eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Augustów › Świadczenie usług pralniczych dla SPZZOD w AugustowieOgłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pralniczych dla SPZZOD w Augustowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 791006056

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: I Pułku Ułanów Krechowieckich

1.5.2.) Miejscowość: Augustów

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@spzzod.augustow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzzod.augustow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pralniczych dla SPZZOD w Augustowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-37648682-9d51-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00059420

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059232/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług pralniczych dla SPZZOD w Augustowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/spzzod_augustow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/spzzod_augustow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 15.12. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
15.9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi
w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. - w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
15.7. Do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się: txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie,
ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 17, 16-300 Augustów. Tel. 87 643 47 08, e-mail: sekretariat@spzzod.augustow.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 01/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98311000-6 - Usługi odbierania prania

98315000-4 - Usługi prasowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Kryterium terminu dostawy zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ) terminu dostawy wyrażonego w dniach roboczych.
b) Termin realizacji usługi: poniedziałki, środy i piątki, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
c) Wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 2 dni robocze otrzyma maksymalną ilość tj. 40,00 pkt, pozostałe oferty z terminem realizacji 3 dni robocze - 0,00 pkt. Zaoferowanie terminu dostawy innego niż 2 dni lub 3 dni robocze lub niewpisanie żadnego terminu zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.
d) W kryterium Termin dostawy można uzyskać max. 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;
2) Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
1/ wykonał min. 2 usługi prania bielizny szpitalnej o wartości nie mniejszej niż
200 000,00 zł brutto każda.
2/ dysponuje co najmniej: urządzeniami pralniczymi, wyposażonymi w automatycznie dozujące środki piorące i dezynfekujące, prasowalnice, maglownice, składarki, własną komorą dezynfekcyjną oraz innymi urządzeniami w tym wózkami/ kontenerami oraz workami niezbędnymi do świadczenia usług.
3/ dysponuje co najmniej 2-ma samochodami dostawczymi szczelnie zamkniętymi przeznaczonymi do przewozu bielizny szpitalnej - posiadającymi decyzję Państwowej Inspekcji Sanitarnej o dopuszczeniu tych samochodów do transportu bielizny szpitalnej,
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
3) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;
4) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych u wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Wykaz usług
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy – załącznik nr 6.
Wykaz środków piorących i dezynfekujących przeznaczonych do wykonania zamówienia
Wykaz środków piorących i dezynfekujących niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Opinia
Opinia wydana przez organ właściwy ds. sanitarno-epidemiologicznych potwierdzająca, iż zakład pralniczy wykonawcy spełnia wymogi do prania bielizny szpitalnej.
Zaświadczenie
Aktualne zaświadczenie lub inny dokument wydany przez Państwową Inspekcję Sanitarną właściwą dla siedziby wykonawcy, potwierdzające, że pralnia podlega stałemu nadzorowi na zasadach określonych ustawą o Inspekcji Sanitarnej.
Decyzja
Decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwą dla siedziby wykonawcy o dopuszczeniu samochodów dostawczych do transportu bielizny szpitalnej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Opinia
Opinia wydana przez organ właściwy ds. sanitarno-epidemiologicznych potwierdzająca, iż zakład pralniczy wykonawcy spełnia wymogi do prania bielizny szpitalnej.
Zaświadczenie
Aktualne zaświadczenie lub inny dokument wydany przez Państwową Inspekcję Sanitarną właściwą dla siedziby wykonawcy, potwierdzające, że pralnia podlega stałemu nadzorowi na zasadach określonych ustawą o Inspekcji Sanitarnej.
Decyzja
Decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwą dla siedziby wykonawcy o dopuszczeniu samochodów dostawczych do transportu bielizny szpitalnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2186,71 zł (słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych 71/100).
Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 03.02.2023 r. do godz.: 10:10, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) Pieniądzu;
b) Gwarancjach bankowych;
c) Gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) Poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). Wadium musi obejmować pełen okres związania z ofertą, tj. do dnia 02.03.2023 r.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 72 2490 0005 0000 4500 3250 4267 (w tytule przelewu zaleca się wpisać nazwę i sygnaturę postępowania). Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego). Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji oraz powinno zawierać:
a) Wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie, ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 17, 16-300 Augustów;
b) Nazwę i adres siedziby Wykonawcy;
c) Kwotę i termin ważności gwarancji/poręczenia;
d) Bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela
z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: Zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ „Wzór umowy”.
§33
Zmiana Umowy
1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możli-wość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
a) obniżenia kwot, o których mowa w załączniku nr 1 do Umowy, w przypadku zmniejsze-nia cen jednostkowych lub w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
b) zmiany treści Załączników do Umowy w przypadku zmiany nazwy jednostki organiza-cyjnej Zamawiającego lub podziału jednostki organizacyjnej lub połączenia jednostek or-ganizacyjnych, włączenia jednostki organizacyjnej, powołania jednostki organizacyjnej lub likwidacji, zmniejszenia zakresu świadczonej usługi, zmiany godzin, terminów lub w przypadku zmiany lokalizacji danych jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub za-istnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
c) zmiany godzin, terminów wskazanych w Umowie w przypadku w przypadku wystąpie-nia trudności organizacyjnych związanych z pracą Oddziałów/komórek organizacyjnych Zamawiającego, w związku koniecznością wykonywania przez te oddziały i jednostki zadań statutowych Zamawiającego, lub powstania okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
d) zmiany Umowy wynikłych ze zmian obowiązujących przepisów prawa lub decyzji admi-nistracyjnych,
e) zmiany lokalizacji wynajmowanych pomieszczeń.
2. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności dla oświadczeń obu Stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/spzzod_augustow.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.