eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Ochrona osób i mienia oraz dozoru wystaw w Muzeum Narodowym w Gdańsku.Ogłoszenie z dnia 2023-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona osób i mienia oraz dozoru wystaw w Muzeum Narodowym w Gdańsku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM NARODOWE W GDAŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 524049578

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Toruńska 1

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-822

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@mng.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mng.gda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona osób i mienia oraz dozoru wystaw w Muzeum Narodowym w Gdańsku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-de37ac25-929b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058807

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028621/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ochrona osób i mienia oraz dozoru wystaw w Muzeum Narodowym w Gdańsku.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://muzeumnarodowe-gdansk.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://muzeumnarodowe-gdansk.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od
wykonawcy przy wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji z wykonawcami
Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga do
wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem
https://muzeumnarodowe-gdansk.ezamawiajacy.pl, zgodnie z poniższą kolejnością. Rejestracja
wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, zamawiający zaleca
wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci
elektronicznej. wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do
strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą
elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail,
ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika
polecenie „zarejestruj się”. Po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w
postępowaniu.
Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w
sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu
dostępnego pod adresem https://muzeumnarodowe-gdansk.ezamawiajacy.pl:
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta
• Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome
lub MS Edge
• Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Na podstawie art. 19 ust. 1 PZP w związku z art. art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
1.1. administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Gdańsku
1.2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, adres e-mail: : iod@mng.gda.pl
1.3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego;
1.4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 PZP;
1.5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (art. 78 ust. 4 PZP);
1.6. obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio dotyczących Państwa jest
wymogiem określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu;
1.7. w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do postanowień art. 22 RODO;
1.8. posiadają Państwo:
1.8.1. zgodnie z art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących (z
zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspółmiernie dużego wysiłku, mogą Państwo zostać zobowiązani do wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowania nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
1.8.2. zgodnie z art. 16 RODO - prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (z tym, że
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu z postępowania oraz załączników do niego);
1.8.3. zgodnie z art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
1.9 nie przysługuje Państwu:
1.9.1. zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.9.3. zgodnie z art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/DIM/U/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi:
1.1. Ochrony:
1.1.1 w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia i obsługi urządzeń technicznych chroniących wystawy, eksponaty oraz obiekty i budynki we wszystkich oddziałach Muzeum Narodowego w Gdańsku, we wszystkie dni tygodnia w systemie całodobowym przez kwalifikowanych pracowników ochrony, w okresie od dnia 28 lutego 2023 r. od godziny 12:00 do dnia 29 stycznia 2024 r. do godziny 12:00;
1.1.2 grupy interwencyjnej we wszystkich oddziałach Muzeum Narodowego w Gdańsku, we wszystkie dni tygodnia, w systemie całodobowym przez kwalifikowanych pracowników ochrony, w okresie od dnia 28 lutego 2023 r. od godziny 12:00 do dnia 29 stycznia 2024 r. do godziny 12:00;

1.1.3 Łączny wymiar czasowy wynosi 90 652 godzin. Zawiera on rezerwę na usługę ochrony, na rzecz Muzeum Narodowego w Gdańsku w ilości 1000 godzin.
1.1.4 Szczegółowy opis zadania stanowi załącznik nr 7a do SWZ
1.2. Dozoru wystaw:
1.2.1. w zakresie usługi dozoru wystaw w Oddziale Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim , przez niekwalifikowanych pracowników ochrony- opiekunów ekspozycji, przez sześć dni w tygodniu, przez 8 godzin dziennie, w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 29 stycznia 2024 r., w wymiarze 6384 godzin;
1.2.2. w zakresie usługi dozoru wystaw w Oddziale Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie , przez niekwalifikowanych pracowników ochrony- opiekunów ekspozycji, przez sześć dni w tygodniu, przez 8 godzin dziennie, w okresie:

- od 1maja 2023 roku do 31 października 2023 roku,
w wymiarze 2 507 godzin.
1.2.3 świadczenia usługi dozoru wystaw w Dziale „NOMUS” - Nowe Muzeum Sztuki, przez jednego opiekuna ekspozycji, przez sześć dni w tygodniu, przez 8 godzin dziennie w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 29 stycznia 2024 r. w wymiarze 2264 godzin;
1.2.4 Łączny wymiar czasowy wynosi 13 155 godzin. Zawiera on rezerwę na usługę dozoru wystaw na rzecz Muzeum Narodowego w Gdańsku w ilości 2000 godzin.
1.2.5 Szczegółowy opis zadania stanowi załącznik nr 7b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 92521200-1 - Usługi ochrony wystaw i eksponatów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-02-28 do 2024-01-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przyzna wykonawcy punkty w oparciu o kryteria oceny ofert.
Najkorzystniejsza oferta będzie ofertą z największą liczbą punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie dowódców zmiany

