eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sztum › Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w SztumieOgłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Sztum

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747773

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mickiewicza 39

1.5.2.) Miejscowość: Sztum

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-400

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@sztum.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sztum.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4223b069-9d46-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00059928

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030552/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sztum

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sztum

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały opisane w Rozdziale XVIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Sztum i podległych jednostek organizacyjnych.
3. RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Podstawą prawną przetwarzania jest:
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
5. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celach innym niż te, w których dane osobowe zostały zebrane.
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, którym należy udostępnić dane osobowe oraz podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz o ustawę z dnia 26 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania, jak również do czasu upływu okresu wymagalności roszczeń związanych z umową, wynikających z Kodeksu Cywilnego oraz przez okres wskazany przez przepisy prawa w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych, ubezpieczeniowych i archiwizacyjnych, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- zgodnie z art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,
- zgodnie z art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
- zgodnie z art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust.1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości wyboru Pani/Pana oferty.
9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Nie profilujemy Pani/Pana danych osobowych.
10. Adres do korespondencji: Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
Adres email: sztum@sztum.pl
Inspektor Ochrony Danych: Krzysztof Jóźwik, e-mail: iod@sztum.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IM.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy istniejących boisk przyszkolnych zlokalizowanych na terenie należącym do Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie.
2) Zakres prac obejmuje wykonanie prac związanych z wykonaniem nowej nawierzchni sportowej boiska poprzez wykonanie dodatkowej warstwy z betonu, rozbiórkę istniejących oraz wykonanie nowych ogrodzeń i piłkochwytów.
3) W ramach przedmiotowej przebudowy zamontowany zostanie nowy sprzęt sportowy - bramki piłki ręcznej, kosze koszykówki, elementy małej architektury oraz wykonana zostanie nowa skocznia o nawierzchni syntetycznej.
4) Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) opracowane przez PSBUD Piotr Świrzyński z Grudziądza, z których treścią Wykonawca zobowiązany jest się zapoznać. Przedmiary robot mają charakter pomocniczy.
5) Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności, Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6) Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazła się żadna nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu. Jeśli w dokumentach zamówienia wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wyłączenie charakter informacyjny. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem Budowlanym i odpowiednimi normami oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych (kryteria równoważności) potwierdzających równoważność materiałów i urządzeń założonych w opisie zamówienia oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.
7) Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2022”.
8) W interesie Zamawiającego jest terminowa realizacja zamówienia. W przypadku niedotrzymania terminu umownego określonego w §3 ust. 2 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SWZ, Zamawiający utraci dofinansowanie i powstanie w związku z tym szkoda. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za szkodę Zamawiającego w postaci utraty lub zmniejszenia dofinansowania z powodu opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy.
9) Na przedmiot zamówienia składa się również wykonanie i montaż tablicy informacyjnej
o dofinansowaniu o wymiarach 180x120 cm zgodnie z Wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, które obowiązują beneficjentów programów dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (dostępnymi pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/promocja”).
10) Realizacja przedmiotu zamówienia wykonywana będzie przy obiekcie czynnym – szkole oraz Sztumskim Centrum Kultury, dlatego należy przewidzieć prowadzenie prac budowlanych umożliwiających normalne funkcjonowanie szkoły i Sztumskiego Centrum Kultury w trakcie prowadzenia robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
11) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować je tak, aby nie narażać pracowników szkoły, uczniów i innych osób znajdujących się na terenie Sztumskiego Centrum Kultury na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót.
12) Załączony przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do kalkulacji oferty.
13) Zamawiający zastrzega, aby zastosowane materiały posiadały ważne aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45113000-2 - Roboty na placu budowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: – do 10% wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, jak roboty określone dla zamówienia podstawowego w tym określonych w dokumentacji projektowej oraz projekcie umowy. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w artykule 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp w zakresie przebudowy terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został opisany w Rozdziale XVII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

„Doświadczenie Wykonawcy”
Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie boiska zewnętrznego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej lub polipropylenowej.
„Personel Wykonawcy”
i. Warunek zostanie uznany za spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami:
- co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie obowiązki kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
ii. Posiadane przez w/w osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (według stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania).
iii. Zamawiający uzna osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniające przedmiotowy warunek.
iv. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2352 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021r. poz. 1646 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, (wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 8 do SWZ),
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 9 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 4 do SWZ
Oświadczenie składa odrębnie każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 125 ust.5 (jeśli dotyczy) załącznik nr 5 do SWZ
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu udostępniającego zasoby, oraz odpowiednio wypełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 (jeśli dotyczy) załącznik nr 6 do SWZ
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy) załącznik nr 7 do SWZ
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby szerzej zostało opisane w Rozdziale IX SWZ.
5. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą w przypadku:
a) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych,
Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do
oferty dokument pełnomocnictwa lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
b) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
należy załączyć do oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą (z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy).
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Sztum, nr konta: 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2)–4), Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2)–4), powinno być nieodwołalne i musi gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
3) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały opisane w Projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sztum

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający:
1) nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie jest niepodzielne na część. Ze względów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych tworzy nierozerwalną całość,
2) nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy,
3) nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych,
4) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
5) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, w tym zwrotu kosztów poniesionych z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
6) nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP,
7) nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań,
8) wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców,

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.