eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamienna Góra › Bieżące utrzymanie w okresie letnim i zimowym wraz z wykaszaniem obiektów zieleni miejskiej i obiektów rekreacyjnych na terenie miasta Kamienna GóraOgłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Bieżące utrzymanie w okresie letnim i zimowym wraz z wykaszaniem obiektów zieleni miejskiej i obiektów rekreacyjnych na terenie miasta Kamienna Góra

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kamienna Góra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821316

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Grunwaldzi 1

1.5.2.) Miejscowość: Kamienna Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kamiennagora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamiennagora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie w okresie letnim i zimowym wraz z wykaszaniem obiektów zieleni miejskiej i obiektów rekreacyjnych na terenie miasta Kamienna Góra

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06801719-9d47-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00059000

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043757/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Bieżące utrzymanie w okresie letnim i zimowym wraz z wykaszaniem obiektów zieleni miejskiej i obiektów rekreacyjnych na terenie miasta Kamienna Góra

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora. 2. W toku prowadzonego postępowania komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku
„Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. 4. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo -
aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3., 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje że: 1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Kamienna Góra jest Burmistrz Miasta Kamienna Góra z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400)
przy Placu Grunwaldzkim 1; 1.2. z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora; 1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 1.4. odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami), dalej „Ustawa”; 1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres
obowiązywania umowy; 1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 2. Posiada Pani/Pan: 2.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2.2. na
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 2.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 2.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 3. Nie przysługuje Pani/Panu: 3.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 3.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZIF.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie w okresie letnim i zimowym wraz z wykaszaniem obiektów zieleni miejskiej i obiektów rekreacyjnych na terenie miasta Kamienna Góra.
Lokalizacja i nazwa obiektów objętych przedmiotem zamówienia określone są w dokumentach zamówienia.
Wykaz wszystkich obiektów przewidzianych do utrzymania, określający szczegółowo lokalizację, powierzchnię, infrastrukturę techniczną, zieleń wraz z nasadzeniami, urządzenia zabawowe, obiekty małej architektury, eksponaty militarne i historyczne oraz wykaz rabat ujęty jest w załącznikach nr 1 i nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie ww. obiektów w następującym zakresie:
- letnie oczyszczanie obiektów – usuwanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Sposób oczyszczania zależy od rodzaju nawierzchni: zbieranie śmieci i innych odpadów, zamiatanie – ręczne i mechaniczne, odkurzanie, usuwanie liści,
- oczyszczanie nawierzchni z materiałów mineralnych (typu TerraWay i inne) znajdujących się na placu zabaw przy ul. T. Kościuszki, ścieżce edukacyjnej do pomnika z 1866 r., na ciągach jezdnych rowerowych, ścieżkach historycznych na terenie trasy turystycznej na Parkowej Górze zgodnie z instrukcjami dotyczącymi utrzymania nawierzchni. Wytyczne związane z konserwacją, pielęgnacją oraz utrzymaniem nawierzchni zawarte są w załączniku nr 3 i nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia,
- odchwaszczanie, plewienie różnego rodzaju nasadzeń krzewów ozdobnych i kwiatów rosnących na klombach i rabatach – dwa razy w miesiącu,
- wykonywanie cięć pielęgnacyjnych żywopłotów – cztery razy w roku,
- wiosenne i letnie zabiegi pielęgnacyjne krzewów ozdobnych,
- usuwanie samosiewów i odrośli krzewów i drzew,
- utrzymanie skwerów na Placu Wolności wraz z nasadzonymi drzewami w płycie rynku, rabat przy ul. Żeromskiego, donic z nasadzeniami oraz nasadzeń zlokalizowanych na ul. K. Miarki (pas drogowy) oraz nasadzeń na Górze Parkowej (przy ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej nr 1) - według odrębnych standardów opisanych poniżej,
- wykaszanie zieleni na obiektach zieleni miejskiej i obiektach rekreacyjnych - według założeń opisanych poniżej,
- zimowe utrzymanie obiektów poprzez zbieranie śmieci i innych odpadów, zamiatanie, odśnieżanie, likwidacja poślizgu, błota pośniegowego,
- rozstawianie, mocowanie, utrzymanie w stanie higieniczno-sanitarnym koszy oraz opróżnianie ich,
- bieżące utrzymanie psich pakietów znajdujących się na terenie niektórych obiektów zielonych miasta (uzupełnianie zakupionych przez Zamawiającego worków na psie odchody oraz opróżnianie pojemników z nieczystości),
- wykonywanie innych czynności zaistniałych do potrzeb, w szczególności: usuwanie reklam z obiektów, montaż i demontaż urządzeń zabawowych, ławek, koszy, wymiana uszkodzonych desek i innych elementów małej architektury, naprawa ogrodzenia itp. W gestii Zamawiającego leży dostawa materiałów (wymienianych elementów),
- wymianę zakupionego przez Zamawiającego piasku w piaskownicach oraz strefach ochronnych urządzeń zabawowych na terenie miejskich placów zabaw w terminie do dnia 15 maja 2023 r.,
- przygotowanie materiałów do zapobiegania i usuwania śliskości. Dostarczenie pojemników na piasek (skwer Chopina, Park przy Aleja Wojska Polskiego, deptak przy ul. Spacerowej, Góra Parkowa, Park Zadrna, Oś. Antonówka, Skwer Ks. Bolka I, Park im. C. G. Langhansa oraz wg potrzeb),
