eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Zorganizowanie i przeprowadzenie treningów komunikacji dla osób dorosłych w ramach projektu pn.,, Gościnne Bielsko-Biała. Program integracji dla społeczności ukraińskiej.Ogłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zorganizowanie i przeprowadzenie treningów komunikacji dla osób dorosłych w ramach projektu pn.,, Gościnne Bielsko-Biała. Program integracji dla społeczności ukraińskiej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070810575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karola Miarki 11

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 49 95 600

1.5.8.) Numer faksu: 33 49 95 652

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mops.bielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.bielsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zorganizowanie i przeprowadzenie treningów komunikacji dla osób dorosłych w ramach projektu pn.,, Gościnne Bielsko-Biała. Program integracji dla społeczności ukraińskiej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b98d28a6-9d4a-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00059458

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023017/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Treningi komunikacji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.mops.bielsko.pl zawierające odesłanie na Platformę przetargową pod adresem : mops-bielsko-biala.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 2 niniejszego Rozdziału SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) tj. 1)pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mops.bielsko.pl
m.berdys@mops.bielsko.pl poprzez Platformę przetargową pod adresem: mops-bielsko-biala.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, wyłącznie poprzez Platformę przetargową: mops-bielsko-biala.ezamawiajacy.pl
Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkownika Platformy przetargowej – dostępną pod adresem: www.mops.bielsko.pl („Ogólne zasady korzystania
z Platformy przetargowej”).Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej określa Załącznik nr 6 do SWZ.Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca: tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00 – 17.00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl7. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż określone w ust. 8 niniejszego Rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.Dalsze szczegóły znajdują się w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej przy ul. Karola Miarki 11. Sposoby kontaktu z nami: adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Karola Miarki 11
elefon: 33 49 95 650 - Sekretariat 33 49 95 600 – Centralafaks: (33) 49 95 652
adres e-mail: sekretariat@mops.bielsko.plelektroniczna skrzynka podawcza, którą znaleźć można wchodząc na stronę internetową pod adresem www.mops.bielsko.pl (zakładka: Kontakt).2. Wyznaczyliśmy Inspektora Danych, z którym może Pan/Pani się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych. Sposoby kontaktu z nim zapewniamy poprzez wskazanie:
adresu korespondencyjnego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej43-300 Bielsko-Biała, ul. Karola Miarki 11
adresu e-mail: iod@mops.bielsko.plelektronicznej skrzynki podawczej, którą znaleźć można wchodząc na stronę internetowąpod adresem www.mops.pl( zakładka : Kontakt)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 79 ustawy Prawo zamówień publicznych,
pracownicy obsługujący proces związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, wykonywaniem oraz rozliczeniem umowy, a także nadzorujący ten proces,pracownicy zapewniający obsługę informatyczną, w związku ze wsparciem serwisowym systemów informatycznych.
W przypadku konieczności skorzystania z usług innych podmiotów (w szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny) przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie MOPS, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach;odbiorcą Pani/Pana danych mogą być również podmioty uprawnione lub zobowiązane do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.Dalsze szczegóły znajdują się w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPS.DA-PSU.3211.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie 36 godzin treningów komunikacji dla osób dorosłych (zwanych w dalszej części umowy „uczestnikami projektu”) w ramach projektu pn. „Gościnne Bielsko-Biała. Program integracji dla społeczności ukraińskiej”. 1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia treningów komunikacji dla dorosłych uczestników projektu wskazanych przez Zamawiającego, zwanych w dalszej części umowy uczestnikami projektu.
Treningi komunikacji prowadzone będą w miejscach wskazanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę na terenie miasta Bielsko-Biała.
Realizacja wsparcia w postaci treningów komunikacji polegać będzie na:
• przeprowadzeniu w formie grupowej treningu komunikacji mającego na celu podniesienie sprawności komunikacyjnej, która ułatwi uczestnikom projektu integrację oraz aktywniejszy udział w życiu społecznym;
• współpracy z asystentem integracyjnym, a w razie konieczności również z tłumaczem;
• realizacji zajęć w dniach i godzinach ustalonych z Zamawiającym, uczestnikami projektu, a w razie konieczności również z tłumaczami.
• prowadzeniu dokumentacji i rejestru osób korzystających z wsparcia dla potrzeb Zamawiającego tj. sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu listy obecności potwierdzającej udział w zajęciach grupowych dla każdego uczestnika treningu.
Treningi przeprowadzone zostaną dla 30 osób dorosłych: 2 grupy po 15 osób – 18 godzin na grupę (2 spotkania w miesiącu).
Na zakończenie treningów każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie/certyfikat o jego ukończeniu.
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji
w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy propozycji szczegółowego programu treningów oraz harmonogramu zajęć.
Harmonogram zajęć prowadzonych w ramach treningów stanowi Załącznik nr 3 do umowy i jest jej integralną częścią.
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zmianach terminów realizacji zajęć

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kadry zawodowej- przeprowadzenie 1 treningu komunikacji/ umiejętności społecznych

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: wykonywanie czynności w ramach realizacji zamówienia ptrzez osobę społecznie marginalizowaną

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa:
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym, tj. posiada 1 pracownika do realizacji zamówienia. Pracownik wyznaczony do realizacji zamówienia musi posiadać kwalifikacje do świadczenia usługi trenera komunikacji / umiejętności społecznych dla osób dorosłych.
wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na kierunku psychologia lub certyfikat / dyplom trenera umiejętności miękkich lub coacha lub terapeuty ;
dobra znajomość języka polskiego ( w przypadku cudzoziemców);
nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( oświadczenie).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W związku z bezpośrednim powiązaniem warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej oraz kryterium : nr 2 - ,,Doświadczenie zawodowe kadry”, nr 3- ,,aspekty społeczne- wykonywanie czynności w ramach realizacji zamówienia przez osobę społecznie marginalizowaną”
na podstawie art.126 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wzywa do złożenia
wraz z ofertą wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za przeprowadzenie treningu komunikacji/ umiejętności społecznych dla dorosłych wraz z informacjami na temat ich wykształcenia i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem , o którym mowa wyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 3 do SWZ). Oświadczenia stanowią dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe wskazane w SWZ. Oświadczenie składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej( w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z projektowymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń- zgodnie z treścią zawartą w
formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Oświadczenie składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej ( w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów( o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art.118 ustawy).
Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikacyjnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie ( inny podmiotowy środek dowodowy)zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się w postaci elektronicznej cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać podmiot udostępniający zasoby lub notariusz.4) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególnościodpowiedzialnych za zorganizowanie i przeprowadzenie treningów komunikacji/ umiejętności społecznych dla osób dorosłych wraz z informacjami na temat ich wykształcenia i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznegoWraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.Na podstawie art.. 126 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wzywa do złożenia wykazu osób wraz z ofertą, w związku z bezpośrednim powiązaniem warunku udziału dotyczącegozdolności technicznej i zawodowej oraz kryterium nr 2 - ,,Doświadczenie zawodowe kadry” ( 1 trening komunikacji / umiejętności społecznych), i kryterium 3 ,,aspekty społeczne- wykonywanie czynności w ramach realizacji zamówienia przez osobę społecznie marginalizowaną”.
PełnomocnictwoustanowionedoreprezentowaniaWykonawcy/ówubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.Szczegóły w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,
o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków w postępowaniu - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia oraz musi spełniać warunki udziału w postępowaniu. Powyższe oznacza , iż :
Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach:
aw przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu Umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów
i usług VAT. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia wskazując kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy;w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, wskazując kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacja Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy.Szczegóły w umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej : mops-bielsko-biala.ezamawiajacy.pl w zakładce OFERTY

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.