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje Szefa Ochrony

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego.
2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
2.1. w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
wykonawca posiada koncesję MSWiA w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018r. poz. 2142, ze zm.), zwanej dalej ustawą o ochronie osób i mienia.
2.2. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
wykonawca posiada aktualną polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż: 5 mln zł;
2.3. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
2.3.1 wykonawca wykaże, że wykonuje lub wykonał w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: - minimum trzy usługi polegające na całodobowej ochronie fizycznej osób i mienia w budynkach użyteczności publicznej( obiektu kubaturowego użyteczności publicznej zaliczonego do klas 1220, 1261 z wyłączeniem − Cyrków, Budynków schronisk dla zwierząt; Budynków ogrodów zoologicznych i botanicznych, 1241, 1263, 1264 lub 1262 według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.),
-w tym przynajmniej jedną usługę w budynkach użyteczności publicznej( obiektu kubaturowego użyteczności publicznej zaliczonego do klas 1220, 1261 z wyłączeniem − Cyrków, Budynków schronisk dla zwierząt; Budynków ogrodów zoologicznych i botanicznych, 1241, 1263, 1264 lub 1262 według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), trwającą nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, o wartości (w ramach jednej umowy) co najmniej 200.000,00 zł. brutto miesięcznie (słownie: dwieście tysięcy złotych),
-w tym przynajmniej jedną usługę w ramach jednej umowy w instytucji kultury, w której są gromadzone i udostępnione do zwiedzania dobra kultury narodowej podlegające ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, (Dz.U. z 2019 poz.917) zwaną dalej ustawą o muzeach, polegającą na ochronie (łącznie) fizycznej i obsłudze urządzeń transmisji sygnałów zabezpieczeń elektronicznych (SSWiN, CCTV, SKD, SSP) chroniących wystawy i eksponaty oraz obiekty i budynki instytucji kultury, mieszczącej się w co najmniej 5 placówkach o różnej lokalizacji, tj. o różnych adresach pocztowych, ujętych w wykazie wojewody jako podlegające obowiązkowej ochronie zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (dla każdej lokalizacji oddzielnie), trwającą nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.
2.3.2 wykonuje lub wykonał w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, przynajmniej jedną usługę polegającą na realizacji zadań grupy interwencyjnej w rozumieniu § 1 pkt. 3 rozporządzenia MSWiA z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zasad uzbrojenia (Dz.U. Nr 245. poz.1462), trwającą nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy
2.3.3 wykonuje lub wykonał w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert przynajmniej jedną usługę w ramach jednej umowy w instytucji kultury, w której są , zgodnie z ustawą o muzeach, gromadzone i udostępnione do zwiedzania dobra kultury narodowej, ujętej w wykazie wojewody jako podlegająca obowiązkowej ochronie zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o ochronie osób i mienia, polegającą na bezpośrednim dozorze sal wystawienniczych w trakcie udostępniania ekspozycji. trwającą nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.
Zamawiający nie uzna warunku, o którym mowa w 2.3.3 za spełniony, jeżeli usługa polegała na ochronie fizycznej obiektu.
2.3.4. Dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
2.3.4.1 zespołami kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej którzy:
a) posiadają co najmniej roczne doświadczenie w zakresie ochrony,
b) posiadają zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony,
c) posiadają legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni cel „A i C” .
2.3.4.2 zespołami opiekunów ekspozycji, którzy:
a) są pełnoletni,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
2.3.4.3 dysponuje lub będzie dysponować osobą Szefa ochrony, ujętą na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, posiadającą poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające go do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010 r. nr 182 poz.1228). zwanej dalej ustawą o ochronie informacji niejawnych, który posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w kierowaniu ochroną fizyczną i nadzorem nad obsługą systemów zabezpieczenia elektronicznego (łącznie) na jednym obiekcie – dla jednego zamawiającego, który zastanie skierowany do realizacji usługi.
2.3.4.4 dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 14 (czternastoma) Dowódcami Zmiany - osobami ujętymi na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej którzy będą zobowiązani do stałego nadzorowania sposobu wykonania umowy w zakresie usługi ochrony i usługi dozoru wystaw w poszczególnych Oddziałach, którzy zostaną skierowani do realizacji usługi.
-w przypadku osoby zagranicznej- posiadającą odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych, albo prawo świadczenia usług transgranicznych.
2.3.5 Posiada potencjał techniczny - dysponuje lub będzie dysponować sprzętem:
2.3.5.1 siecią radiową nadawczo - odbiorczą typu dyspozytorskiego, która swym zasięgiem będzie obejmować przynajmniej teren miasta Gdańska, przy czym łączność za pomocą tej sieci nie będzie realizowana na pasmach ogólnodostępnych tzw. obywatelskich
2.3.5.2 całodobowym centrum, monitorowania i kierowania ochroną (Systemem Monitorowania Alarmów SMA) z którego całodobowo przy pomocy środków łączności radiowej i przewodowej prowadzony jest nadzór nad chronionymi obiektami,

