonuje Wykonawca i wyliczenie to podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
Zmiana zakresu rzeczowego i związane z tym zwiększenie wynagrodzenia nie może być wyższe niż o 15%.
Zmiany zakresu rzeczowego ograniczają się do sytuacji nadzwyczajnych – takich – gdzie bez dokonania zmiany umowa nie mogłaby zostać prawidłowo zrealizowana.
b) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót, tj.:
- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, odbiegającymi od typowych dla pory roku (typowo niesprzyjającymi przez okres co najmniej 14 dni), które mogą uniemożliwić prowadzenie robót budowlanych;
- działania siły wyższej (klęski żywiołowe, pożary, strajki generalne czy lokalne, , itp., mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót) – określone szczegółowo w § 4 ust. 4.7. pkt 2) umowy;
- niemożliwe do przewidzenia problemy geologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury – utrudniające lub uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu umowy (fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i być potwierdzony przez Nadzór Inwestorski);
- wstrzymanie robót przez Zamawiającego, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Nadzór Inwestorski w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę);
- wprowadzenie zmian technologicznych dokonanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy;
- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności (np. wykopaliska archeologiczne itp. uniemożliwiające wykonywanie robót, niespodziewane zmiany formalno-prawne i procedury administracyjne wykraczające poza terminy KPA mające wpływ na termin realizacji umowy);
- konieczność uwzględnienia dodatkowych zaleceń właściwych służb i inspekcji, jeżeli spowodują one wydłużenie czasu realizacji i nie ........
UWAGA: Ze względu na ograniczoną ilość znaków w tej sekcji ogłoszenia, Zamawiający odsyła Wykonawców do załącznika Nr 9 SWZ (Projekt Umowy) - § 11.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2c3e5f34-9d46-11ed-94da-6ae0fe5e7159

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

UWAGA: Ze względu na ograniczoną ilość znaków w niektórych sekcjach ogłoszenia, Zamawiający nie mógł zamieścić pełnych informacji. Kompletne informacje na temat przedmiotowego postępowania znajdują się w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.