eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Sącz › Zakup i sukcesywna dostawa artykułów mleczarskich do Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu.Ogłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów mleczarskich do Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000192034

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 84

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 18 4436539

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: warsztatyszkolnezs1@o2.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zs1.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i sukcesywna dostawa artykułów mleczarskich do Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-92c8139b-9d55-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00059765

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00017620/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu do 31.07.2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-92c8139b-9d55-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu:
Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl, oraz - w zakresie dopuszczonym w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a
wykonawcami odbywa się przy użyciu:
Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl, oraz - w zakresie dopuszczonym w SWZ.

1. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej zwanej ustawą), „w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, (…), oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”.
1.1.Forma elektroniczna oznacza opatrzenie dokumentu (pliku) elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
1.2. Rygor nieważności opisany w pkt 1 powyżej dotyczy zatem przypadków niedochowania formy złożenia następujących
dokumentów:
1.2.1. Formularza Ofertowego oraz formularza cenowego i dołączanych do nich innych dokumentów, składających się na stricte
treść oferty Wykonawcy, w tym oświadczenia (załącznik nr 3 do swz).
1.2.2. Oświadczeń z art. 125 ust. 1 ustawy, tj. oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu, składanych samodzielnie przez
Wykonawców.
1.2.3. Oświadczeń z art. 125 ust. 1 ustawy składanych – na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy – przez podmioty, które nie są
Wykonawcami, ale udostępniają Wykonawcy swoje zasoby w celu wykazania spełniania określonego warunku/ów udziału w
postępowaniu.
1.2.4. Pełnomocnictw.
2. Pozostałe dokumenty i oświadczenia, inne niż wymienione powyżej, w tym w szczególności:
2.1. dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania – inne niż pełnomocnictwa, odpisy lub informacje z KRS, CEiDG
lub innego właściwego rejestru – a zatem dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio:
2.1.1. Wykonawcy,
2.1.2. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
2.1.3. podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy,
2.1.4. podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach – jeżeli dotyczy,
2.2. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
2.3. przedmiotowe środki dowodowe – o ile są wymagane w postępowaniu,
2.4. inne niż ww. informacje, oświadczenia lub dokumenty, o ile przepisy szczególne nie dopuszczają dodatkowych form lub
sposobów ich "sporządzania i przekazywania" - przekazywane są w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym), lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a zatem z zachowaniem tej samej formy i postaci co dokumenty wymienione powyżej, z tą
różnicą, iż w przypadku niedochowania formy i/lub postaci przekazania brak jest sankcji nieważności.
3. W przypadku, gdy odpisy lub informacje z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru, a także inne podmiotowe i przedmiotowe
środki dowodowe, lub inne dokumenty, które zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny -
przekazuje się ten dokument. W przypadku natomiast, gdy ww. kategorie dokumentów zostały wystawione jako dokument w postaci
papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowa klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 1A i 1B do swz.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowa klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 1A i 1B do swz.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSnr1/W/5/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 112000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i sukcesywna dostawa produktów mleczarskich.
• Zestawienie produktów mleczarskich będących przedmiotem postępowania zawiera załącznik nr 2A do swz – Formularz cenowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert w kryterium „Cena wykonania zamówienia” zostanie dokonana według wzoru:
Cena brutto wykonania zamówienia = [(Najniższa cena brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu) / (Cena brutto oferty
badanej nie podlegającej odrzuceniu)] x 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej
spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego niezbędne jest załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako
pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty
występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. Pozostałe są podane w pkt. 5.11) ogłoszenia, oraz w specyfikacji warunków zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
– wzór umowy zawiera załącznik nr 4 do swz.
2. Zamawiający może dokonać zmian umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 455 ustawy i ponadto nie dopuszcza zmiany postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do swz.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: PLATFORMA E-ZAMÓWIENIA

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy,
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835).
2. Zamówienie należy wykonać w terminie do 31 clipca 2023 roku od zawarcia umowy lub
do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia – w zależności, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.