- przeprowadzanie codziennych kontroli obiektów zieleni miejskiej, szczególnie placów zabaw, pod względem zachowania bezpieczeństwa w tych obszarach (stan techniczny urządzeń zabawowych i innych obiektów małej architektury, nawierzchni terenu i innej infrastruktury), zgodnie z wytycznymi ujętymi w załączniku nr 5 do Opisu przedmiotu zamówienia. Informowanie telefoniczne na nr (075) 64 55 130 lub e-mail: agnieszka.majerska@kamiennagora.pl na bieżąco o wszystkich nieprawidłowościach, szkodach (aktach wandalizmu) oraz zagrożeniach bezpieczeństwa osób i mienia występujących na terenach zieleni miejskiej i placach zabaw. W razie wystąpienia usterki Wykonawca winien zabezpieczyć miejsce przed dostępem osób trzecich, a usterki usunąć do 12 godzin od momentu zgłoszenia.
Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ww. obiekty codziennie.
Obiekty należy utrzymywać w stanie zapewniającym ich prawidłowe funkcjonowanie, bezpieczeństwo oraz estetykę.
Standardy i wymagania Zamawiającego w zakresie utrzymania skwerów na Placu Wolności wraz z nasadzonymi drzewami w płycie rynku, rabat przy ul. S. Żeromskiego, donic z nasadzeniami oraz nasadzeń zlokalizowanych na ul. K. Miarki, nasadzeń na Górze Parkowej przy ogrodzeniu Szkoły Podstawowej nr 1:
1. skwery na Placu Wolności (cztery skwery o powierzchni: 80,5 m2, 57,2 m2, 80,7 m2, 43,00 m2, gazon prostokątny oraz gazony granitowe obsadzone następującymi gatunkami roślin: sosna górska Pumulio, azalia japońska Melina, lawenda wąskolistna, liliowiec ogrodowy, rozplenica japońska, tawuła Arendsa, podrzeń żebrowiec, ostnica mocna, czosnek olbrzymi, orlik pospolity, werbena patagońska, tulipan Darwina):
• podlewanie – 1 raz w tygodniu,
• czas podlewania – ok. 5 m/m2,
• ilość wody do podlewania – co najmniej 30 l/m2,
• podlewanie na glebę nie bezpośrednio na rośliny,
• podlewanie rano lub wieczorem,
• w przypadku wystąpienia wysokich temperatur (powyżej 26 °C) – podlewanie codziennie,
2. młode sadzonki drzew (18 szt.) nasadzone w płycie rynku:
• podlewanie - co ok. 2 tygodnie,
• czas podlewania każdego drzewa – ok. 10 minut,
• ilości wody do podlania jednego drzewa - co najmniej 50 l wody,
• w przypadku wystąpienia wysokich temperatur (powyżej 26 °C) – obfite podlewanie codziennie,
3. rabaty przy ul. Żeromskiego:
• młode sadzonki drzew (2 szt.) - utrzymanie jak w przypadku drzew nasadzonych w płycie rynku,
• krzewy ozdobne, byliny, trawy, cebule (tj. sosna górska, kocimiętka właściwa, lawenda wąskolistna, liliowiec ogrodowy, rozplenica japońska, trzcinnik ostrokwiatowy, tulipan Darwina, śmiałek darniowy, jeżówka purpurowa) – utrzymanie jak w przypadku nasadzeń na Placu Wolności,
4. donice z nasadzeniami oraz nasadzenia przy ul. K. Miarki (pas drogowy):
• młode sadzonki drzew (3 szt.) - utrzymanie jak w przypadku drzew nasadzonych w płycie rynku,
• młode sadzonki drzew (4 szt.) oraz krzewy ozdobne, byliny, trawy, cebule (tj. laurowiśnia, lawenda wąskolistna, rozplenica japońska, ostnica mocna, werbena patagońska, przetacznik kłosowy) w donicach:
- podlewanie co drugi dzień,
- czas podlewania każdego drzewa – ok. 10 minut,
- ilości wody do podlania jednego drzewa - co najmniej 50 l wody,
- w przypadku wystąpienia wysokich temperatur (powyżej 26 °C) – obfite podlewanie codziennie,
- nasadzenia na Górze Parkowej przy ogrodzeniu Szkoły Podstawowej nr 1:
• młode drzewka owocowe, krzewy tamaryszek, lawenda - utrzymanie jak w przypadku drzew nasadzonych w płycie rynku.
Przez okres realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie:
- prowadzić bieżącą kontrolę nasadzeń,
- w przypadku drzew – poprawiać na bieżąco wiązania lub uzupełniać paliki,
- dokonywać cięć pielęgnacyjnych dwa razy w roku (jesienią i zimą), zgodnie ze standardami utrzymania zieleni oraz sztuką ogrodniczą (stosownie dla danego gatunku),
- jeden raz w sezonie wegetacyjnym roślin nawozić nawozami o przedłużonym działaniu,
- odchwaszczanie wszystkich nasadzeń co najmniej 1 raz w miesiącu.
Standardy i wymagania Zamawiającego w zakresie wykaszania zieleni na obiektach zieleni miejskiej i obiektach rekreacyjnych:
1. Całkowita powierzchnia objęta koszeniem na obiektach zieleni miejskiej i obiektach rekreacyjnych – 77 789 m2;
2. Lokalizacja miejsc prowadzenia prac określona jest w załączniku nr 6 do OPZ;
3. Koszenie realizowane będzie w okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 października 2023 roku;
4. Zamawiający zakłada wykonanie maksymalnie 7 koszeń dla terenów, liczba koszeń może uleć zmianie w przypadku, gdy warunki pogodowe (w szczególności susza, wysokie temperatury) spowodują, że poszczególne obiekty nie będą wymagały koszenia;
5. Koszenie poszczególnych obiektów/terenów realizowane będzie na podstawie protokołów typowania;
6. Usługa koszenia winna być wykonana w terminie 21 dni od dnia przekazania zlecenia;
7. Wykonawca zobowiązany będzie do systematycznego (z częstotliwością minimum 2 razy w tygodniu, w dniach uzgodnionych przez strony), pisemnego informowania Zamawiającego o wykoszeniu każdego obiektu, dokumentującego wykonanie kluczowych części zamówienia. Zawiadomienie powinno zawierać nazwę wykoszonego obiektu (obiektów), powierzchnię oraz numer protokołu typowania robót, którego to zawiadomienie dotyczy. Informacje Wykonawca zobowiązany będzie wysyłać na następujące adresy e-mail:
a) agnieszka.majerska@kamiennagora.pl,
b) magdalena.bręśkiewicz@kamiennagora.pl.
Wykonawca zobowiązany jest:
- posiadać i utrzymywać w sprawności sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku awarii zobowiązany jest podstawić sprzęt o parametrach nie gorszych,
- dysponować odpowiednim personelem gwarantującym rzetelną i prawidłową realizację prac będących przedmiotem zamówienia,
- zbieranie materiału roślinnego, śmieci, ziemi i innych zanieczyszczeń powstałych podczas świadczenia usługi, jego pozbywanie się w sposób zgodny z przepisami prawa oraz ponoszenie kosztów z tym związanych.
Załącznikami do Opisu przedmiotu zamówienia są:
1. Wykaz parków, skwerów, placów zabaw w obszarze miasta Kamienna Góra z wyszczególnieniem urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej oraz małej architektury i zieleni wraz z załącznikami mapowymi.
2. Wykaz rabat na terenie miasta Kamienna Góra wraz z załącznikami mapowymi.
3. Instrukcja utrzymania nawierzchni EKOWAY na Górze Parkowej.
4. Instrukcja utrzymania nawierzchni rekreacyjnych i sportowych.
5. Wytyczne dla administratora placu zabaw w zakresie sprawdzania i konserwacji urządzeń zabawowych.
6. Wykaz terenów trawiastych przewidzianych do koszenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77313000-7 - Usługi utrzymania parków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

