eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych wraz z transportem dla domów pomocy społecznej w Radomiu w I półroczu 2023 roku.Ogłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych wraz z transportem dla domów pomocy społecznej w Radomiu w I półroczu 2023 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366727626

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kazimierza Pułaskiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 368 09 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuwradom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cuwradom.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.cuwradom.pl/index.php?id_kat=27

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Obsługa jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radomia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych wraz z transportem dla domów pomocy społecznej w Radomiu w I półroczu 2023 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cf07ce5c-6fcc-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058997

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025779/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.27 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych wraz z transportem dla Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej, przy ul. A. Struga 88, 26–600 Radom w I półroczu 2023 roku.

1.2.28 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych wraz z transportem dla Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy, przy ul. Wyścigowej 16, 26-600 Radom w I półroczu 2023 roku.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00467530/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.271.1.89.2022.AR

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 170628,70 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych wraz z transportem dla Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany ,,Danuty” Kijewskiej, przy ul. A. Struga 88, 26 - 600 Radom,
w okresie od dnia 01.01.2023r. do dnia 30.06.2023r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ część 1.
2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie sukcesywna dostawa przedmiotu zamówienia według potrzeb do siedziby Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany ,,Danuty” Kijewskiej, przy ul. A. Struga 88, 26-600 Radom, w asortymencie i ilościach wynikających z zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez Dom Pomocy Społecznej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem - pisemnie, faxem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
Dostawy będą realizowane specjalistycznym środkiem transportu Wykonawcy na jego koszt i ryzyko w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach wskazanych w ust. 5 Formularza Ofertowego część 1.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy gotowości do realizacji codziennych dostaw w dni robocze od poniedziałku do piątku niezależnie od ilości asortymentu.
3. Do pierwszej dostawy należy dostarczyć dokument dopuszczający środek transportu Wykonawcy do przewozu artykułów żywnościowych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia WE NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 29.04.2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z dn. 30.04.2004 r. z późn. zm.).
4. Wszystkie artykuły spożywcze muszą być dostarczone bez oznak zepsucia, w stanie świeżym, wcześniej nie mrożonym. Niedopuszczalny jest zapach świadczący o nieświeżości. Ponadto przy każdej dostawie do każdego rodzaju artykułów spożywczych muszą być dołączone etykiety z informacją w języku polskim z czytelną datą produkcji, terminie przydatności do spożycia, dodanych substancjach obcych, o posiadanych atestach PZH. Muszą się cechować pełną wartością odżywczą, smakową i odpowiednią konsystencją.
5. Za dzień wydania towaru Zamawiającemu uważa się dzień, w którym towar został odebrany przez Dom Pomocy Społecznej.
6. Wykonawca zapewni takie opakowanie towaru, jakie jest wymagane, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

4.5.5.) Wartość części: 92254,70 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych wraz z transportem dla Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy przy ul. Wyścigowej 16, 26-600 Radom
w okresie od dnia 01.01.2023r. do dnia 30.06.2023r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ część 2.
2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie sukcesywna dostawa przedmiotu zamówienia według potrzeb do siedziby Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy przy ul. Wyścigowej 16, 26-600 Radom , w asortymencie i ilościach wynikających z zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez Dom Pomocy Społecznej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem - pisemnie, faxem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
Dostawy będą realizowane specjalistycznym środkiem transportu Wykonawcy na jego koszt i ryzyko w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach wskazanych w ust. 5 Formularza Ofertowego część 2.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy gotowości do realizacji codziennych dostaw w dni robocze od poniedziałku do piątku niezależnie od ilości asortymentu.
3. Do pierwszej dostawy należy dostarczyć dokument dopuszczający środek transportu Wykonawcy do przewozu artykułów żywnościowych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia WE NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 29.04.2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z dn. 30.04.2004 r. z późn. zm.).
4. Wszystkie artykuły spożywcze muszą być dostarczone bez oznak zepsucia, w stanie świeżym, wcześniej nie mrożonym. Niedopuszczalny jest zapach świadczący o nieświeżości. Ponadto przy każdej dostawie do każdego rodzaju artykułów spożywczych muszą być dołączone etykiety z informacją w języku polskim z czytelną datą produkcji, terminie przydatności do spożycia, dodanych substancjach obcych, o posiadanych atestach PZH. Muszą się cechować pełną wartością odżywczą, smakową i odpowiednią konsystencją.
5. Za dzień wydania towaru Zamawiającemu uważa się dzień, w którym towar został odebrany przez Dom Pomocy Społecznej.
6. Wykonawca zapewni takie opakowanie towaru, jakie jest wymagane, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

4.5.5.) Wartość części: 78374,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 79458,18 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 79458,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 79458,18 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.W. MAT Marzena Tkaczuk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6641436326

7.3.3) Ulica: Zgodna 4 B

7.3.4) Miejscowość: Starachowice

7.3.5) Kod pocztowy: 27-200

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 79458,18 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-06-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 63242,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 63242,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 63242,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.W. MAT Marzena Tkaczuk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6641436326

7.3.3) Ulica: Zgodna 4 B

7.3.4) Miejscowość: Starachowice

7.3.5) Kod pocztowy: 27-200

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 63242,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.