eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Konserwacja i naprawa awarii urządzeń i instalacji zaplecza technicznego Bloku Operacyjnego i Centralnej SterylizatorniOgłoszenie z dnia 2023-01-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Konserwacja i naprawa awarii urządzeń i instalacji zaplecza technicznego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Wojewódzki w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000292209

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Juraszów 7/19

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-479

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: watral@lutycka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lutycka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja i naprawa awarii urządzeń i instalacji zaplecza technicznego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8719bedd-9d4c-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00059130

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00053944/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Konserwacja i naprawa awarii urządzeń instalacji zaplecza technicznego Bloki Operacyjnego i Centralnej Sterylizatornii

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.lutycka.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z rozdziałem 14 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZW/DZP/5/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowa i naprawy awaryjne urządzeń i instalacji zaplecza technicznego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Wykaz urządzeń objętych przedmiotową usługą znajduje się w załączniku do SWZ - załącznik nr 2 do umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50760000-0 - Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z rozdziałem 22 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stawka roboczogodziny dla rozliczenia napraw oraz prac dodatkowych

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych
Dysponuje wyposażeniem niezbędnym do realizacji zamówienia:
W tym zakresie Zamawiający wymaga:
- licencja na oprogramowanie systemu sterowania i automatyki budynkowej DESIGO XWorks plus
2. Wykaz osób (na potwierdzenie spełniania warunków) - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ / załącznik nr 7 do umowy
W tym zakresie Zamawiający wymaga dysponowania osobami zdolnymi
do realizacji zamówienia w zakresie:
1) co najmniej jedną osobę posiadającą aktualne uprawnienia do zajmowania
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:
* urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym
niż 1kV,
* zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW,
* aparatura kontrolno - pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń w/w urządzeń i instalacji,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.)
2) co najmniej jedną osobę legitymującą się certyfikatem lub innym dokumentem potwierdzającym przeszkolenie w zakresie programowania sterowników serii DESIGO PX

Dla osób wymienionych w wykazie należy dołączyć:
odpowiednio: aktualne uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu dla następujących urządzeń, instalacji i sieci w zakresie opisanym jak w punkcie 1 (które stanowić będą załacznik nr 8 do umowy)
odpowiednio: certyfikat lub inny dokument potwierdzający przeszkolenie
w zakresie programowania sterowników serii DESIGO PX (które stanowić będą załacznik nr 8 do SWZ)
3. Wykaz dostaw lub usług - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ
W tym zakresie Zamawiający wymaga:
W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie zdolnymi do realizacji zamówienia, z których każda miała wartość nie mniejszą niż 700 000,00 zł brutto, trwała przez okres minimum 12 miesięcy i obejmowała także prace informatyczne w zakresie central wentylacyjnych oraz systemu wizualizacji i sterowania, wraz z załączeniem dowodu/ów potwierdzających, że wskazana/e usługa/i została/ły wykonana/e lub jest/są wykonywana/e należycie.

Przez zaplecze techniczne Zamawiający rozumie w szczególności instalacje
i urządzenia wentylacji, klimatyzacji, cieplne, elektryczne oraz elektroenergetyczne

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. kosztorysy ofertowe
2. harmonogram
3. Oświadczenie o atestach

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. kosztorysy ofertowe
2. harmonogram
3. Oświadczenie o atestach

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli dotyczy)
3. Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ
4. Wypełnione kosztorysy ofertowe
5. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ
6. Wykaz doświadczenia osób (w celu przyznania punktów w kryterium K-3) + referencje
7. Wypełniony harmonogram
8. Oświadczenie o atestach

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z rozdziałem 13 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.