77320000-9 - Usługi utrzymania terenów sportowych

77312100-1 - Usługi odchwaszczania

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-16 do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych);
2. Zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert zrealizował należycie co najmniej 2 zamówienia podobne. Za zamówienie podobne Zamawiający uważa usługę świadczoną na terenie zurbanizowanym (granice administracyjne miasta) o powierzchni co najmniej 50 000 m2, w skład której wchodziło m.in. letnie i zimowe utrzymanie obiektów (np. parków, skwerów, placów zabaw) poprzez usuwanie zanieczyszczeń, odchwaszczanie, wykonywanie cięć pielęgnacyjnych żywopłotów – w każdym zamówieniu,
b) dysponuje co najmniej 1 osobą, pełniącą nadzór i kierującą wykonywanymi pracami, która posiada co najmniej 3-letni staż pracy w wykonywaniu usług ogrodniczych oraz co najmniej 6 osobami zajmującymi się plewieniem, koszeniem, usuwaniem zanieczyszczeń i pielęgnacją roślin,
c) dysponuje niżej wymienionymi narzędziami i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zamówienia:
- kosiarka do żywopłotu – min. 2 szt.,
- myjka ciśnieniowa – min. 1 szt.
- zamiatarka/odśnieżarka spalinowa – min. 2 szt.,
- zamiatarka chodnikowa – min. 1 szt.,
- dmuchawa spalinowa z możliwością zasysania – min. 3 szt.,
- kosiarka samojezdna – min. 1 szt.,
- kosa spalinowa – min. 4 szt.,
- samochód do 3,5 t – min. 1 szt.,
- ciągnik rolniczy – 1 szt.,
- przyczepa do 8 ton – min. 1 szt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia,
2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,
3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
4. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. 2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 3.
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są
wymagane. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 6. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami (załącznikami) należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora w zakładce dedykowanej postępowaniu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.