3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Odnośnie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem (podmiot trzeci),
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert –załącznik nr 2, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty.
2) Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem
najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2a do SWZ;
b) koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
c) dokument/y potwierdzający/e, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
d) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie- załącznik nr 3 do SWZ, przy czym dowodami są:
- referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego, nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
e) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SWZ;
- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego, nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
f) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami załącznik nr 8
4) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że uprzednio podmiotowe środki
dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie kryteriów: kwalifikacje Szefa Ochrony, doświadczenie Dowódców Zmiany.
1.1. Wykaz osób zawierający informacje określające stopień spełnienia danego kryterium załącznik nr 6.
1.2. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu kierowania ochroną muzeów i innych instytucji kultury przechowujących i udostępniających dobra kultury, organizowanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów osoby desygnowanej na stanowisko Szefa Ochrony
1.3 Dokumenty poświadczające informacje (imię i nazwisko, okres na stanowisku Dowódca Zmiany) zawarte w załączniku nr 6 sporządzone przez podmiot/y, na rzecz którego/których usługi na stanowisku Dowódca Zmiany zostały wykonane,
- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego, nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) W przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokumentu (np. pełnomocnictwa) potwierdzającego, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Dokument pełnomocnictwa może zostać załączony do oferty w:
– oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej, lub– elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
b) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dowody, o których mowa w SWZ.
Powyższy dokument może zostać załączony do oferty w:
– oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie, lub – elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
c) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - dokument potwierdzający, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
• zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
• sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu
zamówienia,
• zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
• czy podmiot, na którego zdolnościach Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).
Powyższy dokument może zostać załączony do oferty w:
– oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji podmiotu na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie, lub
– elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 40 000,00 zł.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Numer rachunku bankowego Muzeum Narodowego w Gdańsku (Bank Millenium) 28 1160 2202 0000 0004 7735 6118.
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia;
7. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy:
1) w zakresie zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r.
poz.2207);
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
2) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia zakresu usług ochrony i dozoru wystaw i tym samym
w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, z powodu:
a) przejęcia przez Zamawiającego obiektów, wystaw i obowiązku objęcia ich ochroną wynikającą
z dokumentu Analiza Zagrożeń czy dozorem;
b) zmniejszenia liczby obiektów, wystaw podlegających ochronie czy dozorowi, przy czym
maksymalna wielkość ograniczenia zakresu świadczonych usług nie może przekroczyć 10%
łącznego wynagrodzenia;
3) w zakresie zmiany terminów wykonania usług ochrony i dozoru wystaw i tym samym w
zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,
a) w sytuacji wprowadzenia obostrzeń związanych z epidemią wirusa SARS Cov 2
powodujących brak możliwości przekazania obiektu, Wykonawcy który będzie realizował usługę
ochrony po zakończeniu niniejszej umowy.
b) w sytuacji przeciągającego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego
skutkiem będzie możliwość podpisania umowy po terminie wygaśnięcia obowiązującej umowy,
przy zachowaniu należytej staranności przez Zamawiającego.
c) z powodu wystąpienia Siły Wyższej. Przez Siłę Wyższą rozumie się w szczególności
zdarzenia takie jak: powodzie, pożary o dużych rozmiarach, trzęsienia ziemi czy epidemie,
zamieszki, strajki generalne czy działania zbrojne.
d) jeżeli zmiany są konieczne ze względu na zmianę obowiązujących przepisów prawa, jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na wykonanie umowy przez Wykonawcę.
Z uwagi na ograniczony rozmiar tekstu do 4000 znaków, Zamawiający zawarł wybrane zapisy.
Kompletny zakres zmian w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://muzeumnarodowe-gdansk.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.